25.01.2024 13:05
Dataset nameDescriptionTilgang
10km buffer10km bufferMattilsynet data
1m høydekurver WMS1m høydekurver fra FKB4.Authenticated, Guest
3km buffer3km bufferMattilsynet data
5m høydekurver WMS5m høydekurver, fra WMS-tjenesten FKB4.Guest, Authenticated
Aksjon_Jærvassdrag_1998​Kartlagt informasjon knyttet til miljø og arealbruk i region Jæren i 1998. Utarbeidelsen av dette datasettet er basert på satelittbilder med 10x10 oppløsning og Corine land cover klassifikasjonssystem. Disse er av varierende kvalitet og alder noe som begrenser nøyaktigheten av dette kartet.Guest, Authenticated
Aktsomhetskart for gamle gruver WMSTjenesten viser stedfestete objekter relatert til nedlagt gruvedrift fra ulike kilder og indikerer områder som krever spesiell aktsomhet. Aktsomhetskartet inneholder data fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) sitt interne gruvesikringsregister og fra en ekstern kilde (Statskog), og viser blant annet gruver, gruveåpninger og sikringer samt aktsomhetssoner knyttet til disse. DMF sitt interne gruvesikringsregister inneholder objekter der staten ved DMF har utført befaring på gamle nedlagte gruver, og inneholder ikke gruveområder der andre har hatt oppfølging, som for eksempel Statskog. Aktsomhetssonene knyttet til interne data er et polygon strukket 50 meter utenfor alle objekter knyttet til én bestemt gruve. Kartlaget for eksterne data inneholder aktuelle punkter fra Kartverket sin M711-serie, der noen er registrert som en gruve. Det er lagt inn en 200 meter aktsomhetssone rundt disse punktene. Vennligst bruk "KONTAKT OSS"-skjemaet på https://minit.dirmin.no/kart hvis du/dere ønsker å gi oss tilbakemeldinger knyttet til registreringene.Guest, Authenticated
Akvakultur - Biomasse (WMS)Viser status (om det stod fisk og hvilken art) på lokalitet ved siste innsendte månedsrapport fra oppdretter. Ved lokaliteter der det står flere arter blir det symbolisert etter den arten som har mest biomasse [kg].Guest, Authenticated
Akvakultur lokalitetar, flater fra klarerte ytterpunkt (WMS)Datasettet viser hvilke områder i sjø hvor det er gitt tillatelser til å drive med akvakulturvirksomhet i Norge. Flatene er basert på lokalitetenes klarerte ytterpunkt (oftest gule hovedblåser) registrert i Fiskeridirektoratets akvakulturregister.Guest, Authenticated
Akvakulturområder og flerbruksområder sjø fra kommuneplaneneAkvakulturområder og flerbruksområder i sjø hentet fra kommuneplanane. Flerbruksområder er tatt med for Finnøy og SandnesAuthenticated, Guest
Akvakultursøknader flateAkvakultursøknader som er sendt inn via akvakultursøknadsportalGuest, Authenticated
Akvakultursøknader under behandlingAkvakultursøknader som er sendt inn via akvakultursøknadsportalAuthenticated, Guest
AlderAlder fra SAT-SKOGGuest, Authenticated
Aldersklasser i skogNoneAuthenticated, Guest
AM Funndatabase RogalandAM Funndatabase RogalandAuthenticated, Guest
AM OppdragsrapporterAM OppdragsrapporterGuest, Authenticated
Amtskart (WMS)Historiske amtskart, 1:200 000, var den første kartserien over Norge som kom regulært i salg.Det første bladet ble utgitt i 1826 og serien utkom over en periode på 90 år.Guest, Authenticated
Analyse rekkverk langs vannAnalyse rekkverk langs vannveg_analyse_rekkverk
Analyse rekkverk langs vann m elv og bekkAnalyse rekkverk langs vann m elv og bekkveg_analyse_rekkverk
Analyse rekkverk langs vann m elv og bekk m ådt og fartsgrenseAnalyse rekkverk langs vann m elv og bekk m ådt og fartsgrenseveg_analyse_rekkverk
Analyse rekkverk vann m elv og bekk manglerAnalyse rekkverk vann m elv og bekk manglerveg_analyse_rekkverk
Analyse rekkverk vann m elv og bekk mangler med ådt og fartsgrenseAnalyse rekkverk vann m elv og bekk mangler med ådt og fartsgrenseveg_analyse_rekkverk
Analyse rekkverk vann manglerAnalyse rekkverk vann manglerveg_analyse_rekkverk
AnalyseområderNVE har laget et sett med 43 områder som skal analyseres for å identifisere de mest egnede områdene for vindkraft i Norge.Authenticated, Guest
Andel elever med spesialundervisningNoneGuest, Authenticated
Ankring - punktAuthenticated, Guest
AnkringsforholdAnkrings- og forankringsforhold tolket på grunnlag av dybde og bunntypeGuest, Authenticated
AnkringsområderAnkringsområde omfatter selve området som beslaglegges av skip til ankers, og anker/fortøyninger for skip i opplag. Arealene omfatter ikke nødvendig sikkerhetsavstand til ulike tiltak som for eksempel sjøledninger eller havbruksanlegg. Områdene er grunnlag for Kystverkets ivaretakelse av viktige ankringsområder, og vil blant annet knyttes opp til Kystverkets plan- og forvaltningsarbeid etter havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven.Authenticated, Guest
Anløpskaier fiskeri WMSAnløpskaier som nyttes av fiskefartøy over 15 meter. Ved kaiene finnes f.eks notbøteri, slipp, bunkringsanlegg eller er der fartøy hører hjemme.Guest, Authenticated
AR5 - myrAR5 - myrGuest, Authenticated
AR5 - Skog, høg bonitetAR5 - Skog, høg bonitetGuest, Authenticated
AR5 - skog, innmarksbeite og overflatedyrkajordAR5 - skog, innmarksbeite og overflatedyrkajordGuest, Authenticated
AR5 - Skog, særs høg bonitetAR5 - Skog, særs høg bonitetAuthenticated, Guest
AR5 endring 2005-2019 Hå kommuneAR5 endring 2005-2019 Hå kommune med fokus på endring frå myr og innmarksbeite til fulldyrka og overflatedyrka. Utvalg: endring > 0.05 daaRPJ2050_RFK_FMRO, RFK_PlanMiljøSamfunn
AR5 endring 2005-2019 Sola kommuneAR5 endring 2005-2019 Sola kommune med fokus på endring frå myr og innmarksbeite til fulldyrka og overflatedyrka. Utvalg: endring > 0.05 daaRFK_PlanMiljøSamfunn, RPJ2050_RFK_FMRO
AR5 endring av myr - testAR5 endring av myr - test av bruk av historiske AR5 data fra perioden 2000-2010 mot 2020 for å identifisere bruksendring/omdisponering av myr. NB, feilkilder kan forekomme. Arealer under 5m2 (0,005 daa) er ikke inkludert i datasettet.RFK_PlanMiljøSamfunn
AR5 endringer testAR5 endringer testGuest, Authenticated
AR5 InnmarksbeiteAR5 InnmarksbeiteAuthenticated, Spreieareal test, Guest
AR50 - Bonitet (WMS)AR50 er kart som viser Noregs arealressursar tilpassa bruk i målestokkar fra 1:20 000 til 1:100000. http://www.nibio.no/kart/arealressurskart/map_viewAuthenticated, Guest
AR50 - Dyrkbar jord (WMS)AR50 er kart som viser Noregs arealressursar tilpassa bruk i målestokkar fra 1:20 000 til 1:100000. http://www.nibio.no/kart/arealressurskart/map_viewAuthenticated, Guest
AR50 - Jordbruk (WMS)AR50 er kart som viser Noregs arealressursar tilpassa bruk i målestokkar fra 1:20 000 til 1:100000. http://www.nibio.no/kart/arealressurskart/map_viewAuthenticated, Guest
AR50 - Jordbruk (WMS) scale >1:80'000AR50 er kart som viser Noregs arealressursar tilpassa bruk i målestokkar fra 1:20 000 til 1:100000. http://www.nibio.no/kart/arealressurskart/map_viewAuthenticated, Guest
AR50 - Myr (WMS)AR50 er kart som viser Noregs arealressursar tilpassa bruk i målestokkar fra 1:20 000 til 1:100000. http://www.nibio.no/kart/arealressurskart/map_viewAuthenticated, Guest
AR50 - Skogbonitet (WMS)AR50 er kart som viser Noregs arealressursar tilpassa bruk i målestokkar fra 1:20 000 til 1:100000. http://www.nibio.no/kart/arealressurskart/map_viewGuest, Authenticated
AR50 - Snaumark (WMS)AR50 er kart som viser Noregs arealressursar tilpassa bruk i målestokkar fra 1:20 000 til 1:100000. http://www.nibio.no/kart/arealressurskart/map_viewGuest, Authenticated
AR50 - Treslag (WMS)AR50 er kart som viser Noregs arealressursar tilpassa bruk i målestokkar fra 1:20 000 til 1:100000. http://www.nibio.no/kart/arealressurskart/map_viewAuthenticated, Guest
AR50 - vektorGuest, Authenticated
Arbeid i høykonfliksatker, nordUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteAuthenticated, Guest
Arbeid i høykonfliksatker, sørUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteGuest, Authenticated
Areal i akvakulturområde og flerbruksområde i sjø, som ikke blir bruktAnalyse på hvilke areal i akvakulturområder og flerbruksområde sjø i fra kommuneplanane, som ikke har klarerte lokalitetar. Gjelder også flerbruksområder i sjø for Finnøy og Sandnes.Authenticated, Guest
Areal i akvakulturområde og flerbruksområder sjø fra kp, som blir bruktAreal i akvakulturområde og flerbruksområde sjø fra kommuneplanene, som blir brukt av klarerte lokalitetar (flate fra klarerte ytterpunkt - FDIR). Flerbruksområder i sjø er inkludert for Finnøy og SandnesGuest, Authenticated
Areal med spesielle verdiarAreal med spesielle verdiarAuthenticated, Guest
Arealer for økt produksjonArealer for økt produksjon. K2. Del av leveranse 1 frå SALT i prosjektet "Kunnskapsinnhenting og analyser om sjøareala i Rogaland"Authenticated, Guest
Arealregnskap - kommuneoversiktDatasett generert for å vise oversikt over kommunevise arealregnskap i RogalandGuest, Authenticated
Arealregnskap - status regionDatasett generert for å vise status for regionvise arealregnskap i RogalandAuthenticated, Guest
Art - Vilt områdeTemaet viser viktige funksjonsområde for artar forvalta etter viltlova, kartlagt etter ei handbok frå DN. Mange data er gamle, dei eldste frå 80-talet. Nedlasta frå naturbase i 2007, ingen nyare oppdateringar er tilgjengelege.Guest, Authenticated
Art - Viltområde KleppArt - Viltområde KleppGuest, Authenticated
Artsrik vegkantArtsrik vegkant. Oppdateringsdato: 27.05.2021. Kilde: NVDB. Dataavgrensning: Driftskontrakt 1103 Stavanger.Guest, Authenticated
Artsrik vegkant Rogaland fArtsrik vegkant Rogaland flateveg Naturmangfold Rogaland, Authenticated
Artsrik vegkant Rogaland lArtsrik vegkant Rogaland linjeveg Naturmangfold Rogaland, Authenticated
Asfaltparseller Nord 2022 - PlanlagtPlanlagte nyasfalteringer i 2022Guest, Authenticated
Asfaltparseller Nord 2023 - PlanlagtPlanlagte nyasfalteringer i 2023Guest, Authenticated
Asfaltparseller Nord 2024 - PlanlagtAsfaltparseller Sør 2024 - PlanlagtGuest, Authenticated
Asfaltparseller Sør 2020 - UtførtUtførte nyasfalteringer i 202Authenticated, Guest
Asfaltparseller Sør 2021 - UtførtUtførte nyasfalteringer i 202Guest, Authenticated
Asfaltparseller Sør 2022 - PlanlagtPlanlagte nyasfalteringer i 2022Guest, Authenticated
Asfaltparseller Sør 2022 - UtførtUtførte nyasfalteringer i 2022Guest, Authenticated
Asfaltparseller Sør 2023 - PlanlagtPlanlagte nyasfalteringer i 2023Guest, Authenticated
Asfaltparseller Sør 2024 - PlanlagtAsfaltparseller Sør 2024 - PlanlagtGuest, Authenticated
Astrid Test MG Overflatesalinitet 90Astrid Test MG Overflatesalinitet 90Authenticated, Guest
Astrid Test MG SvamphageAstrid Test MG SvamphageGuest, Authenticated
AvløpsanleggAvløpsanlegg fra Miljødirektoratet - http://kartkatalog.miljodirektoratet.no/map_catalog_service.asp?servicename=avlopGuest, Authenticated
Avløpsanlegg utslippspunkt linjeAvløpsanlegg utslippspunkt linje fra Miljødirektoratet - http://kartkatalog.miljodirektoratet.no/map_catalog_service.asp?servicename=avlopAuthenticated, Guest
Avrenningslinjer ved tette stikkrennerDatasettet viser hvordan vannet vil bevege seg i terrenget dersom stikkrenner og kulverter blokkeres. Avrenningslinjene er klassifisert etter akkumulert tilrenningsareal. Dette er størrelsen på arealet som drenerer til hver enkelt linjeAuthenticated, Guest
Avrenningslinjer ved åpne stikkrennerDatasettet viser hvordan vannet vil drenere i terrenget dersom alle stikkrenner og kulverter holdes åpne. Dette representerer en normalsituasjon under nedbør. Avrenningslinjene er klassifisert etter akkumulert tilrenningsareal. Dette er størrelsen på arealet som drenerer til hver enkelt linjeAuthenticated, Guest
Avrenningslinjger - DekningskartAvrenningslinjger - DekningskartAuthenticated, Guest
BarnehagerBarnehagerGuest, Authenticated
Barnetråkk - statusDatasett generert for å vise status for barnetråkk-registreringer i Rogaland. Kompletterer informasjon på https://www.barnetrakk.no/, som viser status for kommuner som har brukt verktøyet barnetrakk.no i kartleggingen. På barnetrakk.no vises kartleggingsstatus på skolenivå.Guest, Authenticated
BefolkningBefolkningAuthenticated, Guest, FMRO_Kommunereform
Befolkningsendring indeksNoneGuest, Authenticated
BefolkningsutviklingLaveste befolkningsvekst siden 2001

Folkemengden i Rogaland per 1. januar 2016 var 470 175 innbyggere.

Befolkningsveksten i fylket var lavere i 2015 enn i de siste årene. Prosentvis vekst for hele fylket var på 0,7 prosent. Tilsvarende tall for 2014 var  1,5 prosent og 1,7 prosenti 2013. Vi må tilbake til 2001 for å finne en lavere prosentvis befolkningsvekst.

Tabellen viser at det er kun tre kommuner, Gjesdal, Forsand og Finnøy, som har hatt en befolkningsvekst på over to prosent. Seks kommuner har hatt en befolkningsnedgang i 2015; Lund, Bjerkreim, Hjelmeland, Sauda, Kvitsøy og Utsira.
Guest, Authenticated, Guest, Authenticated
BefolkningsutviklingNoneGuest, Authenticated
Beholde og rekruttere personellUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteAuthenticated, Guest
Beitebruk - dyreslagDatasetet beitebruk viser typer dyreslag, antall dyr og tapsprosent i beiteområder til organiserte beitelag i NorgeGuest, Authenticated
Beitebruk - lam slepptDatasetet beitebruk viser typer dyreslag, antall dyr og tapsprosent i beiteområder til organiserte beitelag i NorgeGuest, Authenticated
Beitebruk - sau og lam slepptDatasetet beitebruk viser typer dyreslag, antall dyr og tapsprosent i beiteområder til organiserte beitelag i NorgeAuthenticated, Guest
Beitebruk - Sau per km2Datasetet beitebruk viser typer dyreslag, antall dyr og tapsprosent i beiteområder til organiserte beitelag i NorgeGuest, Authenticated
Beitebruk - sau slepptDatasetet beitebruk viser typer dyreslag, antall dyr og tapsprosent i beiteområder til organiserte beitelag i NorgeGuest, Authenticated
Beitebruk - tapprosent lamDatasetet beitebruk viser typer dyreslag, antall dyr og tapsprosent i beiteområder til organiserte beitelag i NorgeAuthenticated, Guest
Beitebruk - tapprosent lam og sauDatasetet beitebruk viser typer dyreslag, antall dyr og tapsprosent i beiteområder til organiserte beitelag i NorgeAuthenticated, Guest
Beitebruk - tapprosent sauDatasetet beitebruk viser typer dyreslag, antall dyr og tapsprosent i beiteområder til organiserte beitelag i NorgeGuest, Authenticated
BeitelagKart over beitelag som er med i Organisert beitebruk - Kartet viser kva område beitelaga normalt nyttar. 748 av i alt 749 beitelag er teikna inn på kart. Endringar og oppdatering av kartet blir gjort kvart år.Authenticated, Guest
Beiting av kystlynghei (HB13)RMP - Beiting av kystlynghei (Håndbok 13)Guest, Authenticated
Beiting av kystlynghei (NiN)Beiting av kystlynghei (NiN)Guest, Authenticated
Beiting av myr ved jordbruksareal (HB13)Beiting av myr ved jordbruksareal går inn i tilskotsordninga "skjøtsel av biologisk verdifulle areal". Håndbok 13Guest, Authenticated
Beiting av myr ved jordbruksareal (NiN)Beiting av myr ved jordbruksareal (NiN)Authenticated, Guest
Bekkekalking 2020Forsura bekker kalka i RogalandGuest, Authenticated
BeredskapsdepoterStatlige depoter med oljevernutstyr. Stedfestingen er knyttet opp mot stedsnavn og er derfor ikke helt nøyaktig. Inneholder lenker til materielllister. Datasettet inngår også i Kystverkets WMSAuthenticated, Guest
Bergartsflate 1:250000Bergartsflate 1:250000Guest, Authenticated
Berggrunn N50 WMSKarttjenesten viser N50 berggrunnsdata - vektor. Dataene er hovedsakelig basert på den landsdekkende trykte berggrunnsgeologiske kartserien i målestokk 1:50.000. Kartene er scannet og digitalisert fra trykte kart. Datasettet omfatter kun berggrunnsflatene. Temakoder og egenskaper følger i hovedsak SOSI-standarden, versjon 4.0Authenticated, Guest
best avkjbest avkjAuthenticated, Guest
BETA - Strand k - Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder - verdiBETA - Strand k - Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder - verdi - i påvente av endeleg versjon frå NaturbaseRFK_PlanMiljøSamfunn, RFK_Kunnskapsgrunnlag_Preikestolen Innsyn
Betre hjelpetiltak i barnevernetUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteAuthenticated, Guest
Bevaring naturmiljø kpdataUtvalgte hensynssoner fra kommuneplandata til bruk i arbeidet med revidert grøntstruktur for RPJ 2050. Det er til nå lagt inn data for Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger og Time.Authenticated, Guest
Bevaringsverdig storferaser 2020Bevaringsverdig storferaser 2020Authenticated, Guest
Bikuber 2014Bikuber i produksjon, frå søknad om produksjonstilskot august 2014, kode 194Guest, Authenticated
Bilder bilBilder bilGuest, Authenticated
Bilder bil flateBilder bil flateGuest, Authenticated
Bilder lokasjonerBilder lokasjonBilder_Lokasjoner_Test, Domain user
Bilder vegprosjektBilder vegprosjekt. Bilder fra Sharepoint/Teams til Samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.Guest, Authenticated
bilder_vegprosjektbilder_vegprosjektGuest, Authenticated
Bioenergi - Rogaland polygonKartet gir ei oversikt over bioenergianlegg som fyrer med biomasse frå skogen i form av flis, ved eller pellets, og leverandørar av slik biomasse. Kartet er basert på data henta inn i 2020. Det er lagt inn buffersone rundt punkta som viser bioenergianlegg i private regi.Authenticated, Guest
Bioklimatiske seksjoner 2017Bioklimatiske seksjoner 2017Guest, Authenticated
Bioklimatiske sonerBioklimatiske sonerGuest, Authenticated
Bjerkreim - InnpendlingBjerkreim - InnpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Bjerkreim - UtpendlingBjerkreim - UtpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Bjerkreim clippedBjerkreim clippedAuthenticated, Guest
Blautgjødsla arealBlautgjødsla arealGuest, Authenticated
Bløtbunn i strandsona, bufferBløtbunn i strandsona, 500m og 1500m buffer. K3. Del av leveranse 1 frå SALT i prosjektet "Kunnskapsinnhenting og analyser om sjøareala i Rogaland"Authenticated, Guest
Blågrønne strukturer - Aktsomhetskart flom (2023)Blågrønne strukturer - Aktsomhetskart flom (2023) - DOK-datasettet Aktsomhetsområde flom klippet mot SSB tettsted + N50 Industri & Næring. NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode revisjon: nov 2022. Vedtatt 2023.Authenticated, Guest
Blågrønne strukturer - Natur- og friluftslivsverdier (2023)Blågrønne strukturer - Natur- og friluftslivsverdier (2023) - Naturinteresser (land, sjø for naturvernområder) og friluftsinteresser (land og sjø) basert på utvalgte naturtema, friluftlivstema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde areal definert vha SSB tettsted + N50 Industri & Næring. Del av revidert høringskart for regional blågrønn struktur som skulle revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: nov 2022. Klikk i kart skal gi treff på antall natur/friluftstema som inkluderer området i den blågrønne strukturen. Tema merka "x" indikerer treff. Det er også mulig å filtrere ut enkelttema av interesse.Guest, Authenticated
Blågrønne strukturer - Nye ønskede forbindelser (2023)Blågrønne strukturer - Nye ønskede forbindelser (2023). Linjetema som viser ønskede fremtidige forbindelser mellom grønnstrukturer. Del av foreløpig kart for regional blågrønn struktur, skal revideres i 2021 jf. handlingsprogram.Guest, Authenticated
Blågrønnstruktur (RPJSR 2020)Blågrønnstruktur (RPJSR 2020) - basert på DOK-datasettet Aktsomhetsområde flom per 04.05.2020 . NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Del av foreløpig kart for regional blågrønn struktur, skal revideres i 2021 jf. handlingsprogram.Guest, Authenticated
Bokn - InnpendlingBokn - InnpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Bokn - UtpendlingBokn - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Bokn kommuneplanBokn kommuneplanGuest, Authenticated
Bokn reguleringsplanBokn reguleringsplanAuthenticated, Guest
Brakkareal - BjerkreimBrakkareal - BjerkreimKlimaskog
Brakkareal - EigersundBrakkareal - EigersundKlimaskog
Brakkareal - FinnøyBrakkareal - FinnøyKlimaskog
Brakkareal - HjelmelandBrakkareal - HjelmelandKlimaskog
Brakkareal - HåBrakkareal - HåKlimaskog
Brakkareal - KvitsøyBrakkareal - KvitsøyKlimaskog
Brakkareal - LundBrakkareal - LundKlimaskog
Brakkareal - RandabergBrakkareal - RandabergKlimaskog
Brakkareal - SaudaBrakkareal - SaudaKlimaskog
Brakkareal - SokndalBrakkareal - SokndalKlimaskog
Brakkareal - StavangerBrakkareal - StavangerKlimaskog
Brakkareal - SuldalBrakkareal - SuldalKlimaskog
Brakkareal - TysværBrakkareal - TysværKlimaskog
Brakkareal - VindafjordBrakkareal - VindafjordKlimaskog
Brann 110-distriktDSBs WMS-tjenester inneholder flere tema: Brannstasjoner (2 varianter), 110-sentraler, 110-sentraldistrikter, Interkommunale brannvesen, Sivilforsvarets distriktskontor, Sivilforsvarsdistrikter og offentlige tilfluktsrom. For mer opplysninger om temaene, se metadata om de tilsvarende nedlastbare datasettene. Forskjellen på de to variantene av Brannstasjoner er at den ene er symbolisert etter hovedstasjon / lokalstasjon / depot, mens den andre er symbolisert etter kasernering. 110-sentraler er det samme som brannalarmsentraler.Guest, Authenticated
Brannstasjoner (DSB)DSBs WMS-tjenester inneholder flere tema: Brannstasjoner (2 varianter), 110-sentraler, 110-sentraldistrikter, Interkommunale brannvesen, Sivilforsvarets distriktskontor, Sivilforsvarsdistrikter og offentlige tilfluktsrom. For mer opplysninger om temaene, se metadata om de tilsvarende nedlastbare datasettene. Forskjellen på de to variantene av Brannstasjoner er at den ene er symbolisert etter hovedstasjon / lokalstasjon / depot, mens den andre er symbolisert etter kasernering. 110-sentraler er det samme som brannalarmsentraler.Authenticated, Guest
Bratt areal DaleneDette kartet er laga av Fylkesmannen i Rogaland i 2005, til bruk for å stadfeste bratte areal som kan få stønad frå regionalt miljørprogram. Kartet skal vise areal som er brattare enn 12 grader, og er generert utifra ein TIN (terrengmodell) med varierande oppløysing.Authenticated, Guest
Bratt areal i jordbruksområderHelling jordbruksareal er beregnet fra Kartverkets 10 m terrengmodell.Authenticated, Guest
Bruk med alpakka (Høst 2019)Bruk med alpakka (Høst 2019)Guest, Authenticated
Bruk med bifolk (Høst 2019)Bruk med bifolk (Høst 2019)Authenticated, Guest
Bruk med esel (Høst 2019)Bruk med esel (Høst 2019)Guest, Authenticated
Bruk med fjørfe (Høst 2019)Bruk med fjørfe (Høst 2019)Guest, Authenticated
Bruk med grisBruk med gris, fra søknad om produksjonstilskot januar 2015, kode 155 og 184Guest, Authenticated
Bruk med gris (2018)Koder 157 (høst), 158 (høst), 159 (høst) og 184Authenticated, Guest
Bruk med gris (Høst 2019)Bruk med gris (Høst 2019)Guest, Authenticated
Bruk med hestBruk med hest, frå søknad om produksjonstilskot januar 2015, kode 115 og 116. Berre gardsbruk med meir enn 5 dyr er viste her.Guest, Authenticated
Bruk med kyllingBruk med kylling for slakt, frå søknad om produksjonstilskot januar 2015, kode 186Authenticated, Guest
Bruk med lama (Høst 2019)Bruk med lama (Høst 2019)Guest, Authenticated
Bruk med melkekyr (Høst 2019)Bruk med melkekyr (Høst 2019)Authenticated, Guest
Bruk med mjølkekyrBruk med mjølkekyr, frå søknad om produksjonstilskot januar 2015, kode 120Authenticated, Guest
Bruk med sauBruk med sau, frå søknad om produksjonstilskot januar 2015, kode 149Authenticated, Guest
Bruk med sau (Vår 2019)Bruk med gris (Vår 2019)Guest, Authenticated
Bruk med storfe for kjøttproduksjonBruk med ammekyr for spesialisert kjøttproduksjon, og øvrige storfe, kode 119 og 121, frå søknad om produksjonstilskot januar 2015, kode 155 og 184Authenticated, Guest
Bruk med tomatBruk med tomatproduksjon, frå søknad om produksjonstilskot januar 2015, kode 31Guest, Authenticated
Bruk med verpehøns/livkyllingBruk med livkylling/verpehøns over 20 uker, frå søknad om produksjonstilskot januar 2015,Guest, Authenticated
Brukonstruksjoner innenfor DK1004-områdetBrukonstruksjoner innenfor DK1103-områdetGuest, Authenticated
Brukonstruksjoner innenfor DK1101-områdetBrukonstruksjoner innenfor DK1101-områdetAuthenticated, Guest
Brukonstruksjoner innenfor DK1102-områdetBrukonstruksjoner innenfor DK1103-områdetAuthenticated, Guest
Brukonstruksjoner innenfor DK1103-områdetBrukonstruksjoner innenfor DK1103-områdetAuthenticated, Guest
Brukonstruksjoner innenfor DK1105-områdetBrukonstruksjoner innenfor DK1103-områdetAuthenticated, Guest
Brukonstruksjoner innenfor DK1107-områdetBrukonstruksjoner innenfor DK1103-områdetAuthenticated, Guest
BSJ - BilderBSJ - BilderGuest, Authenticated
Buffer akvakulturanleggBuffer rundt omsøkte akvakulturanleggDomain user
Buffer MDir industriverksemdBuffer som er bestemt i digtheme Mdir industriverksemd.Domain user
Buffer to akvakulturanleggBuffer rundt omsøkte akvakulturanleggDomain user
BunnfellingsområderKartlaget viser utvalgte områder fra datasettet Bunnsedimenter (kornstørrelse) der de kartlagte bunntypene tyder på rolige avsetningsforhold med lite strøm. Dette omfatter områder dominert av leir- og siltrike sedimenter og områder der grove sedimenter er dekket av mer finkornig materiale. Kartlaget er synlig på kart i målestokk 1: 2 500 000 og større.Guest, Authenticated
Bygninger i flomsone 2018Datasettet viser bygninger som er lokalisert i flomsone. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.RP_Klimatilpasning
Bygninger i risikoområde for 200-års stormflo i 2019Datasettet viser bygninger som er lokalisert i områder som kan påvirkes som følge av 200 års stormflo i 2019. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.RP_Klimatilpasning
Bygninger i risikoområde for 200-års stormflo i 2090Datasettet viser bygninger som er lokalisert i områder som kan påvirkes som følge av 200 års stormflo i 2090. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.Guest, Authenticated
Bygninger i risikoområde for havnivåstigning i 2090Datasettet viser bygninger som er lokalisert i områder som kan oversvømmes som følge av havnivåstigning i 2090. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.Authenticated, Guest
Bygninger i skredsone 2018Datasettet viser bygninger som er lokalisert i skredsone. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Datasettet viser stier, fotruter og sykkelruter som går igjennom flomsone. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.Authenticated, Guest
bymiljopakken_bomringerData for oversiktskart til Bymiljøpakkenveg_rog_bymiljopakken, Guest, Authenticated
Bymiljopakken_bomringerBymiljopakken_bomringerAuthenticated, Guest
Bymiljopakken_bomstasjonerBymiljopakken_bomstasjonerGuest, Authenticated
bymiljopakken_bomstasjoner_krData for oversiktskart til BymiljøpakkenAuthenticated, veg_rog_bymiljopakken, Guest
Båndlegging naturvern kpdataUtvalgte hensynssoner fra kommuneplandata til bruk i arbeidet med revidert grøntstruktur for RPJ 2050. Det er til nå lagt inn data for Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger og Time.Guest, Authenticated
Dagsturhytte Fergekai (Haugesund)Dagsturhytte Fergekai (Haugesund)Authenticated, Guest
Dagsturhytte Fergestrekning (Haugesund)Dagsturhytte Fergestrekning (Haugesund)Guest, Authenticated
Dagsturhytteparkeringsplass RogalandDagsturhytteparkeringsplass RogalandAuthenticated, Guest
Dagsturhytter RogalandDagsturhytter RogalandGuest, Authenticated
Dagsturhytteskilt RogalandDagsturhytteskilt RogalandAuthenticated, Guest
Dagsturhyttesti RogalandDagsturhyttesti RogalandAuthenticated, Guest
Dalane - Foreløpig registrete livsmiljø (MiS)Dalane - Foreløpig registrete livsmiljø (MiS)Guest, Authenticated
Datafangst prosjekt arkiverteDatafangst prosjekt arkiverteGuest, Authenticated
Datafangst prosjekt åpneDatafangst prosjekt åpneAuthenticated, Guest
Datafangstprosjekt aktiveDatafangstprosjekt aktiveGuest, Authenticated
Datafangstprosjekt arkiverteDatafangstprosjekt arkiverteGuest, Authenticated
Datafangstprosjekt åpneDatafangstprosjekt åpneGuest, Authenticated
Datamangel (DD)Datamangel (DD)Authenticated, Guest
Dekningskart (KP) WMSVisningstjeneste som viser oversikt over hvilke kommuner det finnes kommunelplaner for i det landsdekkende nasjonale datasettet for Norge digitalt parter.Guest, Authenticated
Dekningskart (RP) WMSVisningstjeneste som viser oversikt over hvilke kommuner det finnes reguleringsplaner for i det landsdekkende nasjonale datasettet for Norge digitalt parter.Guest, Authenticated
DEMOTEMA - Egnethet blåskjellKarta er utarbeida av SALT Lofoten på oppdrag frå Rogaland fylkeskommune. Karta er forankra i det interkommunale prosjektet Kunnskap om sjøareala 2020- 2023.Guest, Authenticated
Den gode fosterheimenUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteAuthenticated, Guest
DK Flate DalaneDK Flate DalaneAuthenticated, Guest
DK Flate HaugalandetNoneGuest, Authenticated
dk1101_dalane_barnehager_pBarnehager innenfor Dalane driftskontraktområde.Authenticated, Guest
dk1101_dalane_grunnskoler_pGrunnskoler innenfor Dalane driftskontrakområde.Guest, Authenticated
dk1101_dalane_naturhensyn_artsrikvegkant_lArtsrik vegkant fra DK Dalane langs fylkesveg.Guest, Authenticated
dk1101_dalane_naturhensyn_elvemusling_fElvemusling fra DK Dalane.Authenticated, Guest
dk1101_dalane_naturhensyn_elvis_elvenett_lElvenett i tilknytning til fylkesveg i driftskontrakt Dalane (opptil 20 m fra senterlinje veg).Guest, Authenticated
dk1101_dalane_naturhensyn_feltdagbok_pFeltdagbok fra DK Dalane som ligger 25 m fra senterlinje vegGuest, Authenticated
dk1101_dalane_naturhensyn_fremmede_arter_nvdb_lFremmede arter hentet fra NVDB.Authenticated, Guest
dk1101_dalane_naturhensyn_fremmedearter_sehi_pFremmede arter (SE og HI) 15 m fra senterlinje vegAuthenticated, Guest
dk1101_dalane_naturhensyn_laksefoerende_vassdrag_fLakseførende vassdrag fra DK Dalane.Guest, Authenticated
dk1101_dalane_naturhensyn_marine_naturtyper_dn_handbok_19_fNaturtyper marine DN Håndbok 19 som ligger innenfor 15 m fra senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
dk1101_dalane_naturhensyn_naturtyper_dn_handbok_13_fNaturtyper DN Håndbok 13 fra DK Dalane som ligger innenfor 15 m fra senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated
dk1101_dalane_naturhensyn_naturtyper_nin_fNaturtyper NiN 15 m fra senterlinje vegGuest, Authenticated
dk1101_dalane_naturhensyn_naturvernomraader_fNaturvernområder fra DK Dalane som ligger 25 m fra senterlinje veg.Authenticated, Guest
dk1101_dalane_naturhensyn_naturvernomraader_ufyll_fNaturvernområder uten fyll fra DK Dalane som ligger 25 m fra senterlinje veg.Guest, Authenticated
dk1101_dalane_naturhensyn_trua_arter_pTrua arter fra DK Dalane som ligger innenfor 15 m fra senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated
dk1101_dalane_naturhensyn_utvalgte_naturtyper_fUtvalgte naturtyper fra DK Dalane som ligger innenfor 15 m fra senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated
dk1101_dalane_naturhensyn_verneplan_vassdragVerneplan vassdrag fra DK Dalane.Guest, Authenticated
dk1101_dalane_vgs_pVideregående skoler innenfor Dalane driftskontraktområde.Guest, Authenticated
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_artsrik_vegkant_nvdb_lArtsrik vegkant hentet fra NVDBAuthenticated, Guest
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_elvemusling_fElvemusling klippet mot DK Høgsfjord-områdetAuthenticated, Guest
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_feltdagbok_pFeltdagbok 25 m fra senterlinje veg.Authenticated, Guest
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_fremmede_arter_nvdb_lFremmede arter hentet fra NVDBGuest, Authenticated
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_fremmede_arter_nvdb_pFremmede arter hentet fra NVDBGuest, Authenticated
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_fremmedearter_pFremmede arter (SE og HI) 15 m fra senterlinje vegAuthenticated, Guest
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_lakseforende_vassdrag_fLakseførende del av vassdrag klippet mot DK Høgsfjord-området.Authenticated, Guest
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_naturtyper_marine_dnhaandbok19Naturtyper marine DN Håndbok 19 15 m fra senterlinje vegGuest, Authenticated
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_naturtyper_nin_fNaturtyper NiN 15 m fra senterlinje vegGuest, Authenticated
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_naturvernomraader_fNaturvernområder 25 m fra senterlinje veg.Authenticated, Guest
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_naturvernomraader_ufyll_fNaturvernområder 25 m fra senterlinje veg.Authenticated, Guest
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_nin_kartlegging_2022_fNiN-kartlegging 2022 15 m fra senterlinje vegGuest, Authenticated
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_truaarter_pTrua arter 15 m fra senterlinje vegGuest, Authenticated
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_utvalgte_naturtyper_dnhaandbok13_fUtvalgte naturtyper DN Håndbok 13 15 m fra senterlinje vegAuthenticated, Guest
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_utvalgte_naturtyper_fUtvalgte naturtyper 15 m fra senterlinje vegAuthenticated, Guest
dk1102_hogsfjord_naturhensyn_verneplan_vassdrag_fVerneplan vassdrag berørt av DK Høgsfjord-området.Guest, Authenticated
DK1103 StavangerAvgrensningGuest, Authenticated
DOK - Aktsemd losneområde snøskredSnøskred - Utløsningsområde, Aktsomhetskart -NVEAuthenticated, Guest
DOK - Aktsemd losneområde steinsprangSteinsprang - Utløsningsområde. Aktsomhetsområdene er identifisert ved bruk av en datamodell som gjenkjenner mulige løsneområder for steinsprang ut fra helning på terreng og geologisk informasjon. Fra hvert kildeområde er utløpsområdet for steinsprang beregnet automatisk. Det er ikke gjort feltarbeidGuest, Authenticated
DOK - Aktsemd utløpsområde snøskredSnøskred - Utløpsområde aktsomhet -NVEGuest, Authenticated
DOK - Aktsemd utløpsområde steinsprangSteinsprang - Utløpsområde Aktsomhetsområdene er identifisert ved bruk av en datamodell som gjenkjenner mulige løsneområder for steinsprang ut fra helning på terreng og geologisk informasjon. Fra hvert kildeområde er utløpsområdet for steinsprang beregnet automatisk. Det er ikke gjort feltarbeidAuthenticated, Guest
DOK - Aktsemdområde flaumNVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt datasett som på oversiktsnivå viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Detaljeringsgraden på flomaktsomhetskartet er tilpasset kommuneplannivået (kommunenes oversiktsplanlegging), der det er egnet til bruk som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutredninger og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen for å identifisere aktsomhetsområder for flom. Aktsomhetsområdene skal legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser.Guest, Authenticated
DOK - Aktsemdområde jord- og flaumskredDOK - Jord- og flomskred. Aktsomhetsområder for jord- og flomskred viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp.Authenticated, Guest
DOK - Aktsemdområde snø- og steinskredSnø- og steinskred - Aktsomhetsområde. Bare områder som kan nås fra vei er befart, derfor er det på hvert kartblad store områder som ikke er vurdert. Utstrekningen av aktsomhetsområdene på disse kartene er vanligvis mindre enn aktsomhetsområdene på de nasjonalt dekkende, automatisk genererte aktsomhetskartene for snøskred, fordi skredkyndighet ved befaringer. Omfatter ikke områder som kan være utsatt for sørpeskred.Authenticated, Guest
DOK - Akvakultur - godkjente lokaliteter (WMS)Akvakulturlokaliteter er definerte områder hvor det er gitt tillatelse til å drive en spesifisert akvakulturvirksomhet med ulike arter og formål. Datasettet viser ca midtpunkt for anleggsplassering.Guest, Authenticated
DOK - Andre spesielt hensynskrevende arter, flateDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Guest, Authenticated
DOK - Andre spesielt hensynskrevende arter, punktDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Authenticated, Guest
DOK - Ansvarsarter, flateDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Guest, Authenticated
DOK - Ansvarsarter, punktDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Guest, Authenticated
DOK - AR5 - Arealtype (WMS)DOK - AR5 - Arealtype (WMS)Guest, Authenticated
DOK - AR5 - Arealtype m/arealtall (WMS)DOK - AR5 - Arealtype m/arealtall (WMS)Guest, Authenticated
DOK - AR5 - BonitetDOK - AR5 - BonitetAuthenticated, Guest
DOK - AR5 - GrunnforholdDOK - AR5 - GrunnforholdAuthenticated, Guest
DOK - AR5 - HovedgrupperDOK - AR5 - HovedgrupperAuthenticated, Guest
DOK - AR5 - JordsbrukarealDOK - AR5 - JordsbrukarealAuthenticated, Guest
DOK - AR5 - SkogbonitetDOK - AR5 - SkogbonitetGuest, Authenticated
DOK - AR5 - TreslagDOK - AR5 - TreslagAuthenticated, Guest
DOK - AR50 - Arealtype (WMS)AR50 er kart som viser Noregs arealressursar tilpassa bruk i målestokkar fra 1:20 000 til 1:100000. http://www.nibio.no/kart/arealressurskart/map_viewGuest, Authenticated
DOK - Arter av stor forvaltningsinteresse, flateDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Guest, Authenticated
DOK - Arter av stor forvaltningsinteresse, punktDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Guest, Authenticated
DOK - Arter av særlig stor forvaltningsinteresse, flateDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Authenticated, Guest
DOK - Arter av særlig stor forvaltningsinteresse, punktDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Authenticated, Guest
DOK - artsnasjonalDOK - artsnasjonalGuest, Authenticated
DOK - Befolkning 250m rutenett - 2019Befolkning 250m rutenett - 2019Authenticated, Guest
DOK - Befolkning på rutenett 1000 m 2019Befolkning på rutenett 1000 m 2019Authenticated, Guest
DOK - Bergrettigheter (WMS)Bergrettigheter (WMS)Guest, Authenticated
DOK - Byggeforbudssoner kraftledninger WMSTjenesten viser datasettet Byggeforbudssoner kraftledninger. Datasettet inneholder byggeforbudssoner for Statnetts kraftledninger. Dette er arealer rundt kraftledninger som er klausulert i medhold av konsesjon etter energiloven og ekspropriasjon etter oreigningslova eller minnelig avtale med berørte grunneiere. Byggeforbudssonen legger restriksjoner på aktivitet i denne sonen. Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor byggeforbudssonen og alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor byggeforbudssonen skal på forhånd avklares med ledningseier. Datasettet er et landsdekkende datasett for Statnett. Statnett ønsker i tillegg å informere om at det er en varslingsplikt til ledningseier for anleggsarbeid (maskiner og utstyr) som kan nå innenfor 30 meter fra ytterste strømførende ledning. Da skal ledningseier kontaktes for nødvendig avklaringer og tillatelse til anleggsarbeid innenfor denne varslingssonen. Dataeier er Statnett SF, https://www.statnett.no/ English: Builtup prohibition zones power lines Datasettet har tidligere blitt kalt Hensynssoner kraftledninger.Guest, Authenticated
DOK - DistribusjonsnettNettnivåene under transmisjonsnettet var tidligere inndelt i regionalnett og distribusjonsnett, der regionalnettet var bindeleddet mellom sentralnettet og distribusjonsnettene og distribusjonsnetteten forsynte sluttbrukerne (husholdninger, tjenesteyting og industri). Begge disse nettnivåene er nå definert som distribusjonsnett og omfatter ledninger med spenningsnivå fra 220 kV og helt ned til lavspenningsnettet. Normale spenningsnivåer i distribusjonsnettet er 132, 66, 22 kV, og helt ned til 230 V for levering til vanlige husholdninger.Guest, Authenticated
DOK - Dybdedata (WMS)Dybdedata, også kalt marine primærdata, består i hovedsak av dybdedata og kystkontur på vektorformat produsert ved Kartverket. Dataene har kun gjennomgått begrenset målestokktilpasning og generalisering. Dybdeinformasjonen er referert til Sjøkartnull. Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann.Authenticated, Guest
DOK - Dyrkbar jord (WMS)Dyrkbar jord (WMS) - Landsdekkene datasett som viser arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Tidligere fulldyrka arealer som for eksempel er grodd igjen til skog er lagt inn, mens områder som er bygd ned eller dyrket opp er tatt ut. Datasettet dekker i all hovedsak alt landareal under tregrensa. Dyrkbar jord kan være registrert på arealtypene overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, åpen fastmark og myr. Dyrkbar jord er også en egenskap i de generaliserte arealressurskartene i målestokk 1:50000 (AR50) og 1:250000 (AR250).Authenticated, Guest
DOK - ElvevannforekomsterDOK - En vannforekomst er en betydelig mengde overflatevann (tilsigsareal for elv og overflateareal for innsjø og kystvann) eller et avgrenset volum grunnvann. I tillegg til hydrografiske forhold defineres utstrekningen i henhold til kriterier for vanntype, påvirkninger, økologisk tilstand, økologisk potensial (SMVF) og kjemisk tilstand.Vannforekomstene danner grunnenheten i vannforskriften. Hensikten med inndelingen av vannforekomster er å sikre en helhetlig vannforvaltning. Vannforekomster brukes som rapporteringsenhet i forhold til bestemmelsene som er gitt vannforskriften. Felles for de elementene som inngår i en vannforekomst, er at de er homogene med tanke på kjemisk, biologisk og fysisk sammensetning samt antropogene påvirkninger.Guest, Authenticated
DOK - EnkeltminnerEnkeltminne er eit enkeltståande, automatisk freda objekt (somt.d. ein gravhaug). Lokalitetar er i hovudsak samansett av fleire enkeltminne innanfor eit automatisk freda område. Obs! I eldre registreringar kan det vera enkeltminne som ikkje har eiga avgrensing. Vi viser til Askeladden for nærare omtale av lokaliteten, og kva type enkeltminne som er registrert der. Vi gjer og merkam på at Askeladden ikke er heilt komplett for alle tidlegare registrerte automatisk freda kulturminne.Guest, Authenticated
DOK - Faresone - 10-årsflomFlomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene. I områder der klimaendringene gir en forventet økning i vannføringen på mer enn 20 %, utarbeides det flomsone for 200-årsflommen i år 2100.Authenticated, Guest
DOK - Faresone - 100-årsflomDOK - Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene. I områder der klimaendringene gir en forventet økning i vannføringen på mer enn 20 %, utarbeides det flomsone for 200-årsflommen i år 2100.Guest, Authenticated
DOK - Faresone - 200-årsflomDOK - Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene. I områder der klimaendringene gir en forventet økning i vannføringen på mer enn 20 %, utarbeides det flomsone for 200-årsflommen i år 2100.Guest, Authenticated
DOK - Faresone - 50-årsflomDOK - Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene. I områder der klimaendringene gir en forventet økning i vannføringen på mer enn 20 %, utarbeides det flomsone for 200-årsflommen i år 2100.Authenticated, Guest
DOK - Faresone - 500-årsflomDOK - Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene. I områder der klimaendringene gir en forventet økning i vannføringen på mer enn 20 %, utarbeides det flomsone for 200-årsflommen i år 2100.Guest, Authenticated
DOK - Faresone skredNVE gjennomfører faresonekartlegging av skred i bratt terreng for utvalgte områder prioritert for kartlegging, jfr Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011). Kartleggingen dekker skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred.Authenticated, Guest
DOK - Faresone store fjellskredDette produktet er et resultat av at NVE overtok det statlige forvaltningsansvaret for skred i 2009. Tjenesten er ment som et hjelpemiddel som gjør det enklere å skaffe oversikt over ustabile fjellparti og tilhørende konsekvenser. Fare- og risikokartlegging gjennomføres av NGU på vegne av NVE. Hvordan oppfølgingen av de ustabile fjellpartiene og faresonene bør følges opp med overvåking og i arealplanlegging er beskrevet i NVE rapport 77/2016: Fare og risikoklassifisering av ustabile fjellparti. Det er etablert to databaser for formidling av kartleggingen og fareområdene. NVEs database formidler faresoner for utløpsområder og flodbølger, samt oppdemmingsområder og nedstrøms flom som følge av dambrudd der dette er aktuelt. NGUs database har fokus på de geologiske data, inkludert bevegelsesmålinger. NVEs kartlegging retter seg først og fremst mot eksisterende bebyggelse. Ved identifisering og prioritering av områder som har behov for kontinuerlig overvåking er det derfor lagt vekt på hvor det bor og oppholder seg mennesker innenfor potensielt skredfareutsatte områder og områder som blir berørt av flodbølger eller oppdemning/dambrudd som en direkte konsekvens av et fjellskred. Databasen er et produkt av den kartleggingen og fare- og risikoklassifiseringen som er gjort. Sammen skal dette gi grunnlag for å vurdere tiltak i form av overvåking med sikte på å kunne varsle et kommende fjellskred og dermed unngå potensielt tap av menneskeliv. Kartleggingen gir viktig informasjon om faregraden som grunnlag for arealplanleggingAuthenticated, Guest
DOK - Fiskeplasser - aktiv redskapDOK - Fiskeplasser - aktiv redskapAuthenticated, Guest
DOK - Fiskeplasser - passiv redskapDOK - Fiskeplasser - passiv redskapGuest, Authenticated
DOK - Fiskeplasser aktive redskap WMSDOK - Fiskeribruksområdene er et arealavgrenset område hvor det drives fiske med aktive redskap f.eks garn og line. Informasjonen som er registrert er basert på intervju med fiskere.Authenticated, Guest
DOK - Fiskeplasser passive redskap WMSFiskeribruksområdene er et arealavgrenset område hvor det drives fiske med passive redskap f.eks garn og line. Informasjonen som er registrert er basert på intervju med fiskere.Guest, Authenticated
DOK - Foreslåtte verneområderForeslåtte verneområderAuthenticated, Guest
DOK - Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjøDOK - Datasettet Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø (SØF i sjø) viser Forsvarets øvingsområder til sjøsAuthenticated, Guest
DOK - Forsvarets skyte- og øvingsfelt landDOK - Datasettet inneholder den flatemessige utbredelsen av militære skyte- og øvingsfelt avgrenset av Forsvarets eide/leide grunn, og Forsvarets ervervede rettigheter til bruk av arealet til skyte- og øvingsaktivitet, herunder også klausulerte fareområder (sikkerhetssoner). Datasettet beskriver IKKE fare-/restriksjonsområder for luftfarten som kan avvike fra skytefeltets geografiske representasjon på bakken. Datasettet inneholder kun skytefelt som er forvaltet av Forsvarsbygg. Skytefelt i sjø forvaltes av Sjøforsvaret, og er ikke med i dette datasettet. Deler av dette datasettet leveres også til Kartverkets N50-serie.Guest, Authenticated
DOK - Forurenset grunnDOK - Forurenset grunnGuest, Authenticated
DOK - Framande arter, flateDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Authenticated, Guest
DOK - Framande arter, punktDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Authenticated, Guest
DOK - Freda arter, flateDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Guest, Authenticated
DOK - Freda arter, punktDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Authenticated, Guest
DOK - Fylkesgrense - RogalandDOK - Fylkesgrense - RogalandAuthenticated, Guest
DOK - Fylkesgrense - VestlandDOK - Fylkesgrense - VestlandGuest, Authenticated
DOK - Geologisk arv - arealDOK - NGU har utarbeidet en database for geologisk arv. Databasen inneholder landsdekkende data over lokaliteter med interessant geologi, sammen med informasjon om sårbarhet og et eventuelt behov for vern. En kartapplikasjon er allerede utviklet. Når en lokalitet eller område aktiveres i kartapplikasjonen med info-knappen får man tilgang til et faktaark som beskriver hvorfor denne er interessant, og kanskje verd å ta vare på for ettertiden. (Datasettet er tidligere omtalt som geologisk naturarv).Guest, Authenticated
DOK - Geologisk arv - punktDOK - NGU har utarbeidet en database for geologisk arv. Databasen inneholder landsdekkende data over lokaliteter med interessant geologi, sammen med informasjon om sårbarhet og et eventuelt behov for vern. En kartapplikasjon er allerede utviklet. Når en lokalitet eller område aktiveres i kartapplikasjonen med info-knappen får man tilgang til et faktaark som beskriver hvorfor denne er interessant, og kanskje verd å ta vare på for ettertiden. (Datasettet er tidligere omtalt som geologisk naturarv).Guest, Authenticated
DOK - GrunnvannGrunnvann er data fra den den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), som gir informasjon om brønner og kilder i løsmasser og fjell, sonderboringer, grunnvannskvalitet og overvåking av grunnvann.Authenticated, Guest
DOK - GrunnvannforekomsterDOK - En vannforekomst er en betydelig mengde overflatevann (tilsigsareal for elv og overflateareal for innsjø og kystvann) eller et avgrenset volum grunnvann. I tillegg til hydrografiske forhold defineres utstrekningen i henhold til kriterier for vanntype, påvirkninger, økologisk tilstand, økologisk potensial (SMVF) og kjemisk tilstand.Vannforekomstene danner grunnenheten i vannforskriften. Hensikten med inndelingen av vannforekomster er å sikre en helhetlig vannforvaltning. Vannforekomster brukes som rapporteringsenhet i forhold til bestemmelsene som er gitt vannforskriften. Felles for de elementene som inngår i en vannforekomst, er at de er homogene med tanke på kjemisk, biologisk og fysisk sammensetning samt antropogene påvirkninger.Authenticated, Guest
DOK - GyteområderDOK - Gyteområder er samlet inn av Fiskeridirektoratets regionkontor basert på intervju av i hovedsak fiskere. For å bli registrert som gyteområde har fiskerne rapportert å ha fått fisk med rennende rogn eller beskriver områder hvor det ved visuell observasjon er registrert fiskerogn på havbunnen (for eksempel silderogn)Authenticated, Guest
DOK - Hovedled og biledDOK - Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene. Ledestrekene hovedled og biled angir status på farvannet, og viser ikke utstrekningen/omfanget av farleden.Authenticated, Guest
DOK - Hovedled og biled, arealavgrensningDOK - Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene. Det anbefales kommuner/oppdrettere å kontakte Kystverket for nærmere avklaringer.Guest, Authenticated
DOK - Høstefelt for tareNoneGuest, Authenticated
DOK - Høyde DTM 10mHøyde DTM 10mGuest, Authenticated
DOK - InnsjøvannforekomsterDOK - En vannforekomst er en betydelig mengde overflatevann (tilsigsareal for elv og overflateareal for innsjø og kystvann) eller et avgrenset volum grunnvann. I tillegg til hydrografiske forhold defineres utstrekningen i henhold til kriterier for vanntype, påvirkninger, økologisk tilstand, økologisk potensial (SMVF) og kjemisk tilstand.Vannforekomstene danner grunnenheten i vannforskriften. Hensikten med inndelingen av vannforekomster er å sikre en helhetlig vannforvaltning. Vannforekomster brukes som rapporteringsenhet i forhold til bestemmelsene som er gitt vannforskriften. Felles for de elementene som inngår i en vannforekomst, er at de er homogene med tanke på kjemisk, biologisk og fysisk sammensetning samt antropogene påvirkninger.Guest, Authenticated
DOK - Jernbane (WMS)DOK - FKB-Bane omfatter jernbanens infrastruktur - i hovedsak banelegemet.Authenticated, Guest
DOK - JordkvalitetDOK - JordkvalitetGuest, Authenticated
DOK - Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder - områdetypeTjenesten viser områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets veileder M-98 (tidliegere DN håndbok 25 – 2004 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder).Authenticated, Guest
DOK - Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder - verdiTjenesten viser områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets veileder M-98 (tidliegere DN håndbok 25 – 2004 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder).Authenticated, Guest
DOK - KommunegrenserDOK datasett. Kommunegrenser i Rogaland. Nabokommunene er også tatt med. Administrative enheter Norge viser nasjons-, fylkes- og kommuneinndelingen i landet med de mest nøyaktige grenser som er registrert digitalt og som er samlet i ett datasett. Enhetene inneholder egenskaper som forteller om offisielle fylkes- og kommunenumre.Guest, Authenticated
DOK - KorallrevDOK - Kartet viser dokumenterte og stedfestede korallrev av steinkorallen Lophelia pertusa. Forekomstene av korallrev er angitt som punkter på kart. Disse utgjør verdifull informasjon som beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye oppdrettskonsesjoner, utslipp i sjø, deponering, utbygging av petroleumsrelaterte installasjoner, og regulering av fiskeriaktivitet. Dataene egner seg for fremstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. På webkart anbefales det at Korallrev benyttes i målestokksområdet fra 1:500 til 1:11000000. For mer informasjon om korallrev se: http://www.mareano.no/tema/koraller/korallrev http://www.mareano.no/kart/mareano.html.Guest
DOK - Kullturminner - kulturmiljø WMSDatasettet dekker fredete kulturmiljøer, verdensarv og nasjonale interesser i by. Fredete kulturmiljøer er nasjonalt viktige kulturmiljøer som Riksantikvaren har fredet etter kulturminnelovens § 20. Disse har like sterkt vern som andre fredete kulturminner. \\n\\nVerdensarvområder er kulturmiljøer som står på UNESCOs liste over verneverdige kulturmiljøer. Riksantikvaren foreslår kandidater til listen som anses som internasjonalt viktige kulturmiljøer.\\n\\nNasjonale interesser i by omfatter byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Områdene har ikke formelt vern, men det kan ikke utelukkes at noen av områdene bør fredes eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter kulturminneloven.Authenticated, Guest
DOK - Kulturlandskap - utvalgte (UKL)DOK - Kulturlandskap - utvalgte (UKL). Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Formålet med satsingen er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. I utvelgelsen av områdene vektlegges at de i størst mulig grad skal omfatte kulturlandskap i jordbruket med svært store verdier knyttet til både biologi/naturmangfold og kulturhistorie og at det skal være realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold. Områdene er videre valgt ut fra følgende kriterier: helhetlige landskap, kontinuitet og tidsdybde, representativitet eller særpreg og formidlingsverdi. Det er lagt vekt på at områdene skal gi en best mulig nasjonal representativitet med hensyn til landskapstyper, driftstilpasninger og geografisk spredning.Guest, Authenticated
DOK - Kulturlandskap - verdifulleDOK - Kulturlandskap - verdifulle. Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier.Guest, Authenticated
DOK - KulturmiljøKulturmiljø er område der kulturminne er ein del av ein større heilskap eller sammenheng. Eit kulturmiljø kan bli freda ut ifra den totale kulturhistoriske verdien til eit område. I Rogaland er Utstein og Sogndalsstrand kulturmiljø freda.Guest, Authenticated
DOK - Kulturminner - Brannsmitteområder WMSTjenesten dekker områder som Riksantikvaren definerer som verneverdig tette trehusmiljøer. Kulturhistorisk verneverdige tette trehusmiljøer der det må tas særskilte brannvernhensyn. I tillegg dekker tjenesten områder med særlig stor fare for spredning av brann som definert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med Riksantikvaren.Tett bebyggelse med trehus er spesielt sårbar om det skulle oppstå brann. De største områdene medsammenhengende, gammel trehusbebyggelse har vi i byer, for eksempel i Halden sentrum, gamleStavanger og i store deler av Trondheim. Tette trehusmiljøer finnes imidlertid også på større gårdstun, som Havråtunet i Hordaland, og i gamle fiskevær, som Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag. I områder med verneverdig tett trehusbebyggelse er det spesielt stor fare for at brann i en bygning skal smitte over på de øvrige.Authenticated, Guest
DOK - Kulturminner - enkeltminner WMSTjenesten viser DOK-datasettet Kulturminner - Enkeltminner. Enkeltminnet inneholder, sammen med lokaliteten, all informasjon som er spesifikt for det enkelte objekt. Enkeltminnet kan ikke eksistere uten en lokalitet. Eksempelvis vil et gravfelt utgjøre en lokalitet, mens alle gravhauger/gravrøyser i gravfeltet utgjør enkeltminner. For nyere tids kulturminner, som eksempelvis vedtaksfredete bygninger, kan lokaliteten være ett enkelt bygg, et gårdstun bestående av flere bygninger, eller én eller flere bygninger med et vedtaksfredet område rundt (park, hage, o.l.). Enkeltminner er kulturminner som hører naturlig sammen innenfor én og samme lokalitet. Enhver lokalitet må ha minst ett enkeltminne innenfor sin avgrensing, men kan potensielt ha et ubegrenset antall tilknyttede enkeltminner.Guest, Authenticated
DOK - Kulturminner - lokaliteteter WMSTjenesten viser datasettet Kulturminner - lokaliteter. En lokalitet er et avgrenset område med ett eller flere enkeltminner. Vanligvis avgrenses en lokalitet av fysiske barrierer eller ved den totale utstrekningen av enkeltminnene. Eksempelvis vil et gravfelt utgjøre en lokalitet, mens alle gravhauger/gravrøyser i gravfeltet utgjør enkeltminner. For nyere tids kulturminner, som eksempelvis vedtaksfredete bygninger, kan lokaliteten være ett enkelt bygg, et gårdstun bestående av flere bygninger, eller én eller flere bygninger med et vedtaksfredet område rundt (park, hage, o.l.). En lokalitet med automatisk fredete arkeologiske enkeltminner vil også være automatisk fredet. Enhver lokalitet må ha minst ett enkeltminne innenfor sin avgrensing, men kan potensielt ha et ubegrenset antall tilknyttede enkeltminner.Authenticated, Guest
DOK - Kulturminner - lokalitetsikoner WMSTjenesten viser datasettet Kulturminner - lokaliteter. En lokalitet er et avgrenset område med ett eller flere enkeltminner. Vanligvis avgrenses en lokalitet av fysiske barrierer eller ved den totale utstrekningen av enkeltminnene. Eksempelvis vil et gravfelt utgjøre en lokalitet, mens alle gravhauger/gravrøyser i gravfeltet utgjør enkeltminner. For nyere tids kulturminner, som eksempelvis vedtaksfredete bygninger, kan lokaliteten være ett enkelt bygg, et gårdstun bestående av flere bygninger, eller én eller flere bygninger med et vedtaksfredet område rundt (park, hage, o.l.). En lokalitet med automatisk fredete arkeologiske enkeltminner vil også være automatisk fredet. Enhver lokalitet må ha minst ett enkeltminne innenfor sin avgrensing, men kan potensielt ha et ubegrenset antall tilknyttede enkeltminner.Guest, Authenticated
DOK - Kulturminner - SEFRAK-bygningerBygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminner i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er freda etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lengre inn på 1900-tallet.Authenticated, Guest
DOK - Kulturminner - SEFRAK-bygninger TESTBygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminner i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er freda etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lengre inn på 1900-tallet.Authenticated, Guest
DOK - Kulturminner - SEFRAK-bygninger WMSBygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminner i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er freda etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lengre inn på 1900-tallet.Authenticated, Guest
DOK - Kulturminner - Sikringssoner WMSDenne tjenesten gir tilgang til WMS-data for datasettet "Sikringssoner". Kulturminnelovens § 6 beskriver sikringssoner på følgende vis: ”Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd. Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven.” Sikringssonen skal beskytte det automatisk fredete kulturminnets integritet og plassering i landskapet og hindre inngrep og utilbørlig skjemming som nevnt i kml. § 3 første ledd. Sikringssonen utgjør en integrert del av det automatisk fredete kulturminnet og vil måtte vurderes sammen med dette ved spørsmål om dispensasjon.Guest, Authenticated
DOK - Kulturminner - Verneverdige tette trehusmiljøer WMSTjenesten dekker områder som Riksantikvaren definerer som verneverdig tette trehusmiljøer. Kulturhistorisk verneverdige tette trehusmiljøer der det må tas særskilte brannvernhensyn. I tillegg dekker tjenesten områder med særlig stor fare for spredning av brann som definert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med Riksantikvaren.Tett bebyggelse med trehus er spesielt sårbar om det skulle oppstå brann. De største områdene medsammenhengende, gammel trehusbebyggelse har vi i byer, for eksempel i Halden sentrum, gamleStavanger og i store deler av Trondheim. Tette trehusmiljøer finnes imidlertid også på større gårdstun, som Havråtunet i Hordaland, og i gamle fiskevær, som Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag. I områder med verneverdig tett trehusbebyggelse er det spesielt stor fare for at brann i en bygning skal smitte over på de øvrige.Authenticated, Guest
DOK - KystvannforekomsterDOK - En vannforekomst er en betydelig mengde overflatevann (tilsigsareal for elv og overflateareal for innsjø og kystvann) eller et avgrenset volum grunnvann. I tillegg til hydrografiske forhold defineres utstrekningen i henhold til kriterier for vanntype, påvirkninger, økologisk tilstand, økologisk potensial (SMVF) og kjemisk tilstand.Vannforekomstene danner grunnenheten i vannforskriften. Hensikten med inndelingen av vannforekomster er å sikre en helhetlig vannforvaltning. Vannforekomster brukes som rapporteringsenhet i forhold til bestemmelsene som er gitt vannforskriften. Felles for de elementene som inngår i en vannforekomst, er at de er homogene med tanke på kjemisk, biologisk og fysisk sammensetning samt antropogene påvirkninger.Guest, Authenticated
DOK - Lausmassar (WMS)Lausmassane er ein grunnleggjande naturressurs på linje med vatn og luft. Dei er sjølve grunnlaget for plante- og dyreliv, og dermed for landbruk og busetjing. Lausmassedata trengst for god, kunnskaopsbasert forvalting av areal og av lausmassene. Datasettet kan nyttast som underlag i overordna areal- og miljøplanlegging, sårbaranalysar, vurdering av grunnforhold, grunnvasspotensiale og om avlaupsvatn kan infiltrerast. Kartinnsyna i denne karttenesta er ulike utval av tema jordart i lausmassedatabasen ved NGU. I dei største målestokkane er det etter ei fagleg vurdering vald ut dei kvalitetsmessig beste data, enten frå 1:20 000, 1:50 000 eller 1:250 000, sett saman til eit saumlaust kart for hele Noreg. Det finst ein del analoge kart som vi er i ferd med å digitalisera og som vil bli lagt inn i databasen etter kvart. For meir inforamsjon sjå: NGU - Kart og dataAuthenticated, Guest
DOK - Lokaliteter***Visning av lokaliteter med målestokkavhengig visning av id. Standard tekst for lokalitets-id viser ved målestokk 1:20000 eller større. For endring av tekst klikk på TXT symbol for temalag.*** Enkeltminner er ett enkeltstående automatisk fredet objekt (som f.eks. en gravhaug). Lokaliteter består i hovedsak av flere enkeltminner innenfor et automatisk fredet område. Obs! Det kan som følge av eldre registreringer forekomme lokalitetsavgrensninger hvor enkeltminner ikke har egen geometri. For beskrivelse av lokaliteten, og hvilken type enkeltminner som der er registrert, vises det til Askeladden. Det gjøres også oppmerksom på Askeladden ikke er helt komplett for alle tidligere registrerte automatisk freda kulturminner.Authenticated, Guest
DOK - Lokaliteter - Bebyggelse/Infrastruktur***Visning av lokaliteter med målestokkavhengig visning av id. Standard tekst for lokalitets-id viser ved målestokk 1:20000 eller større. For endring av tekst klikk på TXT symbol for temalag.*** Enkeltminner er ett enkeltstående automatisk fredet objekt (som f.eks. en gravhaug). Lokaliteter består i hovedsak av flere enkeltminner innenfor et automatisk fredet område. Obs! Det kan som følge av eldre registreringer forekomme lokalitetsavgrensninger hvor enkeltminner ikke har egen geometri. For beskrivelse av lokaliteten, og hvilken type enkeltminner som der er registrert, vises det til Askeladden. Det gjøres også oppmerksom på Askeladden ikke er helt komplett for alle tidligere registrerte automatisk freda kulturminner.Authenticated, Guest
DOK - Lokaliteter med idEnkeltminner er ett enkeltstående automatisk fredet objekt (som f.eks. en gravhaug). Lokaliteter består i hovedsak av flere enkeltminner innenfor et automatisk fredet område. Obs! Det kan som følge av eldre registreringer forekomme lokalitetsavgrensninger hvor enkeltminner ikke har egen geometri. For beskrivelse av lokaliteten, og hvilken type enkeltminner som der er registrert, vises det til Askeladden. Det gjøres også oppmerksom på Askeladden ikke er helt komplett for alle tidligere registrerte automatisk freda kulturminner.Guest, Authenticated
DOK - Lokaliteter utan idEnkeltminne er eit enkeltståande, automatisk freda objekt (somt.d. ein gravhaug). Lokalitetar er i hovudsak samansett av fleire enkeltminne innanfor eit automatisk freda område. Obs! I eldre registreringar kan det vera enkeltminne som ikkje har eiga avgrensing. Vi viser til Askeladden for nærare omtale av lokaliteten, og kva type enkeltminne som er registrert der. Vi gjer og merkam på at Askeladden ikke er heilt komplett for alle tidlegare registrerte automatisk freda kulturminne.Authenticated, Guest
DOK - Låssettingsplasser WMSEn låssettingsplass er et arealavgrenset område nær strandlinjen hvor fisk oppbevares i not/notinnhengning til den er klar for levering. En låssettingsplass er definert som en plass nær strandlinjen hvor topografiske og hydrografiske forhold er slik at et notsteng kan låssettes der, dvs fisken kan oppbevares i noten/ innhengningen til den er klar for omsetning. En låssettingsplass karakteriseres av at den er godt skjermet for vær og vind, ikke har for mye strøm og har tilstrekkelig dybde, oksygen og saltholdighet.Authenticated, Guest
DOK - Maksimal vannstandstigningDOK - Elvenettet fra flomaktsomhetanalyse, med maksimal vannstandstigning. Verdien er høyeste verdie for elvestrekningenGuest, Authenticated
DOK - Marin grenseMarin grenseGuest, Authenticated
DOK - Marin grense - punktMarin grense (MG) viser det høgaste nivået som havet nådde etter siste istid. Dette er avhengig av kvar ein er i landet og fylket og varierer frå nær 0 til 200 moh. Data for MG består av punktregistreringar og ei linje og eit areal modellert frå punkta og N50 høgdekoter frå Kartverket. Skraverte område ligg over MG. Meir informasjonGuest, Authenticated
DOK - Mulighet for marin leire (NGU)Karttjenesten 'Mulighet for marin leire' er opprettet som en hjelp til å lese et kvartærgeologisk kart. Tjenesten illustrerer hvor det potensielt kan finnes marin leire - enten oppe i dagen eller under andre løsmassetyper. Les mer her: http://www.ngu.no/emne/mulighet-marin-leireAuthenticated, Guest
DOK - NADAG - kvikkleireDOK - NADAG - kvikkleireGuest, Authenticated
DOK - Nasjonale laksefjorderDatasettet viser nasjonale laksefjorder opprettet etter vedtak i stortinget 25. februar 2003 og 15. mai 2007. Nasjonale laksefjorder skal gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og mot oppdrettsvirksomhet i de nærliggende fjord- og kystområdene.Authenticated, Guest
DOK - Natur i verneområder (NiN)Natur i verneområder (NiN)Guest, Authenticated
DOK - Natur i verneområder (NiN) dekningskartDOK - Natur i verneområder (NiN) dekningskartGuest, Authenticated
DOK - Naturtyper - DN-håndbok 13DOK - Naturtyper - DN-håndbok 13Guest, Authenticated, SFRO_Miljø
DOK - Naturtyper - marine - DN-håndbok 19DOK - Naturtyper - marine - DN-håndbok 19. Datasettet viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturmangfoldloven/ naturvernloven. Kriteriene for verdisettingen finnes i kartleggingshåndbøkene. Verdisettingen er et viktig hjelpemiddel ved konsekvensutredninger og andre vurderinger som legges til grunn for arealbruk. Kartleggingen av naturtyper på land og i ferskvann startet i 1999. Marin kartlegging startet i 2000. Kartleggingene er gjort/gjøres både i regi av kommuner, fylkesmenn og Miljødirektoratet i samarbeid med aktuelle sektorer.Authenticated, Guest, SFRO_Miljø
DOK - Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (NiN)DOK - Naturtyper prioritert for kartlegging er rødlistede naturtyper og naturtyper med sentral økosystemfunksjon. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge er benyttet for å dokumentere det faglige innholdet. Hver lokalitet er gitt en økologisk kvalitet, basert på tilstand og naturmangfold.Authenticated, Guest
DOK - Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (NiN) dekningskartDOK - Naturtyper prioritert for kartlegging er rødlistede naturtyper og naturtyper med sentral økosystemfunksjon. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge er benyttet for å dokumentere det faglige innholdet. Hver lokalitet er gitt en økologisk kvalitet, basert på tilstand og naturmangfold.Authenticated, Guest
DOK - Naturtyper i Norge - LandskapDOK - Naturtyper i Norge - LandskapGuest, Authenticated
DOK - Naturvernområder i NorgeDatasettet inneholder verneområder og vernede enkeltobjekt i Norge. Her vises Rogaland + nabokommunene.Guest, Authenticated
DOK - Navigasjonsinstallasjoner WMSKystverket administrerer et system av innretninger for navigasjonsveiledning i Norge. Dette systemet består av innretninger drevet av Kystverket, innretninger drevet av kommunale havner og private innretninger drevet av andre.Innretninger for navigasjonsveiledninggir visuelle og elektroniske signaler som er lagt til rette for å være til hjelp i navigasjonsprosessen for aktsomme sjøfarende. Det er imidlertid ikke hensikten å gjøre det mulig for sjøfarende å identifisere enhver båe eller grunne eller hindring for sjøtrafikken som finnes i norske farvann som ellers er farbare for skip. Derimot skal Kystverket sørge for en fornuftig merking av farvannet i den utstrekning som ressursene tillater.Guest, Authenticated
DOK - OmrådekonsesjonNorge er delt inn i områder hvor én netteier er områdekonsesjonær. Elektriske anlegg for fordeling av elektrisk energi med spenning til og med 22 kV kan netteieren bygge og drive innenfor rammen av en områdekonsesjon i sitt område. Det innebærer at NVE har overført saksbehandlingen i forbindelse med å forberede bygging og drift av disse anleggene til nettselskapet selv. Områdekonsesjonen gjelder bare for kraftledninger som distribuerer elektrisk energi (nettanlegg), og ikke for kraftledninger som går fra et kraftverk og fram til et tilknytningspunkt i nettet (produksjonsanlegg)Authenticated, Guest
DOK - Prioriterte arter, flateDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Authenticated, Guest
DOK - Prioriterte arter, punktDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Guest, Authenticated
DOK - RA_FredaBygningerFreda Bygninger fra Riksantikvaren rest apiAuthenticated, Guest
DOK - Radon - aktsomhetskartDatasettet viser hvilke områder i Norge som trolig er mer radonutsatt enn andre. Datasettet er basert på geologi og inneluftsmålinger av radon. Inneluftsmålinger er fra NRPA sin nasjonale database, og geologi er fra NGU sine berggrunns- og løsmassedatabaser. Berggrunnsdata er av målestokk 1:250.000 og løsmassedata er av varierende målestokk, fra 1:50.000 til 1:1000.000 Inneluftsmålinger er brukt til å identifisere områder med forhøyd aktsomhet for radon. De er også brukt til å kjennetegne geologi i forhold til aktsomhet for radon, og denne kunnskapen er overført til områder hvor det finnes ingen eller få inneluftsmålinger. Der hvor et område er klassifisert som «høy aktsomhet» er det beregnet at minst 20% av boligene har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m3, med 70% statistisk sikkerhet. Der hvor et område er klassifisert som «middels til lav aktsomhet» er det beregnet at opp til 20% av boligene har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m3, med 70% statistisk sikkerhet. Der hvor det ikke er nok data, eller hvor det ikke er nok statistisk sikkerhet for å beregne aktsomhet for radon, er områder klassifisert som «usikker aktsomhet». Alunskifer er tilknyttet forhøyde radonkonsentrasjoner. Områder hvor det finnes alunskifer er klassifisert som «særlig høy aktsomhet». Med å overføre kunnskap fra områder med inneluftsmålinger til områder uten inneluftsmålinger, er det antatt at radonegenskaper av en geologitype er det samme i hele landet. I praksis kan det forventes noe variasjon i radonegenskaper i polygoner av den samme geologitypen. I tillegg kan det forventes variasjon i radonegenskaper innenfor et polygon.Guest, Authenticated
DOK - RamsarområderDOK - RamsarområderGuest, Authenticated
DOK - RegionalnettNettnivåene under transmisjonsnettet var tidligere inndelt i regionalnett og distribusjonsnett, der regionalnettet var bindeleddet mellom sentralnettet og distribusjonsnettene og distribusjonsnetteten forsynte sluttbrukerne (husholdninger, tjenesteyting og industri). Begge disse nettnivåene er nå definert som distribusjonsnett og omfatter ledninger med spenningsnivå fra 220 kV og helt ned til lavspenningsnettet. Normale spenningsnivåer i distribusjonsnettet er 132, 66, 22 kV, og helt ned til 230 V for levering til vanlige husholdninger.Guest, Authenticated
DOK - Riggområder vestDOK - Datasettet viser ankrings- og opplagsområder for offshoreinstallasjoner. Datasettet viser forekomster i Kystverket vest.Guest, Authenticated, Guest, Authenticated
DOK - Sensitive artsdataSensitive artsdata er samlebegrep for en database med utvalgte arter av fugler, pattedyr og lav hvor stedfestet informasjon om artenes hekkeområde, yngleområde eller voksested er skjermet for allment innsyn. Begrunnelsen for at stedfestet informasjon om disse artene bør skjermes, er at åpen tilgang kan føre til at arten eller stedet der den forekommer utsettes for uheldige negative påvirkninger. Det kan være eksempelvis forstyrrelse, etterstrebelse, eller ødeleggelse. Data er publisert gjennom en passordbeskyttet løsning som viser eksakt lokalisering av objektene. Fylkesmannen og Miljødirektoratet kan gi tilgang til denne. Data er også publisert gjennom en åpen løsning som viser maskerte data, i form av ruter med varierende størrelse, avhengig av art.Guest, Authenticated
DOK - SentralnettTransmisjonsnettet ble tidligere kalt sentralnettet. Dette er hovedveiene i kraftsystemet og forbinder produsenter og forbrukere i ulike deler av landet med hverandre. Transmisjonsnettet omfatter også overføringsledninger til utlandet. Transmisjonsnettet består i hovedsak av kraftledninger med 300 eller 420 kV spenning, men i enkelte deler av landet inngår også kraftledninger med 132 kV spenning. Søknader om anlegg i transmisjonsnettet behandles av NVE.Guest, Authenticated
DOK - SikringssonerKulturminnelovens § 6 beskriver sikringssoner på følgende vis: ”Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd. Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven.” Sikringssonen skal beskytte det automatisk fredete kulturminnets integritet og plassering i landskapet og hindre inngrep og utilbørlig skjemming som nevnt i kml. § 3 første ledd. Sikringssonen utgjør en integrert del av det automatisk fredete kulturminnet og vil måtte vurderes sammen med dette ved spørsmål om dispensasjon.Guest, Authenticated
DOK - SjøkablerTemaet viser sjøkabler tilknyttet kraftnettet. Dataene er fra 2010-2012.Authenticated, Guest
DOK - Skredhendelser WMSMange typer skred gjentar seg på samme plass. Det gjelder både for de nesten årvisse skredene, som er et kjent problem i mange deler av landet, og for de langt mer sjeldne skredene. Kunnskap om skred som har gått gjennom historien bidrar til en bedre forståelse av skredfaren i et område. Opplysninger om tidligere skred er derfor viktig ved kartlegging av skredutsatte områder. Karttjenesten inneholder fire visninger av skredhendelser. Disse er Skredhendelser - omkomne, Skredhendelser - skredtype, Skredhendelser - konsekvens og Skredhendelser - snøskred.Authenticated, Guest
DOK - Snø- og steinskred - Kartlagte områderDOK - Snø- og steinskred - Kartlagte områderGuest, Authenticated
DOK - Spesielle øklogiske former, punktDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Authenticated, Guest
DOK - Spesielle økologiske former, flateDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Guest, Authenticated
DOK - SR16 - Biomasse overjordiskDOK - SR16 - Biomasse overjordiskAuthenticated, Guest
DOK - SR16 - Biomasse underjordiskDOK - SR16 - Biomasse underjordiskAuthenticated, Guest
DOK - SR16 - Bonitet furuDOK - SR16 - Bonitet furuAuthenticated, Guest
DOK - SR16 - Bonitet granDOK - SR16 - Bonitet granAuthenticated, Guest
DOK - SR16 - Bonitet lauvDOK - SR16 - Bonitet lauvAuthenticated, Guest
DOK - SR16 - HøydeDOK - SR16 - HøydeGuest, Authenticated
DOK - SR16 - TreslagDOK - SR16 - TreslagGuest, Authenticated
DOK - SR16 - Volum med barkDOK - SR16 - Volum med barkGuest, Authenticated
DOK - SR16 - Volum uten barkDOK - SR16 - Volum uten barkGuest, Authenticated
DOK - Statleg sikra friluftsområdeStatleg sikra friluftsområde. Datasettet inneheld friluftsområde der staten eig grunnen eller ein klausul som hindrar bruksendringar til andre formål enn friluftsliv gjennom statstilskot til sikringa på minst 50%. Miljødirektoratet eller Fylkesmannen har det overordna ansvaret for forvaltninga medan kommunen eller interkommunale friluftsråd har det daglege tilsynet med områda. Temaet er en del av Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK).Authenticated, Guest
DOK - Stormflo 2050 - intervall 1000 årDatasettet er under utarbeidelse. Datasettet viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år basert på nåsituasjonen, og beregnet og korrigert for havnivåstigning og landheving i 2050 og 2090. Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden betraktelig. Sammenfaller stormflo med en springperiode kan dette resultere i ekstra høy vannstand. En springperiode er en periode hvor tidevannet vil være høyere da krefter fra måne og sol virker i samme retninger rundt ny- og fullmåne. På grunn av stigende temperatur i havet og atmosfæren vil man i framtiden kunne oppleve stigende havnivå. Dette skyldes i stor grad termisk ekspansjon av vann, men også smeltevann fra tilbaketrekkende isbreer som tilføres havet. I store deler av Norge bremses noe av havnivåstigningen på grunn av landheving etter siste istid. Stormfloberegningene vil likevel være viktige i planarbeid slik at man skaffer oversikt over risiko og sårbarhet som følge av havnivåstigning og stormflo.Guest, Authenticated
DOK - Stormflo 2050 - intervall 20 årDatasettet er under utarbeidelse. Datasettet viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år basert på nåsituasjonen, og beregnet og korrigert for havnivåstigning og landheving i 2050 og 2090. Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden betraktelig. Sammenfaller stormflo med en springperiode kan dette resultere i ekstra høy vannstand. En springperiode er en periode hvor tidevannet vil være høyere da krefter fra måne og sol virker i samme retninger rundt ny- og fullmåne. På grunn av stigende temperatur i havet og atmosfæren vil man i framtiden kunne oppleve stigende havnivå. Dette skyldes i stor grad termisk ekspansjon av vann, men også smeltevann fra tilbaketrekkende isbreer som tilføres havet. I store deler av Norge bremses noe av havnivåstigningen på grunn av landheving etter siste istid. Stormfloberegningene vil likevel være viktige i planarbeid slik at man skaffer oversikt over risiko og sårbarhet som følge av havnivåstigning og stormflo.Guest, Authenticated
DOK - Stormflo 2050 - intervall 200 årDatasettet er under utarbeidelse. Datasettet viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år basert på nåsituasjonen, og beregnet og korrigert for havnivåstigning og landheving i 2050 og 2090. Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden betraktelig. Sammenfaller stormflo med en springperiode kan dette resultere i ekstra høy vannstand. En springperiode er en periode hvor tidevannet vil være høyere da krefter fra måne og sol virker i samme retninger rundt ny- og fullmåne. På grunn av stigende temperatur i havet og atmosfæren vil man i framtiden kunne oppleve stigende havnivå. Dette skyldes i stor grad termisk ekspansjon av vann, men også smeltevann fra tilbaketrekkende isbreer som tilføres havet. I store deler av Norge bremses noe av havnivåstigningen på grunn av landheving etter siste istid. Stormfloberegningene vil likevel være viktige i planarbeid slik at man skaffer oversikt over risiko og sårbarhet som følge av havnivåstigning og stormflo.Authenticated, Guest
DOK - Stormflo 2090 - intervall 1000 årDatasettet er under utarbeidelse. Datasettet viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år basert på nåsituasjonen, og beregnet og korrigert for havnivåstigning og landheving i 2050 og 2090. Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden betraktelig. Sammenfaller stormflo med en springperiode kan dette resultere i ekstra høy vannstand. En springperiode er en periode hvor tidevannet vil være høyere da krefter fra måne og sol virker i samme retninger rundt ny- og fullmåne. På grunn av stigende temperatur i havet og atmosfæren vil man i framtiden kunne oppleve stigende havnivå. Dette skyldes i stor grad termisk ekspansjon av vann, men også smeltevann fra tilbaketrekkende isbreer som tilføres havet. I store deler av Norge bremses noe av havnivåstigningen på grunn av landheving etter siste istid. Stormfloberegningene vil likevel være viktige i planarbeid slik at man skaffer oversikt over risiko og sårbarhet som følge av havnivåstigning og stormflo.Authenticated, Guest
DOK - Stormflo 2090 - intervall 20 årDatasettet er under utarbeidelse. Datasettet viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år basert på nåsituasjonen, og beregnet og korrigert for havnivåstigning og landheving i 2050 og 2090. Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden betraktelig. Sammenfaller stormflo med en springperiode kan dette resultere i ekstra høy vannstand. En springperiode er en periode hvor tidevannet vil være høyere da krefter fra måne og sol virker i samme retninger rundt ny- og fullmåne. På grunn av stigende temperatur i havet og atmosfæren vil man i framtiden kunne oppleve stigende havnivå. Dette skyldes i stor grad termisk ekspansjon av vann, men også smeltevann fra tilbaketrekkende isbreer som tilføres havet. I store deler av Norge bremses noe av havnivåstigningen på grunn av landheving etter siste istid. Stormfloberegningene vil likevel være viktige i planarbeid slik at man skaffer oversikt over risiko og sårbarhet som følge av havnivåstigning og stormflo.Guest, Authenticated
DOK - Stormflo 2090 - intervall 200 årDatasettet er under utarbeidelse. Datasettet viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år basert på nåsituasjonen, og beregnet og korrigert for havnivåstigning og landheving i 2050 og 2090. Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden betraktelig. Sammenfaller stormflo med en springperiode kan dette resultere i ekstra høy vannstand. En springperiode er en periode hvor tidevannet vil være høyere da krefter fra måne og sol virker i samme retninger rundt ny- og fullmåne. På grunn av stigende temperatur i havet og atmosfæren vil man i framtiden kunne oppleve stigende havnivå. Dette skyldes i stor grad termisk ekspansjon av vann, men også smeltevann fra tilbaketrekkende isbreer som tilføres havet. I store deler av Norge bremses noe av havnivåstigningen på grunn av landheving etter siste istid. Stormfloberegningene vil likevel være viktige i planarbeid slik at man skaffer oversikt over risiko og sårbarhet som følge av havnivåstigning og stormflo.Authenticated, Guest
DOK - Stormflo nå - intervall 1000årDatasettet er under utarbeidelse. Datasettet viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år basert på nåsituasjonen, og beregnet og korrigert for havnivåstigning og landheving i 2050 og 2090. Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden betraktelig. Sammenfaller stormflo med en springperiode kan dette resultere i ekstra høy vannstand. En springperiode er en periode hvor tidevannet vil være høyere da krefter fra måne og sol virker i samme retninger rundt ny- og fullmåne. På grunn av stigende temperatur i havet og atmosfæren vil man i framtiden kunne oppleve stigende havnivå. Dette skyldes i stor grad termisk ekspansjon av vann, men også smeltevann fra tilbaketrekkende isbreer som tilføres havet. I store deler av Norge bremses noe av havnivåstigningen på grunn av landheving etter siste istid. Stormfloberegningene vil likevel være viktige i planarbeid slik at man skaffer oversikt over risiko og sårbarhet som følge av havnivåstigning og stormflo.Authenticated, Guest
DOK - Stormflo nå - intervall 200årDatasettet er under utarbeidelse. Datasettet viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år basert på nåsituasjonen, og beregnet og korrigert for havnivåstigning og landheving i 2050 og 2090. Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden betraktelig. Sammenfaller stormflo med en springperiode kan dette resultere i ekstra høy vannstand. En springperiode er en periode hvor tidevannet vil være høyere da krefter fra måne og sol virker i samme retninger rundt ny- og fullmåne. På grunn av stigende temperatur i havet og atmosfæren vil man i framtiden kunne oppleve stigende havnivå. Dette skyldes i stor grad termisk ekspansjon av vann, men også smeltevann fra tilbaketrekkende isbreer som tilføres havet. I store deler av Norge bremses noe av havnivåstigningen på grunn av landheving etter siste istid. Stormfloberegningene vil likevel være viktige i planarbeid slik at man skaffer oversikt over risiko og sårbarhet som følge av havnivåstigning og stormflo.Authenticated, Guest
DOK - Stormflo nå - intervall 20årDatasettet viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år basert på nåsituasjonen og for framskrivinger av havnivå i 2050 og 2090. Framskrivingene tar hensyn til landhevning og andre prosessor som påvirker havnivå lokalt. Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden betraktelig. Sammenfaller stormflo med en springperiode kan dette resultere i ekstra høy vannstand. En springperiode er en periode hvor tidevannet vil være høyere da krefter fra måne og sol virker i samme retninger rundt ny- og fullmåne. Målinger viser at globalt havnivå stiger. Dette skyldes i stor grad smeltevann fra ismassene og termisk ekspansjon av vann. Framskrivingene viser at store deler av norgeskysten vil oppleve en havnivåstigning i løpet av dette århundre til tross for landhevning. Se produktspesifikasjon for ytterligere informasjon.Authenticated, Guest
DOK - Støykartlegging veg etter T-1442Støyvarselkartene er utarbeidet etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at trafikkvolum (ÅDT), som er en av de viktigste parameterne i støyberegningsmodellen, er fremskrevet (basert på prognoser) til oppgitt beregningsår. Beregningshøyden er 4 meter. Kartleggingene er gjennomført med Statens vegvesens beregningsverktøy NorStøy. Beregningsmetode er Nord2000Road. Data om vegene og trafikken hentes fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). De viktigste parameterne er ÅDT, tungtrafikkandel og hastighet. Kartdata hentes fra felles kartdatabasen (FKB). Informasjon om bygninger hentes fra matrikkelen.Guest, Authenticated
DOK - Støysoner Avinors lufthavnerDatasettet gir opplysninger om støy i innflyvningssoner og støy ved bakken i tilknytning til flyplasser. Støysoner er behandlet iht. T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, MiljøverndepartementetAuthenticated, Guest
DOK - Støysoner for Bane NORs jernbanenettStøysoner for Bane NORs jernbanenettAuthenticated, Guest
DOK - Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfeltRød sone angir områder som er sterkt berørte av støy, der det frarådes å etablere støyfølsom bebyggelse. Gul sone angir områder som i noen grad er berørte av støy og der etablering av støyfølsom bebyggelse kan vurderes dersom det utføres støyreduserende tiltak. Nye støyberegninger skal gjøres hvert 5. år eller dersom det skjer forandringer i skytefeltet/skytebanen som påvirker støybildet.Authenticated, Guest
DOK - Tilgjengelighets WMS - friluftNasjonal kartklient for geografisk informasjon om universell utforming og tilgjengelighet som inneholder informasjon om status knyttet av tilgjengelighet i tettsteder og friluftsområder. Her viser tilgjengelighet for friluftsliv. Kartleggingen viser hvordan stedet er utformet med tanke på fremkommelighet for personer med nedsatt bevegelighet og nedsatt syn. Datasettet er et bidrag til å skape bedre folkehelse og å sikre selvstendighet og sikkerhet for alle mennesker med nedsatt funksjons-evne. Målet med nasjonal kartleggingen er å sikre en enhetlig registrering av tettsteder og frilufts-/friområder over hele landet.Authenticated, Guest
DOK - Tilgjengelighets WMS - tettstedNasjonal kartklient for geografisk informasjon om universell utforming og tilgjengelighet som inneholder informasjon om status knyttet av tilgjengelighet i tettsteder og friluftsområder. Her viser tilgjengelighet i tettsted.Guest, Authenticated
DOK - TrafikkmengdeDatasettet gir informasjon om gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn gitt som årsdøgtrafikk (ÅDT) for en vegstrekning på europa-, riks- eller fylkesveger. Trafikkmengden er beregnet gjennom ÅDT-modul i NorTraf eller anslått. Det utgis som et årsdatasett og er sentralt i forvaltning av vegene. Vegnett som er oppdatert etter ÅDT-beregningene, vil kunne mangle trafikkmengde tall.Guest, Authenticated
DOK - TrafikkulykkerTjenesten viser datasettet NVDB Trafikkulykker, som skal beskrive alle trafikkulykker de siste 5 kalenderårene med personskader eller større materielle skader.FMRO_Samfunnssikkerhet
DOK - TransformatorstasjonerTemaet viser transformatorstasjoner tilknyttet kraftnettet. Dataene er ikke komplette, og det kan forekomme dubletter. Plasseringen er i mange tilfeller ikke nøyaktig (avvik på flere titalls meter kan forekomme).Guest, Authenticated
DOK - Trua arter, flateDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Authenticated, Guest
DOK - Trua arter, punktDatasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.Guest, Authenticated
DOK - Turrutebasen - FotruterDatasettet inneholder merkede og skiltede fotruter, turveger og turstier for menneskelig ferdsel til fots. Fotruter kan finnes som nettverk eller som mer enkeltstående ruter i fjellområder, skogsterreng, i kulturlandskap, langs kysten eller som spaserturer i by- og boligstrøk. Datasettet inkluderer ruter i markaområder rundt byer og tettsteder og spesialruter som naturstier, kulturstier, kystruter osv.Authenticated, Guest
DOK - Turrutebasen - ruteinfoDOK - Turrutebasen - ruteinfoGuest, Authenticated
DOK - Turrutebasen - SkiløyperDatasettet inneholder ruter for ikke-motorisert ferdsel på snø, fortrinnsvis for ski. Dette inkluderer merkede og umerkede skiløyper, som for eksempel nettverk av skiløyper for turformål ved byer og tettsteder, lysløyper og kvistede løyper. Datasettet kan også inneholde ulike spesialløyper for skøyting eller andre former for konkurranseløyper. Datasettet kan også inneholde hundekjøringsløyper, men omfatter ikke alpinanlegg.Guest, Authenticated
DOK - Turrutebasen - SykkelruterDatasettet skal inneholde merkede/skiltede eller på annen måte definerte ruter for ikke-motorisert ferdsel på sykkel, og som er tilpasset begrepet rekreasjonssykling. Sykkelruter kan følge ulike vegutforminger, som bilveger, gang- og sykkelveger, skogsbilveger, turveger eller annen type veg og sti. Dataene skal vise sammenhengende sykkelruter, gjerne på ulikt underlag.Authenticated, Guest
DOK - Utvalgte naturtyperDOK - Utvalgte naturtyperAuthenticated, Guest
DOK - Vannforekomster WMSKarttjeneste som viser vannforekomster for overflatevann og grunnvann. En overflatevannforekomst er en betydelig mengde vann (tilsigsareal for elv og overflateareal for innsjø og kystvann). I tillegg til hydrografiske forhold defineres utstrekningen i henhold til kriterier for vanntype, påvirkninger, økologisk tilstand eller potensial (Sterkt modifiserte vannforekomster) og kjemisk tilstand. En grunnvannsforekomst defineres som en avgrenset forekomst som enten produserer 10m3 per døgn eller som kan forsyne 50 personer, påvirkningsbildet, kvantitativ og kjemisk tilstand. Vannforekomstene danner grunnenheten i vannforskriften, hvor hovedhensikten med vannforekomstene er å sikre en helhetlig vannforvaltning fra fjell til fjord. Vannforekomstene utgjør forvaltningsenhetene som skal forvaltes i samsvar med bestemmelsene gitt i vannforskriften. Felles for elementene som inngår i vannforekomster, er at de er homogene med tanke på kjemiske, biologiske og fysiske egenskaper samt antropogene påvirkninger innenfor et nedbørfelt. For overflatevann ligger følgende informasjon på hver vannforekomst: opplysning om den er naturlig eller sterkt modifisert, økologisk tilstand eller potensial, kjemisk tilstand, miljømål og risikovurderingen om miljømålet vil bli nådd innen 2021. For grunnvann ligger følgende informasjon på hver vannforekomst: kvantitativ tilstand, kjemisk tilstand, miljømål og risikovurderingen om miljømålet vil bli nådd innen 2021. Datasettets nøyaktighet tilsier at man ved bruk av bakgrunnsdata som inneholder bedre detaljeringsgrad enn 1:50 000 må ta hensyn til dette. Dataene vil i løpet av 2019 – 2020 bli oppdatert i henhold til nye vanntemadata fra Statens kartverk. Dette gjelder kategoriene kystvann, innsjø og elv.Guest, Authenticated
DOK - Vegnett WMSVegnett WMS fremstiller vegnettsgeometri som registrert i datasettet Vbase. Vbase er en eksport fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og inneholder vegnettsgeometri samt et utvalg egenskaper. Denne tjenesten utfases fra 1.desember 2022 og erstattes av ny WMS som fremstiller vegnettsgeometri og vegsperring fra Forenklet Elveg 2.0.Guest, Authenticated
DOK - Verneplan for vassdragTjenesten leverer datasettet "Verneplan for vassdrag" på GML-format i henhold til WFS-standarden: De fleste verneobjektene er avgrenset av nedbørfeltet. Det kan være nedbørfeltet til et helt vassdrag fra kilder til utløp i sjøen, sidenedbørfeltet til et større vassdrag, eller øvre deler av et nedbørfelt. I noen tilfeller omfatter vernet et nærmere bestemt geografisk område.Gjennom de fire vernevedtakene har det vært en utvikling i dokumentasjonen som ligger til grunn for vernet. I de første verneplanene, verneplan I og II, ble det vektlagt å verne helhetlige vassdrag fra kraftutbygging, de enkelte elementene i vassdraget ble ikke nærmere utredet. I mange tilfeller ble landskapsopplevelse, friluftsinteresser og urørthet vektlagt uten mer utfyllende vurderinger. I de siste verneplanene, verneplan III og IV ble det i større grad fokusert på verdien av ulike områder og elvestrekninger i vassdragene.Guest, Authenticated
DOK - Vindkraftområde konsesjonsbehandlingDatasettet gir informasjon om status for tildeling av konsesjon for vindkraftverkAuthenticated, Guest
DOK - Vindkraftområde konsesjonsbehandling punktDatasettet gir en samlet oversikt over konsesjonspliktige vindkraftverk som NVE har ferdigbehandlet eller som er under behandling. Dataene gir også en oversikt over konsesjonspliktige vindkraftverk som er helt eller delvis bygget og idriftsatt.Authenticated, Guest
DOK - Vindkraftverk - Konsesjon gitt ikke utbygdDatasettet gir en samlet oversikt over konsesjonspliktige vindkraftverk som NVE har ferdigbehandlet eller som er under behandling. Dataene gir også en oversikt over konsesjonspliktige vindkraftverk som er helt eller delvis bygget og idriftsatt.Authenticated, Guest
DOK - Vindkraftverk - vindkraftverkområdeDatasettet viser områder for utbygde vindkraftverkAuthenticated, Guest
DOK - Vindkraftverk - vindturbinerDatasettet viser vindturbiner i etablerte vindparkerAuthenticated, Guest
DOK - Vindkraftverk ferdig utbygdDatasettet viser vindkraftverk som er ferdig utbygd med informasjon om effekt i MW.Authenticated, Guest
DOK - Vindkraftverk konsesjon - konsesjon avslåttDatasettet viser vindkraftverk hvor søknad om konsesjon er blitt avslåttGuest, Authenticated
DOK - Vindkraftverk konsesjon - Konsesjon gittDatasettet viser vindkraftverk hvor konsesjon er gittAuthenticated, Guest
DOK - Vindkraftverk konsesjon - planlegging avsluttetDatasettet viser vindkraftverk hvor planlegging er avsluttetGuest, Authenticated
DOK - Vindkraftverk konsesjon - under behandlingDatasettet viser vindkraftverk under behandling i prosessen med tildeling av konsesjonGuest, Authenticated
DOK - Vindkraftverk under byggingDatasettet viser vindkraftverk som er under bygging med informasjon om effekt i MW.Authenticated, Guest
DOM skyggerelieff - NDH Rogaland 5pkt 2016NoneGuest, Authenticated
DoseroversiktKalking av laksevassdrag med kalkdoserere i Rogaland. Oversikt over kalkdosererne.Authenticated, Guest
Dreneringsforhold (WMS)Kartet viser dreneringsforhold ut fra jordsmonnets dreneringsegenskaper og kartfigurens gjennomsnittlige helling.Authenticated, Guest
Driftskontrakter polygonerDriftskontrakter polygonerAuthenticated, Guest
Driftskontrakter RogalandDriftskontrakter RogalandGuest, Authenticated
DrikkevatnDrikkevannskjelder, samla inn via e-post frå vassverk (Ivar) og kommunar. Me mottok både shapefiler og namn på drikkevatn, og fleire kommunar sende koordinat eller SOSI-fil over borehol eller grunnvassuttak. Me kan ikkje garantere for nøyaktigheita, eller for kor fullstendig datasetter er. Det kan også finnast feilkjelder, der f.eks det er fleire vatn med same namn i området. Vennlegst meld frå dersom de finn feil. Kjelder er kommunane sjølv, og Ivar, i 2013.Eksternt_Samfunnssikkerhet, FMRO_Samfunnssikkerhet
Drikkevatn - punktDrikkevannskjelder, samla inn via e-post frå vassverk (Ivar) og kommunar. Me mottok både shapefiler og namn på drikkevatn, og fleire kommunar sende koordinat eller SOSI-fil over borehol eller grunnvassuttak. Me kan ikkje garantere for nøyaktigheita, eller for kor fullstendig datasetter er. Det kan også finnast feilkjelder, der f.eks det er fleire vatn med same namn i området. Vennlegst meld frå dersom de finn feil. Kjelder er kommunane sjølv, og Ivar, i 2013.FMRO_Samfunnssikkerhet, Eksternt_Samfunnssikkerhet
DrågerosjonDrågerosjonskartet viser risiko for erosjon i små dalsøkk og forsenkninger. Drågerosjonskartet viser hvor i landskapet det kan forventes konsentrert overflateavrenning og risiko for erosjon i dråg som følge av det. Kartet sier ingenting om mengden jordtap, bare om antatt lokalisering av drågerosjon i terrenget. Kartet tegnes som linjer og som bufrede linjer med 10 m bredde.Guest, Authenticated
DTM 10m - 0-150 mohDTM 10m - 0-150 mohGuest, Authenticated
DTM 10m - Aspect over 50000mDTM 10m - Aspect over 50000mGuest, Authenticated
DTM 10m - områder over 10000 m2DTM 10m - områder over 10000 m2Authenticated, Guest
DTM 10m - Slope over 50000mDTM 10m - Slope over 50000mGuest, Authenticated
DTM 1m - 0-160 mohDTM 1m - 0-160 mohGuest, Authenticated
DTM 1m - AspectDTM 1m - AspectGuest, Authenticated
DTM 1m - Mulig områderDTM 1m - Mulig områderAuthenticated, Guest
DTM 1m - ResultaterDTM 1m - ResultaterGuest, Authenticated
DTM 1m - SlopeDTM 1m - SlopeAuthenticated, Guest
DTM skyggerelieff - NDH Rogaland 5pkt 2016NoneAuthenticated, Guest
Dybdeavgrensning for høsting av tareDybder fra 0-20m innenfor tarefelt i RogalandGuest, Authenticated
Dybdedata dekning WMSWMS tjeneste som viser dekning av områder som har blitt dybdekartlagt. Tjenesten inneholder flere lag som viser dekning sjømåling inndelt etter årstall eller type (innsamlingsmetode - data innsamlet ved bruk av multistråle ekkolodd eller eldre data innsamlet ved bruk av eldre utstyr), samt hvor det finnes dekning av eksisterende dybdemodeller (filtrert på alder eller oppløsning). Tjenesten støtter GetFeatureInfo som gir tilgang til måleoppdragsnavn, areal, type og dato. Tjenesten er basert på tilgjengelig data hos Kartverket. Det kan finnes datasett fra eksterne aktører som foreløpig ikke har blitt tilgjengelig.Guest, Authenticated
Dyr bufferDyr bufferAuthenticated, Guest
Dyrka markNoneGuest, Authenticated
eeAuthenticated, Guest
E39 - Eksempel på veglinjerE39 - Eksempel på veglinjerSFRO_Miljø, RFK_saksbehandler-kultur
E39 - Mulige kryssområderE39 - Mulige kryssområderSFRO_Miljø, RFK_saksbehandler-kultur
E39 - UtredningskorridorerE39 - UtredningskorridorerSFRO_Miljø, RFK_saksbehandler-kultur
E39 - Ålgård - Bue alternativ A1E39 - Ålgård - Bue alternativ A1Domain user
E39 - Ålgård - Bue alternativ A1 uten spleisE39 - Ålgård - Bue alternativ A1Domain user
E39 - Ålgård - Bue alternativ A4R1E39 - Ålgård - Bue alternativ A4R1Domain user
E39 - Ålgård - Bue alternativ A4R1 uten spleisE39 - Ålgård - Bue alternativ A4R1 uten spleisDomain user
E39 - Ålgård - Bue alternativ B1E39 - Ålgård - Bue alternativ B1Domain user
E39 - Ålgård - Bue alternativ C1E39 - Ålgård - Bue alternativ C1Domain user
E39 - Ålgård - Bue alternativ D3E39 - Ålgård - Bue alternativ D3Domain user
E39 - Ålgård - Bue overvåkningsstasjonerE39 - Ålgård - Bue overvåkningsstasjonerDomain user
E39 korridor heleE39 korridor heleSFRO_Miljø, RFK_saksbehandler-kultur
E39 korridor inndelingE39 korridor inndelingSFRO_Miljø, RFK_saksbehandler-kultur
E39 treseerE39 treseerSFRO_Miljø, RFK_saksbehandler-kultur
E39 utredningskorridorE39 utredningskorridorRFK_saksbehandler-kultur, SFRO_Miljø
Egersund - InnpendlingEgersund - InnpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Egersund - UtpendlingEgersund - UtpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Eiendomsgrense WMSMatrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. For deler av modellen eksisterer det et WMS API (Web Map Service) som gir tilgang til rasterdata fra registeret. Datatypene i WMS-tjenestene er komponert annerledes enn Matrikkelens sentrale implementasjonsmodell. Se https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel/docs/wfsogwms.html for dokumentasjon av typene som finnes i API-et og deres felter. Matrikkelen har to forskjellige produksjonssystemer. Ett for Norge digitalt-parter og ett for andre brukere. De to endepunktene er henholdsvis https://www.nd.matrikkel.no og https://www.matrikkel.no. Disse kan brukes sammen med dokumentasjonen nevnt over til å sette opp tjenester mot riktig miljø. For å få tilgang til API-et kreves avtale med Kartverket, Norge digitalt-parter via Norge digitalt-avtale. Andre virksomheter, - se siden: https://kartverket.no/api-og-data/eiendomsdataAuthenticated, Guest
Eksplosiver -storulykkesvirksomhetUnntatt Offentlighet.

Håndtering av eksplosiv vare reguleres av brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Sentrale hensyn bak regelverket er å sikre en forsvarlig håndtering av eksplosivene, at sikkerheten til omgivelsene og tredjeperson ivaretas, samt at eksplosivene ikke kommer på avveie eller i urette hender.
Eksplosiv vare er definert som eksplosjonsfarlig stoff som helt eller delvis består av eller inneholder slikt emne at varen kan eksplodere eller forbrenne på eksplosjonsartet måte,.

Eksplosjonsfarlig stoff er fast, flytende eller gassformig stoff eller stoffblanding, samt kombinasjon av slike tilstander, som i kraft av sine egenskaper lett vil kunne forårsake eksplosjon ved støt, gnidning, eller ved kontakt med tennkilder eller andre stoffer.
Eksempler på eksplosiv vare er sprengstoff, krutt, tennmidler, ammunisjon og pyroteknisk vare, herunder fyrverkeri.

Eksplosiver er klassifisert etter farlighetsgrad i henhold til FNS rekommandasjoner om transport av farlig gods i faregruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6.
For å ha en sentral oversikt over hvem som lovlig kan håndtere eksplosiver er søknader om erverv av eksplosiv vare sentralisert hos DSB.Den som vil kjøpe eksplosiv vare må ha særskilt tillatelse fra DSB i henhold til kapittel 8 i eksplosivforskriften. Tillatelse kan bare gis til den som har behov for eksplosiv vare og som ellers har nødvendig kompetanse og anses skikket.Med eksplosiv vare menes varer klassifisert under hovedslagene sprengstoff, krutt, tennmidler, ammunisjon og pyroteknisk vare inkludert fyrverkeri.
FMRO_Samfunnssikkerhet
Elvemusling
Elvemusling (Flate)Elvemusling fra Elvemuslingsdatabasen. For mer info om elvemusling se nettsidene til Handlingsplanen for elvemusling.
Authenticated, Guest
ElvemuslingElvemuslingGuest, Authenticated
Elvemusling (WMS)Elvemusling (WMS)Authenticated, Guest
ElvemuslingkartleggingElvemuslingkartleggingDomain user, SFRO_Miljø, RFK_PlanMiljøSamfunn
ELVIS elvenettELVIS elvenettAuthenticated, Authenticated, Guest, Guest
ELVIS hovedelvELVIS hovedelvGuest, Authenticated
Endring i maksimumstemperatur (°C) 2071 -2100 - RCP 4.5Kartet viser endring i maksimumstemperatur (°C) fra perioden 1971-2000 til 2071-2100 for utslippsscenarioet RCP 4.5Authenticated, Guest
Endring i maksimumstemperatur (°C) 2071 -2100 - RCP 8.5Kartet viser endring i maksimumstemperatur (°C) fra perioden 1971-2000 til 2071-2100 for utslippsscenarioet RCP 8.5Authenticated, Guest
Endring i minimumstemperatur (°C) 2071 -2100 - RCP 4.5Kartet viser endring i minimumstemperatur (°C) fra perioden 1971-2000 til 2071-2100 for utslippsscenarioet RCP 4.5Authenticated, Guest
Endring i minimumstemperatur (°C) 2071 -2100 - RCP 8.5Kartet viser endring i minimumstemperatur (°C) fra perioden 1971-2000 til 2071-2100 for utslippsscenarioet RCP 8.5Authenticated, Guest
Endringer AR5 (kommune)endringsanalyser AR5, tatt fra kommunens siste kontinuerlige ajourhold av AR5 (NIBIO)Guest, Authenticated
Endringer AR5 (NIBIO)Endringsanalyse basert på NIBIO sitt periodiske ajourhald av AR5.Authenticated, Guest
Endringer i folketallet kommunerNoneGuest, Authenticated
Endringer i folketallet kvartalNoneAuthenticated, Guest
Etne - InnpendlingEtne - InnpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Etne - UtpendlingEtne - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
FacilitiesFacilitiesAuthenticated, Guest
FangdammarFangdammarAuthenticated, Guest
FarledsarealFarledsarealGuest, Authenticated
Farlig stoff -storulykkesvirksomhetAnlegg som dekkes av Forskrift om håndtering av farlig stoff skal meldes innt il DSB og legges i «FAST-registeret».Forskrift om håndtering av farlig stoff krever at alle som oppbevarer farlig stoff over visse mengder, skal melde dette til DSB. Løsningen, som heter "FAST - anlegg og kart", inneholder informasjon om ca 7400 anlegg som lagrer farlig stoff.

DSB har nå lagt til rette for at brannvesen, 110-sentraler, kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner får tilgang til informasjon om anlegg med farlig stoff innenfor sitt ansvarsområde. Informasjonen vil være et nyttig verktøy i tilsyns-, beredskaps- og arealplanleggingen i kommuner og fylker.
"FAST - anlegg og kart" inneholder anlegg med mange ulike typer stoffer.  Det er også stor variasjon i mengden farlig stoff i anleggene. Kommunene må ta hensyn til stofftype -og mengde for å vurdere risiko ved et anlegg.  Enkelte anlegg kan ha sikkerhetsavstander som må tas hensyn til ved arealplanlegging, spesielt storulykkesvirksomhetene bør omfattes av hensynssoner.

Med farlig stoff menes i denne forskriften brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff.
Anleggene kan være bygninger, konstruksjoner og sammenmontert utstyr. Eksempelvis omfatter forskriften boliger, bensinstasjoner, tankanlegg, gassanlegg, gasskraftverk,kuldeanlegg, dampanlegg, trykkluftanlegg, oppbevaring av stykkgods, transport i rørledning, prosessanlegg, herunder aluminiumsverk, smelteverk, malingsfabrikker, farmasøytisk industri, papir- og treforedlingsindustri, næringsmiddelindustri og varmekraftverk.

Det tilstrebes at data i registeret er korrekt, men det vil være en usikkerhet i og med at det er den enkelte eier/bruker som melder inn stoff på anlegget. Anleggene er stedfestet av innmelder, og DSB har bare unntaksvis mulighet for å kontrollere stedfestingen. De fleste er trolig stedfestet riktig, men det kan forekomme feil. Dersom feil oppdages, må DSB få beskjed.
FMRO_Samfunnssikkerhet
Fartbegrensning sjøFartbegrensning sjøAuthenticated, Guest
FDP Preikestolen 1992 - ca. planområdeFDP Preikestolen 1992 - ca. planområde - Fylkesdelplan for Preikestolområdet 1992. Omriss er digitalisert basert på skanna plankart og må reknast som omtrenteleg.Authenticated, Guest
FDP preikestolen 1992 arealbruk 1_modifisert.tifFDP preikestolen 1992 arealbruk 1_modifisert.tifGuest, Authenticated
FDP preikestolen 1992 arealbruk 2_modifisert.tifFDP preikestolen 1992 arealbruk 2_modifisert.tifAuthenticated, Guest
FDP preikestolen 1992 planomr_modifisert.tifFDP preikestolen 1992 planomr_modifisert.tifGuest, Authenticated
FeltdagbokFeltdagbokSFRO_Miljø
FieldsFieldsTesting, Guest, Authenticated
FINK 2004 - mulig fremtidig grønnstruktur (RPJSR 2020)FINK 2004 - mulig fremtidig grønnstruktur (RPJSR 2020). Del av foreløpig kart for regional blågrønn struktur, skal revideres i 2021 jf. handlingsprogram.Authenticated, Guest
FINK partnarskapsområde 2003FINK partnarskapsområde 2003Guest, Authenticated
Finnøy - InnpendlingFinnøy - InnpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Finnøy - UtpendlingFinnøy - UtpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Fiskeområder - arbeidsverkstedProsjektdata og temakart utarbeida av SALT Lofoten på oppdrag frå Rogaland fylkeskommune. Temakarta er forankra i det interkommunale prosjektet Kunnskap om sjøareala 2020- 2023.Authenticated, Guest
Fiskerihavner WMSStortinget har bestemt at statens fiskerihavner skal overføres fra Kystverket til fylkeskommunene. Fylkene sør for Stad overtok de statlige fiskerihavnene 1. januar 2020. Fylkene nord for Stad har per juni 2021 fortsatt ikke tatt over de statlige fiskerihavnene.Guest, Authenticated
Fjørfe 2020Fjørfe 2020. For bruk av MattilsynetFMRO_Samfunnssikkerhet, Mattilsynet data
Fjørfe 2020 (Driftssenteret)Fjørfe 2020 (Driftssenteret). For bruk av MattilsynetMattilsynet data, FMRO_Samfunnssikkerhet
Fjørfe alleFjørfe alle. Begrenset tilgang.Mattilsynet data
Fjørfe innenfor 10kmNoneMattilsynet data
Fjørfe innenfor 3kmNoneMattilsynet data
FKB Traktorveg Sti WMSFKB Traktorveg StiAuthenticated, Guest
FKB4 Bygg og anlegg WMSTjenesten inneholder FKB data i større målestokk en 1:12000Guest, Authenticated
Flekkefjord - InnpendlingFlekkefjord - InnpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Flekkefjord - UtpendlingFlekkefjord - UtpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Flyfoto testFlyfoto testGuest, Authenticated
fme testNoneGuest, Authenticated
FN-planen testGuest, Authenticated
Folketall Sandnes - grunnkretserNoneGuest, Authenticated
ForbrenningsanleggForbrenningsanleggGuest, Authenticated
Forbud mot fiske etter laks og sjaure i perioden 1. mars–30. aprilForbud mot fiske etter laks og sjaure i perioden 1. mars–30. april. Område omfattet av forbud mot fiske etter anadrome laksefisk (laks og sjøaure) fra land eller båt i perioden 1. mars–30. april. Hjemlet i forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen § 3 : https://lovdata.no/SF/forskrift/2012-05-10-431/§3 . Basert på N250 data.Guest, Authenticated
Forbud mot vannsportForbud mot vannsportGuest, Authenticated
Foreslått kartlegging av kalkskogForeslått kartlegging av kalkskogFMRO_Frivillig_Skogvern
Forsand - InnpendlingForsand - InnpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Forsand - UtpendlingForsand - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Forslag kystfuruskog 2014Forslag kystfuruskog 2014FMRO_Frivillig_Skogvern
Forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesseKULA områder på høring - Mai 2020Authenticated, Guest
Forurenset grunn (WMS)Forurenset grunn (WMS)Guest, Authenticated
Forvaltningssoner JærstrendeneForvaltningssoner JærstrendeneAuthenticated, Guest
FotruteFotruteGuest, Authenticated
Frafjordheiane_landskapsvernomr_forvaltningssoner_modifisert.tifFrafjordheiane_landskapsvernomr_forvaltningssoner_modifisert.tifAuthenticated, Guest
Fredningssoner Anadrom FiskNoneAuthenticated, Guest
Fremmede arterFremmede arter. Oppdateringsdato: 27.05.2021. Kilde: NVDB. Dataavgrensning: Driftskontrakt 1103 Stavanger.Authenticated, Guest
Fremmede arter Rogaland fFremmede arter Rogaland flateveg Naturmangfold Rogaland, Authenticated
Fremmede arter Rogaland lFremmede arter Rogaland linjeveg Naturmangfold Rogaland, Authenticated
Fremmede arter Rogaland pFremmede arter Rogaland punktveg Naturmangfold Rogaland, Authenticated
Friluftsliv - Sti og rute i flomsone 2018Datasettet viser stier, fotruter og sykkelruter som går igjennom flomsone. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.Guest, Authenticated
Friluftsliv - Sti og rute i risikoområde for 200-års stormflo 2019Datasettet viser stier, fotruter og sykkelruter som går igjennom områder som kan påvirkes ved 200-års stormflo i 2019. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.RP_Klimatilpasning
Friluftsliv - Sti og rute i risikoområde for 200-års stormflo 2090Datasettet viser stier, fotruter og sykkelruter som går igjennom områder som kan påvirkes ved 200-års stormflo i 2090. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttetAuthenticated, Guest
Friluftsliv - Sti og rute i risikoområde for havnivåstigning 2090Datasettet viser stier, fotruter og sykkelruter som går igjennom områder som kan oversvømmes som følge av havnivåstigning frem mot 2090. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.Guest, Authenticated
Friluftsliv - Sti og rute i skredsone 2018Datasettet viser stier, fotruter og sykkelruter som går igjennom skredsone. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.Authenticated, Guest
FritidsbebyggelseFritidsbebyggelse fra Miljødirektoratet - https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/tettbebyggelse/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilitiesGuest, Authenticated
Frøplantasje - studieområdeFrøplantasje - studieområdeAuthenticated, Guest
Fugl naturvernområder i RogalandDatasettet inneholder verneområder og vernede enkeltobjekt i Norge. Her vises Rogaland + nabokommunene.Authenticated, Guest
FV Forvaltningssoner JærstrendeneFV Forvaltningssoner JærstrendeneBesøksstrategi for Jærstrendene
Fylkesplan kulturminner 1989Fylkesplan kulturminner 1989 - Digitalisert kart frå fylkesplan for kulturminner (1989) 1_Fylkesplan kulturminner_modified.tifRFK_saksbehandler-kultur
FylkesROS - baneBane N50Guest, Authenticated
FylkesROS - FerjerN50 FerjerAuthenticated, Guest
FylkesROS - veierVeier fra N50Guest, Authenticated
Fylkesvegnett under 2 mohFylkesvegnett under 2 mohGuest, Authenticated
Gamle Helliesen kulturminnekartGamle Helliesen kulturminnekart - Helliesen test 20 tiled tillegg.tifAuthenticated, Authenticated, Guest, Guest
Gamle Helliesen kulturminnekartGamle Helliesen kulturminnekart - Helliesen test 30.tifGuest, Guest, Authenticated, Guest, Authenticated, Authenticated
Gamle Helliesen kulturminnekart tiledGamle Helliesen kulturminnekart - Helliesen test 30 tiled.tifAuthenticated, Guest, Authenticated, Guest, Authenticated, Guest
Gamle Hellisen kulturminnekart TESTGamle Hellisen kulturminnekart TESTGuest, Authenticated
Geonorge - Kommuneplan vedtatte - GrenserGrenserAuthenticated, Guest
Geonorge - Kommuneplan vedtatte - Hensynssone- og bestemelsesomraadeGeonorge - Kommuneplan vedtatte - Hensynssone- og bestemelsesomraadeGuest, Authenticated
Geonorge - Kommuneplan vedtatte - KbArealbrukområdeKbArealbrukområdeGuest, Authenticated
Geonorge - Kommuneplan vedtatte - KpArealformålOmrådeGeonorge - Kommuneplan vedtatte - KpArealformålOmrådeGuest, Authenticated
Geonorge - Kommuneplan vedtatte - KpInfrastrukturLinjeKpInfrastrukturLinjeAuthenticated, Guest
Geonorge - Kommuneplan vedtatte - KpJuridisklinjeKpJuridisklinjeGuest, Authenticated
Geonorge - Kommuneplan vedtatte - KpOmrådeGeonorge - Kommuneplan vedtatte - KpOmrådeAuthenticated, Guest
Geonorge - Kommuneplan vedtatte - KpPåskriftKpPåskriftAuthenticated, Guest
Geonorge - Kommuneplan vedtatte - KpSamferdselLinjeNoneGuest, Authenticated
Geonorge - Kommuneplan vedtatte - KpSamferdselPunktNoneGuest, Authenticated
Geonorge - Reguleringsplan vedtatte - Hensynssone- og bestemmelseområde vn2Hensynssone- og bestemmelseområde vn2Authenticated, Guest
Geonorge - Reguleringsplan vedtatte - PblMidlByggAnleggOmråde vn2PblMidlByggAnleggOmråde vn2Guest, Authenticated
Geonorge - Reguleringsplan vedtatte - Rb andreRb andreAuthenticated, Guest
Geonorge - Reguleringsplan vedtatte - RbFormålområde vn2RbFormålområde vn2Guest, Authenticated
Geonorge - Reguleringsplan vedtatte - RpArealformålOmrådeRpArealformålOmråde vn2Guest, Authenticated
Geonorge - Reguleringsplan vedtatte - RpJuridisklinje og RpRegulerthøyde vn2NoneAuthenticated, Guest
Geonorge - Reguleringsplan vedtatte - RpJuridiskPunkt vn2RpJuridiskPunkt vn2Authenticated, Guest
Geonorge - Reguleringsplan vedtatte - RpOmrådeRpArealformålOmråde vn2Guest, Authenticated
Geonorge - Reguleringsplan vedtatte - RpPåskrift vn2RpPåskrift vn2Authenticated, Guest
Geonorge planlegging igangsatt - RpOmråde vn2RpOmråde vn2RFK_PlanMiljøSamfunn, RFK_saksbehandler-kultur, Guest, FMRO_plangruppe
Geonorge reguleringsplan forslag - Hensynssoner og bestemmelsesområder vn2Hensynssoner og bestemmelsesområder vn2FMRO_plangruppe, RFK_PlanMiljøSamfunn, RFK_saksbehandler-kultur, Guest, Authenticated
Geonorge reguleringsplan forslag - PblMidlByggAnleggOmråde vn2PblMidlByggAnleggOmråde vn2Authenticated, Guest
Geonorge reguleringsplan forslag - RpArealformålOmråde vn2RpArealformålOmråde vn2Guest, Authenticated, FMRO_plangruppe, RFK_PlanMiljøSamfunn, RFK_saksbehandler-kultur
Geonorge reguleringsplan forslag - RpFormålgrense vn2RpFormålgrense vn2RFK_PlanMiljøSamfunn, RFK_saksbehandler-kultur, Authenticated, Guest, FMRO_plangruppe
Geonorge reguleringsplan forslag - RpJuridisklinje og RpRegulerthøyde vn2RpJuridisklinje og RpRegulerthøyde vn2RFK_saksbehandler-kultur, RFK_PlanMiljøSamfunn, FMRO_plangruppe, Guest, Authenticated
Geonorge reguleringsplan forslag - RpJuridiskPunkt vn2RpJuridiskPunkt vn2FMRO_plangruppe, Authenticated, Guest, RFK_saksbehandler-kultur, RFK_PlanMiljøSamfunn
Geonorge reguleringsplan forslag - RpOmråde vn2RpOmråde vn2RFK_PlanMiljøSamfunn, Authenticated, Guest, RFK_saksbehandler-kultur, FMRO_plangruppe
Geonorge reguleringsplan forslag - RpOmråde vn3RpOmråde vn3Authenticated, Guest
Geonorge reguleringsplan forslag - RpPåskrift vn2RpPåskrift vn2RFK_PlanMiljøSamfunn, Guest, FMRO_plangruppe, RFK_saksbehandler-kultur, Authenticated
Geosynkronisering status WMSStatus for innføring av geosynkronisering av plandata i kommunene.Guest, Authenticated
Gjesdal - InnpendlingGjesdal - InnpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Gjesdal - UtpendlingGjesdal - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
gjesdal_friluftsomr_utkastgjesdal_friluftsomr_utkast - under arbeid hos Gjesdal - unntatt off!RFK_PlanMiljøSamfunn
gjesdal_gronnkorridor_utkastgjesdal_gronnkorridor_utkast - under arbeid hos Gjesdal - unntatt off!RFK_PlanMiljøSamfunn
Gradnett (WMS)Gradnett fra OljedirektoratetGuest, Authenticated
Grense for dyrket mark HåGrense for dyrket mark HåGuest, Authenticated
Grense for dyrket mark KleppGrense for dyrket mark KleppGuest, Authenticated
Grense for dyrket mark RandabergGrense for dyrket mark RandabergGuest, Authenticated
Grense for dyrket mark SolaGrense for dyrket mark SolaGuest, Authenticated
GrisGrisAuthenticated, Guest
Gris alleGris alle. Begrenset tilgang.Mattilsynet data
Gris innenfor 10kmBegrenset tilgangMattilsynet data
Gris innenfor 3kmBegrenset tilgangMattilsynet data
GrunnforholdWMS fra NIBIOGuest, Authenticated
Grunnlinjen - sjøGrunnlinjen, langs kysten av RogalandAuthenticated, Guest
GrunnskolerDatasettet gir oversikt over plassering av norske barneskoler med noe tilhørende kontaktinformasjon og opplysninger om skolen.Guest, Authenticated
Grunnskoler_in_100m_fvGrunnskoler_innenf_100m_ved_fvGuest, Authenticated
Grunnskoler_utenf_100m_fvGrunnskoler_utenf_100m_fvAuthenticated, Guest
Grus og pukk WMSKarttjenesten for Grus- og Pukkdatabasen ved NGU inneholder opplysninger om de aller fleste grus- og pukkforekomster og uttakssteder i Norge hvor råstoffet brukes til bygge- og anleggsvirksomhet. I tillegg gis en oversikt over steintipper. Databasen gir også informasjon om arealbruk, volum, produsenter, kvalitet og hvor viktige ressursene er som råstoff til byggetekniske formål.Karttjenesten viser også områdenes betydning som ressurs: internasjonal betydning, nasjonal betydning, regional betydning, lokal betydning, liten betydning eller ikke vurdert.Guest, Authenticated
Grusforekomster (FDP for byggeråstoffer på Jæren)Grusforekomster fra fylkesdelplan for byggeråstoffer på JærenAuthenticated, Guest
Grønnstruktur (fdph 2004)Grønnstruktur i fylkesdelplan for Haugalandet, 2004Authenticated, Guest
Grønnstruktur kommuneplandataGrønnstruktur fra kommuneplandata til bruk i arbeidet med revidert grøntstruktur for RPJ 2050. Det er til nå lagt inn data for Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time.Guest, Authenticated
Grønnstruktur kommuneplandata - høringGrønnstruktur fra kommuneplandata til bruk i arbeidet med revidert grøntstruktur for RPJ 2050. Det er til nå lagt inn data for Time.Guest, Authenticated
Gs-veger finnes HaugalandetGs-veger finnes HaugalandetGuest, Authenticated
Gs-veger finnes Haugalandet 20230912Gs-veger finnes Haugalandet 20230912Authenticated, Guest
Gs-veger HaugalandetGs-veger HaugalandetAuthenticated, Guest
Gs-veger mangler HaugalandetGs-veger mangler HaugalandetGuest, Authenticated
Gs-veger mangler Haugalandet 20230912Gs-veger mangler Haugalandet 20230912Guest, Authenticated
Gytefelt torskKartlegging av gyteområder skjer gjennom en kombinasjon av intervjuundersøkelser og verifisering i felt gjennom blant annet eggtellinger og undersøkelser av kjønnsmodning av fisk fanget i aktuelle områder. I hovedsak er det Fiskeridirektoratet som har gjennomført intervjuundersøkelser med fiskere og Havforskningsinstituttet som har foretatt verifisering.Guest, Authenticated
GyteområderkartleggingGyteområderkartleggingRFK_PlanMiljøSamfunn, SFRO_Miljø, Domain user
Harde eksklusjonerKartet med harde eksklusjoner gir en oversikt over områder som fjernes fra resten av analysen fordi områdene åpenbart er uegnet for vindkraftutbygging.Domain user
harde_eksklusjoner.tifharde_eksklusjoner.tifAuthenticated, Guest
Haugesund - InnpendlingHaugesund - InnpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Haugesund - UtpendlingHaugesund - UtpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Haugesund kommuneplanHaugesund kommuneplanAuthenticated, Guest
Haugesund reguleringsplanHaugesund reguleringsplanGuest, Authenticated
Haugesund reguleringsplan over grunnenHaugesund reguleringsplan over grunnenGuest, Authenticated
Haugesund reguleringsplan under behandlingHaugesund reguleringsplan under behandlingGuest, Authenticated
Haugesund reguleringsplan under grunnenHaugesund reguleringsplan under grunnenAuthenticated, Guest
Havnespy (japansk sjøpung)Japansk sjøpung Didemnum vexillum, også kalla "havnespy", er ein nyleg oppdaga framand art i Noreg, og den gjer stor skade i naturen.

Arten spreiar seg raskt og har i andre land hatt stor økologisk effekt. Den fortrenger stadeigne artar der den etablerer seg. Difor vart den også vurdert til å utgjere særs høg risiko i Framandartlista 2018.

Lenke til artikkel i Artsdatabanken
Guest, Authenticated
Havnespy 3857 (japansk sjøpung)Japansk sjøpung Didemnum vexillum, også kalla "havnespy", er ein nyleg oppdaga framand art i Noreg, og den gjer stor skade i naturen.

Arten spreiar seg raskt og har i andre land hatt stor økologisk effekt. Den fortrenger stadeigne artar der den etablerer seg. Difor vart den også vurdert til å utgjere særs høg risiko i Framandartlista 2018.

Lenke til artikkel i Artsdatabanken
Guest, Authenticated
Havnespy flate (Japansk sjøpung)Japansk sjøpung Didemnum vexillum, også kalla "havnespy", er ein nyleg oppdaga framand art i Noreg, og den gjer stor skade i naturen.

Arten spreiar seg raskt og har i andre land hatt stor økologisk effekt. Den fortrenger stadeigne artar der den etablerer seg. Difor vart den også vurdert til å utgjere særs høg risiko i Framandartlista 2018.

Lenke til artikkel i Artsdatabanken
Authenticated, Guest
Havnespy flate 3857 (Japansk sjøpung)Japansk sjøpung Didemnum vexillum, også kalla "havnespy", er ein nyleg oppdaga framand art i Noreg, og den gjer stor skade i naturen.

Arten spreiar seg raskt og har i andre land hatt stor økologisk effekt. Den fortrenger stadeigne artar der den etablerer seg. Difor vart den også vurdert til å utgjere særs høg risiko i Framandartlista 2018.

Lenke til artikkel i Artsdatabanken
Authenticated, Guest
HB13 - MyrHB13 - MyrAuthenticated, Guest
Heiplanen kulturminnekart 1Kulturminnekart, Flerbruksplan for Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene 1995-2003. Kartblad 1 av 6, kulkart1_modifisert.tifGuest, Authenticated
Heiplanen kulturminnekart 2Kulturminnekart, Flerbruksplan for Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene 1995-2003. Kartblad 2 av 6, kulkart2_modifisert.tifAuthenticated, Guest
Heiplanen kulturminnekart 3Kulturminnekart, Flerbruksplan for Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene 1995-2003. Kartblad 3 av 6, kulkart3_modifisert.tifGuest, Authenticated
Helliesen kulturminnekartGamle Helliesen kulturminnekart - Helliesen test 30.tifAuthenticated, Guest, Guest, Authenticated, Guest, Authenticated
Helliesen kulturminneregistreringer (1890-1910)Helliesen kulturminneregistreringer (1890-1910) Konservator Tor Helliesens registreringer av fornminner i Stavanger amt i perioden ca 1890-1910. Kartene er bare til internt bruk på seksjon for kulturarv. Arkeologisk museum, UiS eier rettighetene til kartene. Tilrettelagt i QGIS: Helliesen test 20 tiled tillegg.tifRFK_saksbehandler-kultur, Authenticated, Guest
Helliesen test 20 tiled tillegg.tifHelliesen test 20 tiled tillegg.tifGuest, Authenticated, Authenticated, Guest, Authenticated, Guest
Helliesen test 20 tiled tillegg.tiffelittHelliesen test 20 tiled tillegg.tiffelitt testAuthenticated, Guest
Helliesen test 20 tiled.tifHelliesen test 20 tiled.tifGuest, Authenticated, Authenticated, Guest, Guest, Authenticated
HelningHellingskartet viser hellingen på jordbruksarealet. Kartet er revidert i juli 2019.Authenticated, Guest
Helning Grader - NDH Rogaland 5pkt 2016Helning Grader - NDH Rogaland 5pkt 2016Authenticated, Guest
Helning prosent - NDH Rogaland 5pkt 2016Helning prosent - NDH Rogaland 5pkt 2016Authenticated, Guest
Helse WMSInformasjon om helse institusjonens steder og administrative grenser i NorgeAuthenticated, Guest
Hensyn friluftsliv kpdataUtvalgte hensynssoner fra kommuneplandata til bruk i arbeidet med revidert grøntstruktur for RPJ 2050. Det er til nå lagt inn data for Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger og Time.Guest, Authenticated
Hensyn grønnstruktur kpdataUtvalgte hensynssoner fra kommuneplandata til bruk i arbeidet med revidert grøntstruktur for RPJ 2050. Det er til nå lagt inn data for Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger og Time.Guest, Authenticated
Hensynssone H570 DK1101 DalaneHensynssoner fra kommuneplanene Gjesdal, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Sokndal og Lund som ligger innenfor DK1101 Dalane og FV med buffer på 10m fra senterlinje.Authenticated, Guest
Hensynssone H570 DK1101 Dalane_updHensynssoner fra kommuneplanene Gjesdal, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Sokndal og Lund som ligger innenfor DK1101 Dalane og FV med buffer på 10m fra senterlinje. Inkludert polygoner tegnet inn av arkeolog på Samferdselsavdelingen.Authenticated, Guest
Hensynssone trekkområde (Heiplanen)Trekkområder i HeiplanenGuest, Authenticated
Hensynssoner H570 DK1102 Sandnes kommuneHensynssoner fra kommuneplan SandnesAuthenticated, Guest
Hensynssoner H570 DK1103 Sandnes kommuneHensynssoner fra kommuneplan SandnesGuest, Authenticated
Hensynssoner H570 DK1103 Stavanger kommuneHensynssoner fra kommuneplan StavangerGuest, Authenticated
Hensynssoner kommuneplandata - høringUtvalgte hensynssoner fra kommuneplandata til bruk i arbeidet med revidert grøntstruktur for RPJ 2050. Det er til nå lagt inn data for Time.Authenticated, Guest
Hensynssoner kommuneplandata RPJSRUtvalgte hensynssoner fra kommuneplandata til bruk i arbeidet med revidert grøntstruktur for RPJSR. Data frå 2019/2021. Deler av gamle Forsand manglar. Time er ikkje oppdatert med sist vedtatt komplan juni2021RPJ2050_RFK_FMRO
Hensynssoner NVO (Heiplanen)Hensynssoner for Nasjonalt villreinområde (NVO), villrein og bygdeutvikling.Authenticated, Guest
Hensynssoner og bestemmelsesområder vn2Hensynssoner og bestemmelsesområder vn2. Planer fra kommuner som følge FDV rundenAuthenticated, Guest
HERE isochronesHERE isochronesGuest, Authenticated
Historiske kart (WMS)NoneGuest, Authenticated
Hjelmeland - InnpendlingHjelmeland - InnpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Hjelmeland - UtpendlingHjelmeland - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
holdeplass_rute_buffer_15m_2023holdeplass_rute_buffer_15m_2023Guest, Authenticated
HoldeplasserDataene kommer fra entur.noGuest, Authenticated
HubroOversikt over hekkeplasser for hubro fram t.o.m. 2009Vestskog_uoff_arter, Odd_Undheim_Uoff_fugler, FMRO_Miljø_Uoff_Fugler
Hubro - Ecofact - Bjerkreim/GjesdalOversikt over hekkeplasser for hubro fram t.o.m. 2009Ecofact_Bjerkreim_Gjesdal_Uoff
Hummer - fredningsområderDatasettet viser fredningsområder for hummerGuest, Authenticated
Høg risiko (HI)Høy risiko (HI)Guest, Authenticated
Høyde DOM 10mNoneAuthenticated, Guest
Høyde DOM 1mNoneAuthenticated, Guest
Høyde DOM skyggerelieff sømløs WMSSol og skygge ved 40° solhøyde på digital overflate modellGuest, Authenticated
Høyde DTM 1mNoneGuest, Authenticated
Høyde DTM 50mHøyde DTM 50mGuest, Authenticated
Høyde DTM helning grader sømløs WMSTerrenghelning i grader visualisert med fargeskalaTransparent (0-10), Mørk grønn (10-25), Lys grønn (25-30), Gul (30-45), Oransje (45-60), Rød (60-90)Som grunnlag for tjenesten benyttes prosjektets terrengmodell (Grid)Authenticated, Guest
Høyde DTM skyggerelieff WMSHøydevariasjon i terrengmodellen innenfor skjermutsnitt. Fargeskala strekkes til høydene i utsnittet. Basert på prosjektets terrengmodell (grid). Prosjekt blir automatisk valgt slik at nyeste prosjekt vises.Guest, Authenticated
Hå - InnpendlingHå - InnpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Hå - UtpendlingHå - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Håelva november 2013-2014Håelva november 2013-2014Testing, Domain user
Hålandsvatnet - VA linjeVA linjeAuthenticated, Guest
Hålandsvatnet - VA punktVA punktGuest, Authenticated
Hålandsvatnet - VA tekstVA tekstGuest, Authenticated
Hålandsvatnet nedbørsfeltHålandsvatnet nedbørsfeltGuest, Authenticated
Implementering av PÅ GOLVETUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteAuthenticated, Guest
Important Bird Areas (IBA)Important Bird Areas (IBA) er områder som er identifisert til å være viktige for fugl. Identifikasjon er basert på internasjonale kriterier og fanger opp områder viktige for A1) arter av global verneverdi, A2) arter med begrenset utbredelse, A3) arter begrenset til et biom og A4) ansamlinger som utgjør en vesentlig del av bestanden til art.Guest, Authenticated
Indeks folketallNoneAuthenticated, Guest
IndustrianleggDatasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene. Datasettet fremskaffes gjennom bedriftenes egenrapportering, jfr. krav i utslippstillatelsen om årlig rapportering av utslipp og avfall fra bedriftenes virksomhetAuthenticated, Guest
Ingen kjent risiko (NK)Ingen kjent risiko (NK)Authenticated, Guest
Innmarksbeite i driftNoneAuthenticated, Guest
Innmeldte område for massehåndtering v2Regionalplan for massehåndtering - områder til vurdering, antatt tidleg del av planprosessen, kun synleg for rolle Plan Miljø Samfunn (ROGFK)Authenticated, Guest
Innmeldte områder for massehåndteringRegionalplan for massehåndtering - områder til vurdering, antatt tidleg del av planprosessen, kun synleg for rolle Plan Miljø Samfunn (ROGFK)RFK_PlanMiljøSamfunn
Innsjø drikkevannInnsjø drikkevann fra MattilsynetGuest, Authenticated
Innsjø med dybdemålingInnsjø med dybdemålingGuest, Authenticated
InnsjøkalkingForsura innsjøar kalka i RogalandGuest, Authenticated
Innsjøkalking 2020Forsura innsjøar kalka i RogalandAuthenticated, Guest
Innsjøkalking 2021/2022Forsura innsjøar kalka i RogalandGuest, Authenticated
Innsjøkalking 2023Forsura innsjøar kalka i RogalandGuest, Authenticated
INON 2013Inngrepsfri natur per januar 2013. Datasettet viser hvilke områder i Norge (unntatt Svalbard og Jan Mayen) som ikke er berørt av tyngre tekniske inngrep. Inngrepsfri natur er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje unna tyngre tekniske inngrep så som veier, større kraftlinjer, jernbane, vassdragsinngrep m.fl. Dataene som danner grunnlaget for kartene er hentet fra nasjonale registre, kommuner og fylkesmenn.Authenticated, Guest
INON 2018Inngrepsfri natur per januar 2018. Datasettet viser hvilke områder i Norge (unntatt Svalbard og Jan Mayen) som ikke er berørt av tyngre tekniske inngrepAuthenticated, Guest
INON Verdsattinon_verdsatt2011.shp - ukjent kilde og mangler samsvar med plandokument (sjekk mars 2023)Guest, Authenticated
ISPS havneanleggDatasettet inneholder beskrivelse av havneanlegg som Kystverkets fører tilsyn med etter den såkalte ISPS koden. Denne omhandler havnesikring mot ytre trusler/terroranslag: http://www.imo.org/ourwork/security/instruments/pages/ispscode.aspx Objektene beskriver med ISPS status, hvilken type trafikk som går over havneanlegget samt en del forhold som for eksempel eierskap, myndighet m.v.Guest, Authenticated
ISPS havneanlegg (WMS)Datasettet inneholder beskrivelse av havneanlegg som Kystverkets fører tilsyn med etter den såkalte ISPS koden. Denne omhandler havnesikring mot ytre trusler/terroranslag: http://www.imo.org/ourwork/security/instruments/pages/ispscode.aspx Objektene beskriver med ISPS status, hvilken type trafikk som går over havneanlegget samt en del forhold som for eksempel eierskap, myndighet m.v.Guest, Authenticated
IUAInterkommunale utvalg mot akutt forurensning. Den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av normal virksomhet i kommunen. Landets kommuner er organisert i 32 beredskapsregioner. Et Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp. Forurensningshendelser som er, eller utvikler seg til å bli, av en slik størrelse at de blir for store for et IUA å håndtere, vil bli overtatt av Kystverket ("Statlig aksjon").Authenticated, Guest
Ja-/kanskje-områder (FDP Vindkraft)Fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland belyser forholdet mellom egnethet og konflikter, og gir på grunnlag av dette konkrete anbefalinger når det gjelder framtidig arealbruk. Planen ble enstemmig vedtatt av Fylkestinget, 18. september 2007 og godkjent av Miljøverndepartementet 9. januar 2009.Authenticated, Guest
Ja-områder (FDP Vindkraft)Fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland belyser forholdet mellom egnethet og konflikter, og gir på grunnlag av dette konkrete anbefalinger når det gjelder framtidig arealbruk. Planen ble enstemmig vedtatt av Fylkestinget, 18. september 2007 og godkjent av Miljøverndepartementet 9. januar 2009.Guest, Authenticated
Jordbruksareal sett av til utbyggingJordbruksareal sett av til utbygging i regulerings- eller kommuneplanGuest, Authenticated
Jordbruksareal sett av til utbygging (ROGFK 2022)NoneAuthenticated, Guest
Jordsmonn- vannlagringsevne wmsGuest, Authenticated
Jordsmonn - årsak til dårlig dreneringDatasettet Jordsmonn inneholder kartlag som viser fordelingen av ulike jordtyper, jordkvalitet, erosjonsrisiko , driftstekniske begrensninger og potensialet for dyrking av korn, gras og potet. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnskartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren. På enkelte steder er også også innmarksbeite kartlagt. Kartlaget er fremstilt i målestokk 1:5000 og er tilpasset bruk i målestokker fra 1:5000 til 1:20 000.Authenticated, Guest
Jordsmonn -avsetningstyper (WMS)Guest, Authenticated
Jordsmonn -erosjonsrisiko (WMS)Flateerosjonskartet viser samlet risiko for erosjon på jordoverflata og jordtap gjennom drensrør. Flateerosjonskartet viser fire erosjonsrisikoklasser under forutsetning av at arealet er høstpløyd. Jordtapet regnes ut for hver enkelt kartfigur i jordsmonnkartetGuest, Authenticated
Jordsmonn -organisk materialeAuthenticated, Guest
Jordvernstrategi reguleringsplanJordvernstrategi reguleringsplanGuest, Authenticated
Juridiske linjer og regulert høyde vn2Juridiske linjer og regulert høyde vn2Authenticated, Guest
Juridiskpunkt vn2Juridiskpunkt vn2. Planer fra kommuner som følge FDV rundenAuthenticated, Guest
Jærstrendende - dyrefredningsområdeJærstrendende - dyrefredningsområdeGuest, Authenticated
Jærstrendende - landskapsvernområdeJærstrendende - landskapsvernområdeGuest, Authenticated
Jærstrendende - naturminneJærstrendende - naturminneAuthenticated, Guest
Jærstrendende - plantefredningsområdeJærstrendende - plantefredningsområdeAuthenticated, Guest
Jærstrendene ferdselskategoriJærstrendene ferdselskategoriAuthenticated, Guest
k1 testk1 testGuest, Authenticated
KaierData fra Kolumbus/Entur, hvor holdeplassnavn inkludere "kai"Guest, Authenticated
Kandidater september 2017Kandidater september 2017FMRO_Frivillig_Skogvern
Karbonrike areal - Myr, prioritet (NIBIO 2023)Karbonrike areal - Myr, prioritet (NIBIO 2023)RFK_PlanMiljøSamfunn, Guest, Authenticated
Karbonrike areal - oversikt (NIBIO 2023)Karbonrike areal - oversikt (NIBIO 2023). Figur 2 i NIBIO rapport Kartlegging av karbonrike arealer - Kunnskapsgrunnlag til regionalplan for klimaomstilling i RogalandAuthenticated, RFK_PlanMiljøSamfunn, Guest
Karbonrike areal - planlagt nedbygd (NIBIO 2023)Karbonrike areal - planlagt nedbygd (NIBIO 2023)Authenticated, Guest, RFK_PlanMiljøSamfunn
Karbonrike areal - verneformer (NIBIO 2023)Karbonrike areal - verneformer (NIBIO 2023). Områder underlagt ei eller fleire former for vern.RFK_PlanMiljøSamfunn
Karmøy - InnpendlingKarmøy - InnpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Karmøy - UtpendlingKarmøy - UtpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Karmøy kommuneplanKarmøy kommuneplanAuthenticated, Guest
Karmøy reguleringsplanKarmøy reguleringsplanGuest, Authenticated
Karmøy reguleringsplanforslagKarmøy reguleringsplanforslagGuest, Authenticated
Kartlagte innfallsporterDatasett som viser kartlagte innfallsporter til friluftslivsområder. Innfallsportene er delt inn i seks ulike kategorier avhengige av fasiliteter og størrelse på innfallsport. For mer informasjon om innfallsportene, ta kontakt med Rogaland fylkeskommune.Guest, Authenticated
KjempespringfrøKjempespringfrø - fra ArtsdatabankenGuest, Authenticated
Kjener områder 2014Kjener områder 2014FMRO_Frivillig_Skogvern
Kjerneområde for landbruk (RPJSR 2020)Kjerneområde for landbruk (RPJSR 2020). Dette er et generalisert dataset som indikerer hovedtyngden av landbruksområder i Rogaland. Datasettet er justert til å sammenfalle med langsiktig grense mot landbruk slik den er i de vedtatte kommuneplanene pr. 14.05.2020. Regional langsiktig grense for landbruk ligger fast som minimumsgrense. Dersom kommunene gjennom vedtatte kommuneplaner legger inn økt landbruksareal vil langsiktig grense justeres i tråd med dette.Authenticated, Guest
Kjerneområde landbruk (RPJ)Kjerneområde landbruk ble sist oppdatert i 2000.Authenticated, Guest
Klepp - InnpendlingKlepp - InnpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Klepp - UtpendlingKlepp - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Klimaskog - 40 % slopeAuthenticated, Guest, Testing
Klimaskog - AR5 fra skogKlimaskog - AR5 fra skogAuthenticated, Guest
Klimaskog - AR5 til myrKlimaskog - AR5 til myrAuthenticated, Guest
Klimaskog - Foreslått areal - godkjentKlimaskog - Foreslått areal - godkjentGuest, Authenticated
Klimaskog - KartanalyseKlimaskog - KartanalyseAuthenticated, Guest
Kobber, påvirkningKobber, påvirkning. K1. Del av leveranse 1 frå SALT i prosjektet "Kunnskapsinnhenting og analyser om sjøareala i Rogaland"Authenticated, Guest
Kolumbus holdeplasserKolumbus holdeplasserAuthenticated, Guest
KommunedelplanKommuneplanAuthenticated, Guest
KommunefaktaKommunefaktaDomain user
Kommunegrenser - avinetKommunegrenserAuthenticated, Guest
Kommunegrenser - kystKommunegrenser - kyst. Basert på N50 HavflateGuest, Authenticated
Kommunegrenser 2020 - under arbeidKommunegrenser 2020 - under arbeid. OBS det kan være feil i datasettetGuest
KommuneplanKommuneplanGuest, Authenticated
Kommuneplan - ubebygde bolig og næringsformål 26-08-2020bolig og næringsformål i kommuneplan og reguleringsplanens arealdel som er klassifisert som ubebygd i ar5. fkb bygg, fkb arealbruk og ssb arealbruk er også benyttet til å supplementere AR5.RFK_PlanMiljøSamfunn
Kommuneplanens arealdel - vedtaksperiodeNoneGuest, Authenticated
Kommuneplaner på høring - Hensynssoner og bestemmelsesområderNoneAuthenticated, Guest
Kommuneplaner på høring - kommuneplan_flate_hensyn_bestemmelse, omrissHensynssoner og bestemmelsesområder, omrissAuthenticated, Guest
Kommuneplaner på høring - KpArealformålOmrådeKpArealformålOmrådeGuest, Authenticated
Kommuneplaner på høring - KpArealformålOmråde, omrissKpArealformålOmråde - omrissAuthenticated, Guest
Kommuneplaner på høring - KpArealformålOmråde, omrissKpArealformålOmråde, omrissGuest, Authenticated
Kommuneplaner på høring - KpGrenselinjerNoneGuest, Authenticated
Kommuneplaner på høring - KpInfrastrukturlinjeNoneAuthenticated, Guest
Kommuneplaner på høring - KpJuridisklinjeKpJuridisklinjeAuthenticated, Guest
Kommuneplaner på høring - KpOmrådeKpOmrådeAuthenticated, Guest
Kommuneplaner på høring - KpPåskiftNoneGuest, Authenticated
Kommuneplaner på høring - KpSamferdselLinjeKpSamferdselLinjeGuest, Authenticated
Kommuneplaner på høring - KpSamferdselPunktKommuneplaner på høring - KpSamferdselPunktAuthenticated, Guest
Kommuneplaner WMSWMS-tjeneste som viser kommuneplaner. Plandataene som tjenesten bygger på er kopier av de originale dataene som kommunene forvalter.Authenticated, Guest
Kommunereform - StatusHer finn du status i arbeidet med kommunereforma. Marker kommune og få opp ein tekstboks om status i den aktuelle kommunen. Tidspunkt for siste oppdatering kjem først i tekstenAuthenticated, Guest
Kommunereform - Status PunktKommunereform - Status PunktGuest, Authenticated
Kompetanseløft – vald og seksuelle overgrepUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteAuthenticated, Guest
Kongeveien på Sør-JærenNoneAuthenticated, Guest
Konsesjon vindkraftverkKonsesjon vindkraftverkGuest, Authenticated
Korallrev forbudsområderDatasettet viser områder hvor det er forbud mot å drive fiske i nærheten av, vedtatt i Forskrift om endring om utøvelse av fisket i sjøen, §66 annet ledd. Formålet er beskyttelse av korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet, og derigjennom bidra til en forsvarlig ressursforvaltning blant annet ved å sikre reproduksjons- og oppvekstområder for mange fiskeslag.Guest
Korona - article testKorona - article testTesting
Korona - kommunaleforskrifterKorona - kommunaleforskrifterGuest, Authenticated
Korona - Kommune - Vaksinasjonsstatus 1. dose (antall)Korona - Kommune - Vaksinasjonsstatus 1. dose (antall)Authenticated, Guest
Korona - Kommune - Vaksinasjonsstatus 1. dose (pr. 100)Korona - Kommune - Vaksinasjonsstatus 1. dose (pr. 100)Authenticated, Guest
Korona - Kommune - Vaksinasjonsstatus 2. dose (antall)Korona - Kommune - Vaksinasjonsstatus 1. dose (antall)Authenticated, Guest
Korona - Kommune - Vaksinasjonsstatus 2. dose (pr. 100)Korona - Kommune - Vaksinasjonsstatus 1. dose (pr. 100)Authenticated, Guest
Korona - Kommune - Vaksinasjonsstatus 3. dose (antall)Korona - Kommune - Vaksinasjonsstatus 3. dose (antall)Guest, Authenticated
Korona - Kommune - Vaksinasjonsstatus 3. dose (pr. 100)Korona - Kommune - Vaksinasjonsstatus 3. dose (pr. 100)Authenticated, Guest
Korona - risikonivåKorona - risikonivåGuest, Authenticated, Korona_admin
Korona - smittede siste 14 døgnKorona - smittede siste 14 døgnDomain user, Authenticated, Guest
Korona - smittede siste 14 døgn - bo- og arbeidsregionerKorona - smittede siste 14 døgn - bo- og arbeidsregionerGuest, Authenticated
Korona - smittede siste 14 døgn per 100kKorona - smittede siste 14 døgnGuest, Authenticated
Korona - smittede siste døgnNoneGuest, Authenticated, Domain user
Korona - smittede siste døgn - bo- og arbeidsregionerKorona - smittede siste døgn - bo- og arbeidsregionerGuest, Authenticated
Korona - vaksinen articleKorona - vaksinen articleAuthenticated, Guest
KostholdsrådTjenesten viser områder hvor Mattilsynet har innført råd om konsum eller restriksjoner på omsetning av fisk og skalldyr.Authenticated, Guest
KpArealformålområde overlappAnalyse som viser hvor det er KpArealformålområde objekter som overlapper hverandreGuest, Authenticated
KpOmråde overlappAnalyse som viser hvor det er KpOmråde objekter som overlapper hverandreGuest, Authenticated
Kritisk trua (CR)NoneAuthenticated, Guest
KULA - Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesseKULA - Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Registeret er også tilgjengelig i Askeladden. For mer info: https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-KULA/Guest, Authenticated
KULA områder på høringKULA områder på høring. Temaet oppdateres dynamisk frå digitaliseringstemaet.RFK_PlanMiljøSamfunn, RFK_saksbehandler-kultur, Map/theme management
Kulturmiljø av regional interesseKulturmiljø av regional interesse, utarbeida som del av Regionalplan for kulturmiljø. https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid/regionalplan-for-kulturmiljo/Guest
Kulturmiljø av regional interesse, høringKulturmiljø av regional interesse, utarbeida som del av Regionalplan for kulturmiljø. Status ved høring januar-februar 2023.. https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid/regionalplan-for-kulturmiljo/Guest, Authenticated
Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesseKulturmiljø og landskap tidlegare registrert av Riksantikvaren som nasjonale kulturmiljø i byar(NB!), kulturhistoriske landskap(KULA), freda kulturmiljø.Authenticated, Guest
kulturminneplan_enkeltminne_f_dk1101_dalane_shp_midlertidigEnkeltminner fra DK Dalane som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
kulturminneplan_enkeltminne_f_dk1101_dalane_updEnkeltminner fra DK Dalane som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated
kulturminneplan_haugalandet_2024.enkeltminner_f_1107Enkeltminner fra DK Haugalandet som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated
kulturminneplan_haugalandet_2024.hensynssoner_delpl_f_110700kulturminneplan_haugalandet_2024.hensynssoner_delpl_f_110700Authenticated, Guest
kulturminneplan_haugalandet_2024.hensynssoner_f_1107kulturminneplan_haugalandet_2024.hensynssoner_f_1107Authenticated, Guest
kulturminneplan_haugalandet_2024.kulturmiljo_f_1107Kulturmiljø fra DK Haugalandet som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated
kulturminneplan_haugalandet_2024.kulturmiljo_l_1107Kulturmiljø fra DK Haugalandet som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
kulturminneplan_haugalandet_2024.lokaliteter_bebinfr_f_1107Lokaliteter (bebyggelse/infrastruktur) fra DK Haugalandet som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated
kulturminneplan_haugalandet_2024.lokaliteter_f_1107Lokaliteter fra DK Haugalandet som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
kulturminneplan_haugalandet_2024.sefrak_p_1107SEFRAK fra DK Haugalandet som ligger 15 m innenfor senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
kulturminneplan_haugalandet_2024.sikringssoner_f_1107Sikringssoner fra DK Haugalandet som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
kulturminneplan_haugalandet_2024.vegminner_p_1107kulturminneplan_haugalandet_2024.vegminner_p_1107Guest, Authenticated
kulturminneplan_kulturmiljo_f_dk1101_dalaneKulturmiljø fra DK Dalane som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated
kulturminneplan_lokaliteter_bebinfr_f_dk1101_dalaneLokaliteter (bebyggelse/infrastruktur) fra DK Dalane som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated
kulturminneplan_lokaliteter_bebinfr_f_dk1101_dalane_updLokaliteter (bebyggelse/infrastruktur) fra DK Dalane som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated
kulturminneplan_lokaliteter_f_dk1101_dalane_shp_midlertidigLokaliteter fra DK Dalane som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
kulturminneplan_lokaliteter_f_dk1101_dalane_updLokaliteter fra DK Dalane som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
kulturminneplan_sefrak_ny_p_dk1101_dalane_updSEFRAK fra DK Dalane som ligger 15 m innenfor senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
kulturminneplan_sefrak_p_dk1101_dalaneSEFRAK fra DK Dalane som ligger 15 m innenfor senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
kulturminneplan_sefrak_rfk_p_dk1101_dalane_updSEFRAK (rfk vurdering) fra DK Dalane som ligger 15 m innenfor senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated
kulturminneplan_sefrak_rfk_vurdering_p_dk1101_dalaneSEFRAK (rfk vurdering) fra DK Dalane som ligger 15 m innenfor senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
kulturminneplan_sikringssoner_f_dk1101_dalaneSikringssoner fra DK Dalane som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
kulturminneplan_sikringssoner_f_dk1101_dalane_updSikringssoner fra DK Dalane som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
kulturminneplan_vegminner_l_dk1101_dalaneVegminner fra DK Dalane som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated
kulturminneplan_vegminner_l_dk1101_dalane_updVegminner fra DK Dalane som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
kulturminneplan_vegminner_p_dk1101_dalaneVegminner fra DK Dalane som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated, Authenticated, Guest
kulturminneplan_vegminner_p_dk1101_dalane_updVegminner fra DK Dalane som ligger 10 m innenfor senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated
kulturminneplan_vegminner_p_dk1101_dalane_upd_mai23kulturminneplan_vegminner_p_dk1101_dalane_upd_mai23Authenticated, Guest
Kulturminner - Kulturmiljøikoner WMSKulturmiljøikoner WMSAuthenticated, Guest
Kulturminner - SEFRAK-bygninger WMSBygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminner i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er freda etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lengre inn på 1900-tallet.Authenticated, Guest
KulturminneUtvalg NVE (WMS)NVEs Museumsordning arbeider med å dokumentere, systematisere og formidle historie tilknyttet norsk energi- og vannressursforvaltning, samt å bidra til å ta vare på kulturminner som reflekterer denne historien.Guest, Authenticated
kunstgjødsla arealkunstgjødsla arealAuthenticated, Guest
Kvikkleire - Kartlagt områdeKvikkleire - Kartlagt områdeAuthenticated, Guest
Kvitsøy - InnpendlingKvitsøy - InnpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Kvitsøy - UtpendlingKvitsøy - UtpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
KystlyngheiKystlynghei fra NaturtypeAuthenticated, Guest
Lakseforande del av vassdragLakseførande del av vassdrag. Temaet viser vassdraget opp til registrerte vandringshinder for laks. Fylkesmannen er regional vassdragsstyresmakt i denne delen av vassdraget, medan fylkeskommunen har denne funksjonen lenger oppe i vassdraga. Fylkesmannen har registrert vandringshinder for anadrom fisk i lengre tid, det meste er registrert mellom 1998 og 2003. Desse er digitalisert av Trond Erik Børresen. Temaet viser vassdraget nedstraums desse med ein buffer på 5 m. Dato: Nov 2007Authenticated, Guest
Lakselus i Rogaland (2012-2016)Lakselus i Rogaland fra uke 1 2012 - uke 47 2016. Hentet fra Barentswatch. Bruk skyvebryteren for å se utviklingen.Marin grunnkartlegging
Lakselus, påvirkningLakselus, påvirkning. K1. Del av leveranse 1 frå SALT i prosjektet "Kunnskapsinnhenting og analyser om sjøareala i Rogaland"Guest, Authenticated
Landbruksbygninger - flateDette er en spørring fra FKB Bygning som velger typer: Hus for dyr/landbr.lager/silo, Landbruksgarasje/redskapshus, Veksthus og Annen landbruksbygning.Authenticated, Guest
Landbruksbygninger - punktDette er en spørring fra FKB Bygning som velger typer: Hus for dyr/landbr.lager/silo, Landbruksgarasje/redskapshus, Veksthus og Annen landbruksbygning.Guest, Authenticated
Landfrag - Hå linjerLandfrag - Hå linjerLandfrag Hå
Landfrag - Hå polygonerLandfrag - Hå polygonerLandfrag Hå
Landfrag - Hå polygoner kjørelengdeLandfrag - Hå polygoner kjørelengdeLandfrag Hå
Landfrag - Hå punktLandfrag - Hå punktLandfrag Hå
Landfrag - Nærbø PolygonsLandfrag - Nærbø PolygonsLandfrag, Landfrag Hå
Landfrag - Nærbø punkterLandfrag - Nærbø punkterLandfrag Hå, Landfrag
Landfrag - Nærbø routesLandfrag - Nærbø routesLandfrag, Landfrag Hå
Landfrag - Orre PolygonsLandfrag - Orre PolygonsLandfrag
Landfrag - Orre punkterLandfrag - Orre punkterLandfrag
Landfrag - Orre routesLandfrag - Orre routesLandfrag
Landfrag - Torvastad PolygonsLandfrag - Torvastad PolygonsLandfrag
Landfrag - Torvastad punkterLandfrag - Torvastad punkterLandfrag
Landfrag - Torvastad routesLandfrag - Torvastad routesLandfrag
Langsiktig grense (fdpj 2000)Langsiktig grense fra fylkesdelplan for Jæren, 2000.Guest, Authenticated
Langsiktig grense (RPJ)Langsiktig grense landbruk. Regionalplan for Jæren, vedtatt 2013.Guest, Authenticated
Langsiktig grense mot Landbruk (RPJSR2020)Langsiktig grense mot Landbruk (RPJSR2020). Langsiktig grense mot Landbruk fra vedtatt kommuneplaner i mai 2020. Regional langsiktig grense for landbruk ligger fast som minimumsgrense. Dersom kommunene gjennom vedtatte kommuneplaner legger inn økt landbruksareal vil langsiktig grense justeres i tråd med dette.Guest, Authenticated
Lav risiko (LO)Lav risiko (LO)Authenticated, Guest
Lavpunkt - Tette stikkrennerLavpunkt viser hvilke groper og forsenkninger som kan fylles opp med vann i en flomsituasjon hvor alle stikkrenner og kulverter tettes igjen. Lavpunktene er kategorisert etter hvor dype lavpunktene er.Guest, Authenticated
Lavpunkt - Åpne stikkrennerLavpunkt viser hvilke groper og forsenkninger kan som fylles opp med vann i en flomsituasjon hvor alle stikkrenner og kulverter holdes åpne. Lavpunktene er kategorisert etter hvor dype lavpunktene er.Authenticated, Guest
Ledige utviklingsområder (RPJ)Prioriterte utbyggingsområder ubenyttet i kommuneplaner (2012).Guest, Authenticated
Ledning el FKBLedning el FKBFMRO_Samfunnssikkerhet
Leiing, IntervisitsUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteAuthenticated, Guest
Lekeplass (FKB)Lekeplass (FKB)Authenticated, Guest
Leskur excel oversikt jan 2024Leskur excel oversikt jan 2024Guest, Authenticated
LicensesLicensesAuthenticated, Guest
LivsmiljøLivsmiljøAuthenticated, Guest
Lokalitetar, utvalde områdefredingarLokalitetar, 21 utvalde områdefredingar i RogalandAuthenticated, Guest
Lokaliteter med id - Bebyggelse/InfrastrukturEnkeltminner er ett enkeltstående automatisk fredet objekt (som f.eks. en gravhaug). Lokaliteter består i hovedsak av flere enkeltminner innenfor et automatisk fredet område. Obs! Det kan som følge av eldre registreringer forekomme lokalitetsavgrensninger hvor enkeltminner ikke har egen geometri. For beskrivelse av lokaliteten, og hvilken type enkeltminner som der er registrert, vises det til Askeladden. Det gjøres også oppmerksom på Askeladden ikke er helt komplett for alle tidligere registrerte automatisk freda kulturminner.Guest, Authenticated
Lokaliteter utan id - Bebyggelse/InfrastrukturEnkeltminne er eit enkeltståande, automatisk freda objekt (somt.d. ein gravhaug). Lokalitetar er i hovudsak samansett av fleire enkeltminne innanfor eit automatisk freda område. Obs! I eldre registreringar kan det vera enkeltminne som ikkje har eiga avgrensing. Vi viser til Askeladden for nærare omtale av lokaliteten, og kva type enkeltminne som er registrert der. Vi gjer og merkam på at Askeladden ikke er heilt komplett for alle tidlegare registrerte automatisk freda kulturminne.Guest, Authenticated
LosbordingsfeltBordingsfelt er angitt som et geografisk punkt i sjøkartetfastsatt av Kystverket. Bordingsposisjonene er også blant annet angitt i den Norske Los, bind 1. Bordingsposisjonen kan avvike fra angitt bordingspunkt,etter rådende værforhold, i henhold til losensanvisninger. Bordingsplassene er lokalisert i forhold til de lokale losstasjonene. Det er viktig for Kystverket at bordingsfeltene tas hensyn til i arealplanleggingen.Guest, Authenticated
LREG - 610 - ForetakslisteLREG - 610 - ForetakslisteDomain user
Lufthavner FlyplasserDatasettet inneholder Lufthavner med fly- og helikopterplasser. Datasettet baserer seg på innholdet i N50 Kartdata.Authenticated, Guest
Lund - InnpendlingLund - InnpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Lund - UtpendlingLund - UtpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Mangler på Geonorge - reguleringsplan forslag - RpArealformålOmråde vn2RpArealformålOmråde vn2RFK_PlanMiljøSamfunn, FMRO_plangruppe
Mangler på Geonorge - reguleringsplan forslag - RpOmråde vn2RpOmråde vn2RFK_PlanMiljøSamfunn, FMRO_plangruppe
Marine naturtyperDatasettet viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturmangfoldloven/ naturvernloven. Kriteriene for verdisettingen finnes i kartleggingshåndbøkene. Verdisettingen er et viktig hjelpemiddel ved konsekvensutredninger og andre vurderinger som legges til grunn for arealbruk.Kartleggingene er gjort/gjøres både i regi av kommuner, fylkesmenn og Miljødirektoratet i samarbeid med aktuelle sektorer.Authenticated, Guest
Maritim infrastruktur - ankringsområde punktAnkringsområde punktGuest, Authenticated
Maritim infrastruktur - bru linjeBru linjeAuthenticated, Guest
Maritim infrastruktur - bru polygonBru linjeGuest, Authenticated
Maritim infrastruktur - bruavgrensingAnkringsområde punktAuthenticated, Guest
Maritim infrastruktur - dumpefeltDumpefeltGuest, Authenticated
Maritim infrastruktur - RørledningRørledningAuthenticated, Guest
Maritim infrastruktur - RørledningsområdeRørledningsområdeGuest, Authenticated
Maritim infrastruktur - undervannskabelUndervannskabelGuest, Authenticated
Maritim infrastruktur - undervannskabelsområdeUndervannskabelsområdeAuthenticated, Guest
Maritim infrastruktur WMSMaritim infrastruktur WMSGuest, Authenticated
Markfuktighetsklasser - WMSMarkfuktighet er et raster som viser hvor der er størst sannsynlighet for økt fuktighetsinnhold i marka. Markfuktighet angir høydeforskjellen i centimeter mellom et punkt og nærmeste punkt som er beregnet til å være vannmettet. Markfuktigheten vises med graderte fargekoder i syv klasser. Markfuktighetskartet tar hensyn til terrengoverflatens helning, men ikke løsmasser.Authenticated, Guest
Mattilsynet - Vannverk InntakspunkterInntakspunkt for vannverkAuthenticated, Guest
Mattilsynet 10km bufferMattilsynet 10km bufferMattilsynet data
Mattilsynet 3km bufferMattilsynet 3km bufferMattilsynet data
Mattilsynet lokasjonerMattilsynet lokasjonerMattilsynet data
Mattilsynet sept 2022 - 10km bufferNoneMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - 3km bufferNoneMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Alle dyreslag 10kmNoneMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Fjørfe 10kmNoneMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Fjørfe 3kmMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Lokasjon 3Mattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Lokasjon 3 10km bufferMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Lokasjon 3 3km bufferMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Lokasjon 3 Alle dyreslag 10kmMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Lokasjon 3 Fjørfe 10kmMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Lokasjon 3 Fjørfe 3kmMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Utbrudd 2 10km bufferMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Utbrudd 2 3km bufferMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Utbrudd 2 Alle dyreslag 10kmMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Utbrudd 2 Fjørfe 10kmNoneMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Utbrudd 2 Fjørfe 3kmMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Utbrudd 2 lokasjonMattilsynet sept 2022
Mattilsynet sept 2022 - Utbrudd lokasjonNoneMattilsynet sept 2022
Med barnet i sentrumUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteAuthenticated, Guest
Meldte stasjonsplasseringer Tau og FinnøyMeldte stasjonsplasseringer Tau og FinnøyAuthenticated, Guest
Meldte trasealternativer Strand-Finnøy-NordbøMeldte trasealternativer Strand-Finnøy-NordbøAuthenticated, Guest
MG - Bunnreflektivitet WMSBunnreflektivitet. Relativ bunnhardhet. Intensiteten av reflektert signal som indikerer om bunnen er hard eller myk. Reflektiviteten er drapert over skyggerelieff. Ulike områder er kartlagt med ulike kartleggings-metoder (flerstråleekkoldd, 3D-seismikk).Guest, Authenticated
MG - Bunnsedimenter (dannelse), detaljert WMSDatasettet viser bunnsedimenter i de øverste 1-2 m av havbunnen, klassifisert etter jordartstype. Datasettet dekker kystnære områder der det er utført maringeologisk kartlegging i detaljert målestokk. Detaljeringsgrad varierer mellom data fra ulike kartleggingsprosjekter.Guest, Authenticated
MG - Bunnsedimenter (kornstørrelse) detaljert WMSKartlaget viser kornstørrelsesfordelingen i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste ca.10-15 cm av sjøbunnen). Kornstørrelse som egenskap beskriver den prosentvise andelen av de forskjellige kornstørrelsesklassene i et sediment. Dataene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk 1:20 000 - 1:150 000 (detaljert kartlegging)Guest, Authenticated
MG - Bunnstrøm med retning og hastighetMG - Bunnstrøm med retning og hastighet. Del av Marine grunnkart - Stavanger pilotområde, lasta ned fra prosjektets kartklient: https://marinegrunnkart.avinet.no/share/05aa64ef194dAuthenticated, Guest
MG - Bølgeeksponering (10.persentil) bunnMG - Bølgeeksponering (10.persentil) bunn - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\wave_bottom_impact_10perc.tifAuthenticated, Guest
MG - Bølgeeksponering (90.persentil) bunnMG - Bølgeeksponering (90.persentil) bunn - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\wave_bottom_impact_90perc.tifGuest, Authenticated
MG - Bølgeeksponering (gjennomsnitt) bunnMG - Bølgeeksponering (gjennomsnitt) bunn - NorSWAN-200m_Stavanger_wave-bottom-impact_mean_interp-til-50m-UTM31.v1.0.tifGuest, Authenticated
MG - Bølgeeksponering (gjennomsnitt) bunn - nyMG - Bølgeeksponering (gjennomsnitt) bunn - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\wave_bottom_impact_mean.tifGuest, Authenticated
MG - Bølgeeksponering (maksimum) bunnMG - Bølgeeksponering (maksimum) bunn - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\wave_bottom_impact_max.tifGuest, Authenticated
MG - Bølgeeksponering (minimum) bunnMG - Bølgeeksponering (minimum) bunn - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\wave_bottom_impact_min.tifGuest, Authenticated
MG - Bølgehøyde (10.persentil) overflateMG - Bølgehøyde (10.persentil) overflate - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\rendered\wave_height_10perc.tifGuest, Authenticated
MG - Bølgehøyde (90.persentil) overflateMG - Bølgehøyde (90.persentil) overflate - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\rendered\wave_height_90perc.tifAuthenticated, Guest
MG - Bølgehøyde (gjennomsnitt) overflateMG - Bølgehøyde (gjennomsnitt) overflate - NorSWAN-200m_Stavanger_wave-height_mean_interp-til-50m-UTM31.v1.0.tifGuest, Authenticated
MG - Bølgehøyde (gjennomsnitt) overflate - nyMG - Bølgehøyde (gjennomsnitt) overflate - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\rendered\wave_height_mean.tifGuest, Authenticated
MG - Bølgehøyde (maksimum) overflateMG - Bølgehøyde (maksimum) overflate - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\rendered\wave_height_max.tifGuest, Authenticated
MG - Bølgehøyde (minimum) overflateMG - Bølgehøyde (minimum) overflate - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\rendered\wave_height_min.tifGuest, Authenticated
MG - Bølgehøyde, 10. persentil WMSMG - Bølgehøyde, 10. persentil WMSGuest, Authenticated
MG - Bølgehøyde, 90. persentil WMSMG - Bølgehøyde, 90. persentil WMSAuthenticated, Guest
MG - Bølgehøyde, gjennomsnitt WMSMG - Bølgehøyde, gjennomsnitt WMSAuthenticated, Guest
MG - Dybdedata - skyggerelieff WMSWMS tjenesten viser dybdeforhold i norske sjøområder som skyggerelieff med oppløsning 5 m, 25 m, 50 m og 200 m. Visningen er målestokk avhengig og viser mer detaljer ettersom en zoomer inn i kartet. I liten målestokk (1:500 000) vises et oversiktsbilde med 200 meters oppløsning. Ved å zoome inn i kartet vil en automatisk gå over til 50 meters oppløsning, og etter hvert videre til 25 m og 5 meters oppløsning dersom datagrunnlaget tillater det. 25 m og 5 m oppløsning finnes i hovedsak utenfor territorialgrensen (12 nautiske mil). Innenfor territorialgrensa er dybdedata med høyere oppløsning enn 50 m i hovedsak gradert informasjon. Unntaket er områder som har blitt avgradert av Forsvaret, slik som eksempelvis Søre Sunnmøre og korallområdet Hola utenfor Vesterålen. Skyggerelieffet er i hovedsak avledet av regulære grid (Sjø terrengmodeller), som er basert på moderne multistrålemålinger. Farget, ikke bare grå.Authenticated, Guest
MG - Dybdedata skyggerelieff grå WMSWMS tjenesten viser dybdeforhold i norske sjøområder som skyggerelieff med oppløsning 5 m, 25 m, 50 m. Visningen er målestokk avhengig og viser mer detaljer ettersom en zoomer inn i kartet. Ved å zoome inn i kartet vil en automatisk gå over til høyere oppløsning dersom datagrunnlaget tillater det. 25 m og 5 m oppløsning finnes i hovedsak utenfor territorialgrensen (12 nautiske mil). Innenfor territorialgrensa er dybdedata med høyere oppløsning enn 50 m i hovedsak gradert informasjon. Unntaket er områder som har blitt avgradert av Forsvaret, slik som eksempelvis Søre Sunnmøre og korallområdet Hola utenfor Vesterålen. Skyggerelieffet er i hovedsak avledet av regulære grid (Sjø terrengmodeller), som er basert på moderne multistrålemålinger.Authenticated, Guest
MG - Fjøløy, Stavanger, Rennesøy og Finnøy - MGK ALB Pilot 2021MG - Fjøløy, Stavanger, Rennesøy og Finnøy - MGK ALB Pilot 2021Guest, Authenticated
MG - Gravbarhet WMSKartlaget er basert på sedimentfordeling og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til den utgravde området.Authenticated, Guest
MG - Helning - BackupWMS tjenesten har sin opprinnelse og blir forvaltet gjennom dybdedata.no. Tjenesten viser dybdeforhold i norske sjøområder som dynamisk farget batymetry, skyggerelieff og helning med beste tilgjengelige oppløsning. Visningen er målestokk avhengig og viser mer detaljer ettersom en zoomer inn i kartet. I liten målestokk vises 50 meters oppløsning, og etter hvert videre til 25 m og 5 meters oppløsning dersom datagrunnlaget tillater det. 25 m og 5 m oppløsning finnes i hovedsak utenfor territorialgrensen (12 nautiske mil). Innenfor territorialgrensa er dybdedata med høyere oppløsning enn 50 m i hovedsak gradert informasjon. Unntaket er datasett som har blitt avgradert av Forsvaret, slik som eksempelvis på Søre Sunnmøre og korallområdet Hola utenfor Vesterålen. Tjenesten er basert på moderne data innsamlet ved bruk av multistråle ekkolodd.Guest, Authenticated
MG - Helning WMSWMS tjenesten har sin opprinnelse og blir forvaltet gjennom dybdedata.no. Tjenesten viser dybdeforhold i norske sjøområder som dynamisk farget batymetry, skyggerelieff og helning med beste tilgjengelige oppløsning. Visningen er målestokk avhengig og viser mer detaljer ettersom en zoomer inn i kartet. I liten målestokk vises 50 meters oppløsning, og etter hvert videre til 25 m og 5 meters oppløsning dersom datagrunnlaget tillater det. 25 m og 5 m oppløsning finnes i hovedsak utenfor territorialgrensen (12 nautiske mil). Innenfor territorialgrensa er dybdedata med høyere oppløsning enn 50 m i hovedsak gradert informasjon. Unntaket er datasett som har blitt avgradert av Forsvaret, slik som eksempelvis på Søre Sunnmøre og korallområdet Hola utenfor Vesterålen. Tjenesten er basert på moderne data innsamlet ved bruk av multistråle ekkolodd.Guest, Authenticated
MG - Marin geokjemi WMSKarttjenesten viser nivåer av tungmetaller og andre uorganiske miljøindikatorer i overflatesedimenter, samt innhold av finnstoff og TOC, som er viktige faktorer for binding og opphoping av tungmetaller i sedimentene. Begrepet tungmetaller inkluderer alle metalliske grunnstoffer som har forholdsvis høy egenvekt. Tungmetaller er naturlige bestanddeler av jordskorpen og forekommer i varierende konsentrasjoner i de fleste naturmaterialer. I tillegg vises innholdet av mikroplast-partikler i sedimenter som en av viktige miljøindikatorene.Authenticated, Guest
MG - Marine landformer WMSMG - Marine landformer. Karttjenesten viser landskapsformer på havbunnen. Landskapsformer dannet under påvirkning av is, pockmarks dannet ved utsiving av gass eller væske fra underliggende sedimenter/berggrunn og skredkanter dannet ved utglidninger, som er tilgjengelig fra karttjenesten, er tolket på grunnlag av detaljerte dybdedata og sedimentdata. I tillegg inneholder tjenesten dybdeinformasjon i form av dybdekoter, skyggerelieff i gråskala og skyggebatymetri i blåskala (terreng) fra detaljert kartlagte områder i kystsonen.Guest, Authenticated
MG - Marine søppel per videotransektMG - Marine søppel per videotransekt. Observasjoner av marint søppel pr 50 meter lange videotransekt. Del av Marine grunnkart - Stavanger pilotområde, uttrekk fra Kartverkets visningstjeneste for marine grunnkart, https://marinegrunnkart.avinet.no/share/eb468e7262fbGuest, Authenticated
MG - Marint søppel per videotransekt WMSMG - Marint søppel per videotransekt WMSAuthenticated, Guest
MG - NiN Grunn- og hovedtyper, predikertMG - NiN Grunn- og hovedtyper, predikert. Del av Marine grunnkart - Stavanger pilotområde, Kilde: HavforskningsinstituttetAuthenticated, Guest
MG - NiN Grunntyper punktobservasjonerMG - NiN Grunntyper punktobservasjoner. Del av Marine grunnkart - Stavanger pilotområde, uttrekk fra Kartverkets visningstjeneste for marine grunnkart, https://marinegrunnkart.avinet.no/share/0d799193f8dbGuest, Authenticated
MG - NiN Grunntyper WMSMG - NiN Grunntyper WMS - Natur i Norge, Grunntyper av saltvannsjøbunn, punktobservasjonerGuest, Authenticated
MG - NiN Hoved-/Grunntyper, predikert WMSMG - NiN Hoved-/Grunntyper, predikert WMS - Natur i Norge, Hoved- og grunntyper av saltvannsjøbunn, predikert, basert på punktobservasjonerAuthenticated, Guest
MG - NiN Hovedtyper punktobservasjonerMG - NiN Hovedtyper punktobservasjoner. MG - NiN Hovedtyper punktobservasjoner. Del av Marine grunnkart - Stavanger pilotområde, uttrekk fra Kartverkets visningstjeneste for marine grunnkart, https://marinegrunnkart.avinet.no/share/0d799193f8dbAuthenticated, Guest
MG - NiN Hovedtyper WMSMG - NiN Hovedtyper WMS - Natur i Norge, Hovedtyper av saltvannsjøbunn, punktobservasjonerGuest, Authenticated
MG - NiN videoobservasjonerMG - NiN videoobservasjoner. Del av Marine grunnkart - Stavanger pilotområde, uttrekk fra Kartverkets visningstjeneste for marine grunnkart, https://marinegrunnkart.avinet.no/share/2e081c8e9e18Authenticated, Guest
MG - NiN videostasjoner WMSMG - NiN videostasjoner WMSGuest, Authenticated
MG - Organiske stoffer, måledataMG - Organiske stoffer, måledata. Del av Marine grunnkart - Stavanger pilotområde, uttrekk fra Kartverkets visningstjeneste for marine grunnkart, https://marinegrunnkart.avinet.no/share/072469c2a66dAuthenticated, Guest
MG - Overflatesalinitet, 10. persentil WMSMG - Overflatesalinitet, 10. persentil WMSGuest, Authenticated
MG - Overflatesalinitet, 90. persentil WMSMG - Overflatesalinitet, 90. persentil WMSGuest, Authenticated
MG - Overflatesalinitet, gjennomsnitt WMSMG - Overflatesalinitet, gjennomsnitt WMSAuthenticated, Guest
MG - Overflatestrømhastighet, gjennomsnitt WMSMG - Overflatestrømhastighet, gjennomsnitt WMSGuest, Authenticated
MG - Overflatetemperatur, 10. persentil WMSMG - Overflatetemperatur, 10. persentil WMSGuest, Authenticated
MG - Overflatetemperatur, 90. persentil WMSMG - Overflatetemperatur, 90. persentil WMSAuthenticated, Guest
MG - Overflatetemperatur, gjennomsnitt WMSMG - Overflatetemperatur, gjennomsnitt WMSAuthenticated, Guest
MG - Pilotområde StavangerMG - Pilotområde Stavanger. Henta fra Kommunegrenser i Rogaland.Authenticated, Guest
MG - Prøvestasjoner - geokjemiske målinger WMSPrøvestasjoner fra maringeologiske undersøkelser hvor det er gjennomført geokjemiske analyser av bunnsedimenter, med hovedfokus på tungmetaller og andre uorganiske miljøgifter. Som bakgrunnsinformasjon er det også registrert en rekke parametre som beskriver det geokjemiske miljø på havbunnen.Authenticated, Guest
MG - Ruhet - BackupWMS tjenesten har sin opprinnelse og blir forvaltet gjennom dybdedata.no. Tjenesten viser dybdeforhold i norske sjøområder som dynamisk farget batymetry, skyggerelieff og helning med beste tilgjengelige oppløsning. Visningen er målestokk avhengig og viser mer detaljer ettersom en zoomer inn i kartet. I liten målestokk vises 50 meters oppløsning, og etter hvert videre til 25 m og 5 meters oppløsning dersom datagrunnlaget tillater det. 25 m og 5 m oppløsning finnes i hovedsak utenfor territorialgrensen (12 nautiske mil). Innenfor territorialgrensa er dybdedata med høyere oppløsning enn 50 m i hovedsak gradert informasjon. Unntaket er datasett som har blitt avgradert av Forsvaret, slik som eksempelvis på Søre Sunnmøre og korallområdet Hola utenfor Vesterålen. Tjenesten er basert på moderne data innsamlet ved bruk av multistråle ekkolodd.Guest, Authenticated
MG - Ruhet WMSWMS tjenesten har sin opprinnelse og blir forvaltet gjennom dybdedata.no. Tjenesten viser dybdeforhold i norske sjøområder som dynamisk farget batymetry, skyggerelieff og helning med beste tilgjengelige oppløsning. Visningen er målestokk avhengig og viser mer detaljer ettersom en zoomer inn i kartet. I liten målestokk vises 50 meters oppløsning, og etter hvert videre til 25 m og 5 meters oppløsning dersom datagrunnlaget tillater det. 25 m og 5 m oppløsning finnes i hovedsak utenfor territorialgrensen (12 nautiske mil). Innenfor territorialgrensa er dybdedata med høyere oppløsning enn 50 m i hovedsak gradert informasjon. Unntaket er datasett som har blitt avgradert av Forsvaret, slik som eksempelvis på Søre Sunnmøre og korallområdet Hola utenfor Vesterålen. Tjenesten er basert på moderne data innsamlet ved bruk av multistråle ekkolodd.Guest, Authenticated
MG - Salinitet (10.persentil) bunnMG - Salinitet (10.persentil) bunn - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\rendered\salinity_10perc.tifAuthenticated, Guest
MG - Salinitet (90.persentil) bunnMG - Salinitet (90.persentil) bunn - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\rendered\salinity_90perc.tifAuthenticated, Guest
MG - Salinitet (gjennomsnitt) bunnMG - Salinitet (gjennomsnitt) bunn - ROMS-160m_Stavanger_salinity_mean_interp-til-50m-UTM31.v1.0.tifGuest, Authenticated
MG - Salinitet (gjennomsnitt) bunn - nyMG - Salinitet (gjennomsnitt) bunn - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\rendered\salinity_mean.tifGuest, Authenticated
MG - Salinitet (maksimum) bunnMG - Salinitet (maksimum) bunn - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\rendered\salinity_max.tifAuthenticated, Guest
MG - Salinitet (minimum) bunnMG - Salinitet (minimum) bunn - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\rendered\salinity_min.tifGuest, Authenticated
MG - Sedimentasjonsmiljø detaljert WMSKartlaget gir en oversikt over dominerende sedimentasjonsmiljø i det kartlagte området. Dette er en tolkning av hvilke prosesser som virker på og nær havbunnen når det gjelder avsetning, transport og utvasking av sedimenter. Kartene er digitalisert med tanke på presentasjon i målestokk 1:20 000 (detaljert)Authenticated, Guest
MG - SjøfjærbunnMG - Sjøfjærbunn - seapens_v1.tifAuthenticated, Guest
MG - Sjøfjærbunn, predikert WMSMG - Sjøfjærbunn, predikert WMS. Sannsynlegheit for sjøfjærbunn.Authenticated, Guest
MG - Strømhastighet (gjennomsnitt) bunnMG - Strømhastighet (gjennomsnitt) bunn - ROMS-160m_Stavanger_current-speed_mean_interp-til-50m-UTM31.v1.0.tifAuthenticated, Guest
MG - SvamphageMG - Svamphage - sponge_garden_v1.tifGuest, Authenticated
MG - Svamphage - wms testMG - Svamphage - sponge_garden_v1.tif - wms testAuthenticated, Guest
MG - Svamphage, predikert WMSMG - Svamphage, predikert WMS. Sannsynlegheit for svamphage.Authenticated, Guest
MG - Sårbare marine habitater (VME)MG - Sårbare marine habitater (VME - Vulnerable Marine Ecosystems). Del av Marine grunnkart - Stavanger pilotområde, uttrekk fra Kartverkets visningstjeneste for marine grunnkart, https://marinegrunnkart.avinet.no/share/2c662ecc5b32Guest, Authenticated
MG - Sårbare, marine habitater (VME) WMSMG - Sårbare, marine habitater (VME) WMS - Vulnerable Marine EcosystemsAuthenticated, Guest
MG - Tapt fiskeredskap langs videotransekt WMSMG - Tapt fiskeredskap langs videotransekt WMSGuest, Authenticated
MG - Tapte fiskeredskap langs videotransektetMG - Tapte fiskeredskap langs videotransektet. Observerte trålspor fra 50 meter lange videotransekt. Del av Marine grunnkart - Stavanger pilotområde, uttrekk fra Kartverkets visningstjeneste for marine grunnkart, https://marinegrunnkart.avinet.no/share/a3329dcbfa03Guest, Authenticated
MG - Temperatur (10.persentil) bunnMG - Temperatur (10.persentil) bunn - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\rendered\temperature_10perc.tifGuest, Authenticated
MG - Temperatur (90.persentil) bunnMG - Temperatur (90.persentil) bunn - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\rendered\temperature_90perc.tifGuest, Authenticated
MG - Temperatur (gjennomsnitt) bunnMG - Temperatur (gjennomsnitt) bunn - ROMS-160m_Stavanger_temperature_mean_interp-til-50m-UTM31.v1.0.tifAuthenticated, Guest
MG - Temperatur (gjennomsnitt) bunn - nyMG - Temperatur (gjennomsnitt) bunn - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\rendered\temperature_mean.tifAuthenticated, Guest
MG - Temperatur (maksimum) bunnMG - Temperatur (maksimum) bunn - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\rendered\temperature_max.tifGuest, Authenticated
MG - Temperatur (minimum) bunnMG - Temperatur (minimum) bunn - Stavanger_deliverables_20210428\deliverables\rendered\temperature_min.tifAuthenticated, Guest
MG - Trålspor per videotransektMG - Trålspor per videotransekt. Observerte trålspor fra 50 meter lange videotransekt. Del av Marine grunnkart - Stavanger pilotområde, uttrekk fra Kartverkets visningstjeneste for marine grunnkart, https://marinegrunnkart.avinet.no/share/30c7ae978093Guest, Authenticated
MG - Trålspor per videotransekt WMSMG - Trålspor per videotransekt WMSAuthenticated, Guest
Middelhøyvann - 2050Middelhøyvann - 2050Guest, Authenticated
Middelhøyvann - 2090Middelhøyvann - 2090Guest, Authenticated
Middelhøyvann - NåMiddelhøyvann - NåAuthenticated, Guest
Militære forbudsområder innen sjøforsvaretMilitære forbudsområder innen sjøforsvaretAuthenticated, Guest
Miljøpåvirkning, total - indeks 1-3Miljøpåvirkning, total - indeks 1-3. K1. Del av leveranse 1 frå SALT i prosjektet "Kunnskapsinnhenting og analyser om sjøareala i Rogaland". Status i dag, uklassifisert gradient frå 1 til 3,Authenticated, Guest
Mineraluttak WMSTjenesten viser den sist kjente aktivitetsstatus på mineraluttak som er registrert hos Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), fordelt på produktgruppene byggeråstoff (løsmasser eller knust fjell), industrimineraler, metallisk malm og naturstein. Vennligst bruk "KONTAKT OSS"-skjemaet på https://minit.dirmin.no/kart hvis du/dere ønsker å gi oss tilbakemelding i forhold til registreringene.Authenticated, Guest
MOM B Miljøundersøkelser WMSLokalitetstilstand Bunnpåvirkningen i anleggsonen overvåkes med B-undersøkelser etter krav i Akvakulturdriftsforskriften § 35 og gjennomføres etter Norsk standard 9410. B-undersøkelsen er en risikobasert trendovervåkning av bunnforholdene i anleggssonen. B-undersøkelsen er en kvantitativ undersøkelse som omfatter tre undersøkelsesgrupper; faunaundersøkelse, kjemisk undersøkelse og sensorisk undersøkelse. Miljøtilstand baseres på miljørapporter som sendes elektronisk via Altinn til Fiskeridirektoratet. Datasettet oppdateres daglig. Elektronisk rapportering startet juni 2009 og omfatter i første rekke undersøkelser utført etter denne dato. Krav til frekvens på miljørapportering 1 - Meget god: innen 2 år 2 - God: innen 1 år 3 - Dårlig: innen 6 måneder 4 - Meget dårlig: senest etter 2 måneder gjøres en utvidet B-undersøkelse med ekstra målepunkter og kjemiske analyser av sedimentet Vedtak med krav om brakklegging kan vedtas etter lokalitetstilstand 4 - Meget dårligGuest, Authenticated
MOM C Miljøundersøkelser WMSMiljøtilstand Bunnpåvirkningen i overgangssonen overvåkes med C-undersøkelser etter Norsk standard 9410. C-undersøkelsen er en kvantitativ trendundersøkelse av bløtbunn i ovegangssonen. Hoveddelen av C-undersøkelsen er analyse av fauna som utføres i henhold til NS-EN-ISO 566-19 og NS-EN ISO 16665. I tillegg inngår støtteparametere, partikkelfordeling og hydrografi. C-undersøkelser skal utføres akkreditert. Temaet viser et utvalg av lokaliteter hvor det har blitt gjennomført C-undersøkelser. Undersøkelsen legger hovedvekt på analyse av bunndyrsamfunnet, men har i tillegg kjemiske støtteparametre. Temaet viser et utvalg av lokaliteter hvor det har blitt gjennomført C-undersøkelser.Authenticated, Guest
MST-CANUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteAuthenticated, Guest
Multistråle sjømåling i RogalandModerne sjømålingsdata tilgjengelig på database hos Sjødivisjonen med tetthet på 10m eller bedre. Datasettet gir et generelt bilde på dekningen i Rogaland fylke.Marin grunnkartlegging
MUST feltarbeid, flateMUST feltarbeid, flateAuthenticated, Guest
MUST feltarbeid, fotoMUST feltarbeid, fotoGuest, Authenticated
MUST feltarbeid, linjeMUST feltarbeid, linjeGuest, Authenticated
MUST feltarbeid, punktMUST feltarbeid, punktAuthenticated, Guest
MUST vurderte områderMUST vurderte områderGuest, Authenticated
Myke eksklusjonerKartet med myke eksklusjoner gir en oversikt over områder som fjernes fra resten av analysen fordi de sannsynligvis ikke er godt egnet for vindkraft.Domain user
Myr og torvmark, omdanningsgrad -historisk kartlegging (DMK)På myr og torvmark som vart rekna som nyttbar til oppdyrking og/eller skogproduksjon vart det under kartlegging av markslag i økonomisk kartverk registrert myrdybde, vegetasjon og omdanningsgrad. Opplysningane vart registrert på kartet ved bruk av ein eigen symbolserie, kalla «myrkosten». Det er desse opplysningane som er framstilt i dei to kartlaga «Myrdybde og vegetasjon» og «Omdanningsgrad». https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/nyttbar-myr-og-torvmark-fra-dmkAuthenticated, Guest
Myrdybde og vegetasjon -historisk kartlegging (DMK)På myr og torvmark som vart rekna som nyttbar til oppdyrking og/eller skogproduksjon vart det under kartlegging av markslag i økonomisk kartverk registrert myrdybde, vegetasjon og omdanningsgrad. Opplysningane vart registrert på kartet ved bruk av ein eigen symbolserie, kalla «myrkosten». Det er desse opplysningane som er framstilt i dei to kartlaga «Myrdybde og vegetasjon» og «Omdanningsgrad». https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/nyttbar-myr-og-torvmark-fra-dmkAuthenticated, Guest
N250 - arealdekkeN250 - arealdekkeGuest, Authenticated
N50 - byggesoneplussN50 - byggesoneplussGuest, Authenticated
N50 - byggesonerN50 - byggesonerAuthenticated, Guest
N50 - MyrN50 - MyrGuest, Authenticated
N50 - vektorN50 - vektor - NB, manglar oppdatering!Guest, Authenticated
Nasjonal innsjøundersøkelse 2018Nasjonal innsjøundersøkelse 2018Authenticated, Guest
Nasjonal registrering av kulturlandskapAlle registrerte områder i Rogaland i "Nasjonal registrering av kulturlandskap". Rapport: Fylkesmannen i Rogaland 1994. Vurdering ut frå kultuminnerverdi, landskapsverdi og biologisk verdi. Biologisk verdi oppdatert gjennom naturtypekategging DN- handbok 13, temaet blir elles ikkje oppdatert. Kulturminne bare oppdatert i Askeladden.Guest, Authenticated
Nasjonale laksefjorderDatasettet viser nasjonale laksefjorder opprettet etter vedtak i stortinget 25. februar 2003 og 15. mai 2007. Nasjonale laksefjorder skal gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og mot oppdrettsvirksomhet i de nærliggende fjord- og kystområdene.Guest, Authenticated
Nasjonalt register over luftfartshindreNasjonalt register over luftfartshindreAuthenticated, Guest
Naturbeitemark og hagemark (HB13)Beiting av naturbeitemark og hagemark går inn i tilsskotsordninga "Skjøtsel av biologisk verdifulle areal".​ Håndbok 13Authenticated, Guest
Naturbeitemark og hagemark (NiN)Naturbeitemark og hagemark (NiN)Guest, Authenticated
Naturtype skjellsandNaturtype skjellsand, fra WMS av datasettet "Viktige naturtyper". A, B og C-områder.Authenticated, Guest
Naturtyper - KU-verdiDatasettet viser naturtypelokaliteter fordelt på verdikategorier i henhold til verdsettingskriteriene i veilederen M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø.Authenticated, Guest
Naturtyper - RPHPrioriterte og utvalgte naturtyper på HaugalandetAuthenticated, Guest
Naturvern - punktNaturvern punktGuest, Authenticated
Naturvernområde uten fyllNaturvernområder i NorgeGuest, Authenticated
Naturvernområder i og ved sjøNaturvernområder i og ved sjø, hentet fra Miljødirektoratets datasett Naturvernområder. Områder som ikke ligger ved eller i sjø er ikke tatt med.Authenticated, Guest
Nedbørfelt til havNoneGuest, Authenticated
Nedbørfelt WMSREGINE (REGIster for NEdbørfelt) inneholder nedbørfelt for hele landet. Nedbørfeltene er digitalisert fra kart i målestokk 1:50 000. I REGINE er alle elver med oppstrøms elvelengde større enn 10 km inndelt. Tilsvarende er innsjøer større enn 1km2 inndelt. REGINE er også inndelt ved inntakspunkt for vannkraftverk og ved tilhørende vannveier(tunneller).Temaene vassdragsområde, nedbørfelt til hav og sidenedbørfelt er basert på minste-enhetene i REGINE(REGINE-enhet). Hver enkelt REGINE-enhet har et vassdragsnummer som muliggjør uttak av data på ulike nivåer, samt gjør det mulig å kjøre oppstrømsanalyser.Authenticated, Guest
Nei-områder (FDP Vindkraft)Fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland belyser forholdet mellom egnethet og konflikter, og gir på grunnlag av dette konkrete anbefalinger når det gjelder framtidig arealbruk. Planen ble enstemmig vedtatt av Fylkestinget, 18. september 2007 og godkjent av Miljøverndepartementet 9. januar 2009.Authenticated, Guest
NettopendlingNoneAuthenticated, Guest
NiN - MyrNiN - MyrAuthenticated, Guest
nin hi-vmenin hi-vmeGuest, Authenticated
NiN kartlegging 2023NiN kartlegging 2023. Kartleggingsområdene som skal undersøkes er fordelt over verneområder og rute-områder av prioritert viktighet fra Statsforvalteren.Guest, Authenticated
NiN vern - myrNiN vern - myrGuest, Authenticated
NOR - Naturtyper HB13NOR - Naturtyper HB13Authenticated, Guest
NOR Naturtype NiNAuthenticated, Guest
NOR NaturvernområderNOR NaturvernområderAuthenticated, Guest
NordsjøruteNordsjøruteAuthenticated, Guest
Nordsjøruten i RogalandDatasettet viser ruten til Nordsjøruten gjennom RogalandGuest, Authenticated
Norgeskart Polygon test 1Norgeskart Polygon testTesting, Spreieareal_Testing
Norsvin - griser 2021Norsvin - griser 2021Norsvin_SPF
NorSWAN-200m_Stavanger_wave-bottom-impact_10perc_interp-til-50m-UTM31.v1.0.tifNorSWAN-200m_Stavanger_wave-bottom-impact_10perc_interp-til-50m-UTM31.v1.0.tifAuthenticated, Guest
Nye ønskede forbindelser (RPJSR 2020)Nye ønskede forbindelser (RPJSR 2020). Linjetema som viser ønskede fremtidige forbindelser mellom grønnstrukturer. Del av foreløpig kart for regional blågrønn struktur, skal revideres i 2021 jf. handlingsprogram.Guest, Authenticated
Nær trua (NT)Nær trua (NT)Guest, Authenticated
Nærbø countsLandfrag Hå, Landfrag
Næringssalt, påvirkningNæringssalt, påvirkning. K1. Del av leveranse 1 frå SALT i prosjektet "Kunnskapsinnhenting og analyser om sjøareala i Rogaland"Guest, Authenticated
NødhavnerBenyttes av Kystverket og samarbeidspartnere, eller skipet selv, til å ankre opp/strandsette evt. havarister. Nødhavnlokalitetene er forhåndsevaluerte, og vurderes som de mest aktuelle stedene å anbringe fartøy i nød for å unngå eller begrense akutt forurensning.Guest, Authenticated
Offentlege tilfluktsrom (DSB)DSBs WMS-tjenester inneholder flere tema: Brannstasjoner (2 varianter), 110-sentraler, 110-sentraldistrikter, Interkommunale brannvesen, Sivilforsvarets distriktskontor, Sivilforsvarsdistrikter og offentlige tilfluktsrom. For mer opplysninger om temaene, se metadata om de tilsvarende nedlastbare datasettene. Forskjellen på de to variantene av Brannstasjoner er at den ene er symbolisert etter hovedstasjon / lokalstasjon / depot, mens den andre er symbolisert etter kasernering. 110-sentraler er det samme som brannalarmsentraler.Authenticated, Guest
Omdisponering jordNoneGuest, Authenticated
Omriss - NDH Rogaland 5pkt 2016NoneGuest, Authenticated
Område verna etter naturvernlova (kode 714, 715)Område verna etter naturvernlovaAuthenticated, Guest
Områder med fastsatt fisketid for sjølaksefiske i RogalandHjemlet i forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen Regionane 1) Kysten Stad til Stavanger, 2) Indre Rogaland og 3) Jæren har ulik fisketid. Fisketid er fremgår av forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen Kartet viser også området hvor det ikke er åpnet for fiske.Authenticated, Guest
Oppdateringsbehov av AR5Dyrka mark (AR5 Atil 21 og 11) som kan vere nedbygd (ifølge andre kjelder, SSB...) 2015Authenticated, Guest
oppdt_naturverd_dok_naturtyper_dn_handbok_13_1105Dette kartlaget er hentet fra hovedvisningssiden til Temakart Rogaland 10.06.2022 og blir ikke automatisk oppdatert.Guest, Authenticated
oppdt_naturverd_dok_naturtyper_marine_dn_handbok19_1105Dette kartlaget er hentet fra hovedvisningssiden til Temakart Rogaland 13.06.2022 og blir ikke automatisk oppdatert.Authenticated, Guest
oppdt_naturverd_dok_naturvernomader_1105Dette kartlaget er hentet fra hovedvisningssiden til Temakart Rogaland 10.06.2022 og blir ikke automatisk oppdatert.Guest, Authenticated
oppdt_naturverd_dok_utvalgte_naturtyper_1105Dette kartlaget er hentet fra hovedvisningssiden til Temakart Rogaland 10.06.2022 og blir ikke automatisk oppdatert.Authenticated, Guest
oppdt_naturverd_dok_verneplan_for_vassdrag_1105Dette kartlaget er hentet fra hovedvisningssiden til Temakart Rogaland 13.06.2022 og blir ikke automatisk oppdatert.Authenticated, Guest
oppdt_naturverd_elvemusling_1105Dette kartlaget er hentet fra hovedvisningssiden til Temakart Rogaland 13.06.2022 og blir ikke automatisk oppdatert.Guest, Authenticated
oppdt_naturverd_feltdagbok_1105Dette kartlaget er hentet fra hovedvisningssiden til Temakart Rogaland 10.06.2022 og blir ikke automatisk oppdatert.Guest, Authenticated
oppdt_naturverd_kritisk_trua_arter_1105Dette kartlaget er hentet fra hovedvisningssiden til Temakart Rogaland 10.06.2022 og blir ikke automatisk oppdatert.Guest, Authenticated
oppdt_naturverd_lakseforande_vassdrag_1105Dette kartlaget er hentet fra hovedvisningssiden til Temakart Rogaland 13.06.2022 og blir ikke automatisk oppdatert.Authenticated, Guest
oppdt_naturverd_naer_trua_arter_1105Dette kartlaget er hentet fra hovedvisningssiden til Temakart Rogaland 10.06.2022 og blir ikke automatisk oppdatert.Guest, Authenticated
oppdt_naturverd_naturvernomrade_uten_fyll_1105Dette kartlaget er hentet fra hovedvisningssiden til Temakart Rogaland 13.06.2022 og blir ikke automatisk oppdatert.Authenticated, Guest
oppdt_naturverd_sarbare_arter_1105Dette kartlaget er hentet fra hovedvisningssiden til Temakart Rogaland 10.06.2022 og blir ikke automatisk oppdatert.Guest, Authenticated
oppdt_naturverd_sterkt_trua_arter_1105Dette kartlaget er hentet fra hovedvisningssiden til Temakart Rogaland 10.06.2022 og blir ikke automatisk oppdatert.Authenticated, Guest
Oppvekst beiteområdeDataene er samlet inn av Fiskeridirektoratets regionkontor basert på intervju med i hovedsak fiskere.I vårt registreringsarbeid er et beiteområde å forstå som et område hvor det fangstes voksen fisk. Dette er definerte områder hvor tettheten er større enn i andre områder. Et oppvekstområde er å forstå som et beiteområde som benyttes av yngel/småfisk. Dette er avgrensete områder hvor tettheten av yngel er større enn i andre områder.Datasettet er under opparbeiding og vil bli oppdatert etterhvert.Guest, Authenticated
Organisk partikulært utslipp, påvirkningOrganisk partikulært utslipp, påvirkning. K1. Del av leveranse 1 frå SALT i prosjektet "Kunnskapsinnhenting og analyser om sjøareala i Rogaland"Guest, Authenticated
Orre countsNoneLandfrag
ORS IsochronesORS IsochronesGuest, Authenticated
OskespreiingOskespreiingAskespredning
Pancreas disease (PD) og Infeksiøs lakseanemi (ILA)Det er Veterinærinstituttet som har oversikt over aktuelle sykdomsstatus (fra egne prøvesvar, resultater fra eksterne laboratorier) og lager, kontrollerer, bearbeider disse dataene i forbindelse med forvaltningsstøtte for Mattilsynet.Guest, Authenticated
Parkeringssoner (RPJSR 2020)Parkeringssoner (RPJSR 2020) - Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke (2020). Vedtatt i Fylkestinget i Rogaland 20.10.2020.Guest, Authenticated
pH-status vassdrag - 2007NoneGuest, Authenticated
pH-status vassdrag - 2012pH-status vassdrag - 2012Guest, Authenticated
Planerte områder (WMS)Planeringer fra Skog og LandskapAuthenticated, Guest
Planlagt utbygging (NINA 2023)Planlagt utbygging (NINA 2023)Authenticated, Guest
Planomriss - gjeldendeSmartkommuneAuthenticated, Guest
Planomriss - gjeldendeSmartkommune. Gjeldende kommuneplanomriss.Guest, Authenticated
Planomriss - igangsattSmartkommuneGuest, Authenticated
Planomriss - igangsattSmartkommune. Kommuneplanomriss - igangsatt.Authenticated, Guest
Planomriss - planforslagSmartkommuneGuest, Authenticated
Planomriss - planforslagSmartkommune. Kommuneplanomriss planforslag.Guest, Authenticated
Planomriss (Heiplanen)Avgrensning planområdet i Heiplanen (2012).Authenticated, Guest
Planområde (Heiplanen)Planområde for HeiplanenAuthenticated, Guest
Planområde (RP sjøareal)NoneGuest, Authenticated
Planområde Dalane 2019Planområde Dalane 2019 - Regionalplan for Dalane 2019-2030Authenticated, Guest
Planområde Haugalandet 2017Planområde Haugalandet 2017 - Regionalplan for Haugalandet 2017Guest, Authenticated
Planområde RP Masse 2018Planområde RP Masse 2018 - Regionalplan for Massehåndtering på Jæren 2018-2040Authenticated, Guest
Planområde RPJSR 2020Planområde RPJSR 2020 - Regionalplan for Jæren og Søre RyfylkeGuest, Authenticated
Planområde Ryfylke 2017Planområde Ryfylke 2017 - Regionalplan for Ryfylke 2017 - 2030Guest, Authenticated
Planområde WMSTjeneste over planområder som viser plangrensene til vedtatte arealplaner, og planområdenes egenskaper. Inneholder planområder både for vedtatte reguleringsplaner og kommuneplaner. Datasettet genereres fra den landsdekkende kopien av kommunale arealplaner. Denne holdes oppdatert med data fra de originale plandataene som forvaltes i kommunene. Oppdateringen skjer ved synkronisering eller periodisk kopiering fra kommunene sine data.Authenticated, Guest, Authenticated, Guest
Planoppgåve 1, RPSHPlanoppgåve 1, RPSH. Skal brukast i fagsamling tilknytt Regionalplan Sjøareal Havbruk.Guest, Authenticated
Planoppgåve 2, RPSHPlanoppgåve 2, RPSH. Skal brukast i fagsamling tilknytt Regionalplan Sjøareal Havbruk.Guest, Authenticated
Planoppgåve 3, RPSHPlanoppgåve 3, RPSH. Skal brukast i fagsamling tilknytt Regionalplan Sjøareal Havbruk.Guest, Authenticated
Planregisterstatus WMSPlanregisterstatus for innføring av digitale planregistre i kommunene.Guest, Authenticated
PMTO – grupperettleiing til fosterforeldreUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteGuest, Authenticated
Potensiale for gjengroingPotensiale for gjengroingAuthenticated, Guest
Potensielle høy risiko (PH)Potensielle høy risiko (PH)Guest, Authenticated
Prioriteringskart sjo: mnd maks detaljert aksjonPrioriteringskart sjo: mnd maks detaljert aksjonAuthenticated, Guest
Prioritert kultur (fdph 2004)Prioritert kulturAuthenticated, Guest
Prioritert landbruk (fdph 2004)Prioritert landbruk fra fylkesdelplan for Haugalandet, 2004.Authenticated, Guest
Prioritert miljø (fdph 2004)Prioritert miljø i fylkesdelplan for Haugalandet, 2004Authenticated, Guest
Produksjonsområder i Rogalandrskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (Produksjonsområdeforskriften) Kartet viser de 13 produksjonsområdene fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 16. januar 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr 79 om akvakultur § 5, § 6, § 87, § 9, § 10,§ 26, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §7 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Lovdata Områdene er vist med farge iht Trafikklyssystemet.Guest, Authenticated
Produksjonsområder i Rogaland WMSrskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (Produksjonsområdeforskriften) Kartet viser de 13 produksjonsområdene fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 16. januar 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr 79 om akvakultur § 5, § 6, § 87, § 9, § 10,§ 26, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §7 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Lovdata Områdene er vist med farge iht Trafikklyssystemet.Authenticated, Guest
Produksjonstilskudd 2022 - ammegeiterAmmegeiter (P140)Authenticated, Guest
Produksjonstilskudd 2022 - ammekyrMelkekyr (P120)Authenticated, Guest
Produksjonstilskudd 2022 - ammekyr - TestMelkekyr (P120)Authenticated, Guest
Produksjonstilskudd 2022 - avlspurkerMelkekyr (P120)Guest, Authenticated
Produksjonstilskudd 2022 - livkyllingVerpehøner (P161)Authenticated, Guest
Produksjonstilskudd 2022 - melkegeiterMelkegeiter (P140)Guest, Authenticated
Produksjonstilskudd 2022 - melkekyrMelkekyr (P120)Authenticated, Guest
Produksjonstilskudd 2022 - rugeeggVerpehøner (P161)Authenticated, Guest
Produksjonstilskudd 2022 - sauVerpehøner (P161)Authenticated, Guest
Produksjonstilskudd 2022 - slaktegrisMelkekyr (P120)Guest, Authenticated
Produksjonstilskudd 2022 - slaktekyllingVerpehøner (P161)Authenticated, Guest
Produksjonstilskudd 2022 - Slaktet grisSlaktet gris (P184)Authenticated, Guest
Produksjonstilskudd 2022 - Slaktet kyllingerAmmegeiter (P140)Authenticated, Guest
Produksjonstilskudd 2022 - verpehønerVerpehøner (P161)Guest, Authenticated
Produksjonstilskudd 2022 - øvrige storfeMelkekyr (P120)Authenticated, Guest
Prosjektoversikt veg RFK flaterProsjektoversikt veg RFK flaterGuest, Authenticated
Prosjektoversikt veg RFK punktProsjektoversikt veg RFK punktAuthenticated, Guest
Prosjekttema DAL-HJE inngrepsgrenserProsjekttema DAL-HJE §9 inngrepsgrenser - supplement til omriss i Vurderte planområder, lagt inn for å bevare detaljnivå i tilsendt områdeinformasjon for Dalen-Hjelmeland prosjektetRFK_saksbehandler-kultur
Pukkforekomster (FDP for byggeråstoffer på Jæren)Pukkforekomster fra fylkesdelplan for byggeråstoffer på JærenAuthenticated, Guest
Punktsky RFK dekning 2022Punktsky RFK dekning 2022Authenticated, Guest
Randaberg - InnpendlingRandaberg - InnpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Randaberg - UtpendlingRandaberg - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Rapportweb (WMS)Rapportweb (WMS)Authenticated, Guest
Raudlisteartar - eldre dataRaudlisteartar - eldre dataGuest, Authenticated
RbFormålOmrådeRbFormålOmrådefor Jordvernstrategi JærenGuest, Authenticated
RbFormålområde vn2RbFormålområde vn2. Planer fra kommuner som følge FDV rundenAuthenticated, Guest
REGINE enhetNedbørfeltdatabasen REGINE (REGIster over NEdbørfelt i Norge) definerer den hydrografiske inndelingen av Norge og dekker landsarealet og kystarealet så langt ut det finnes øyer. Egenskapsdata i REGINE er bl.a. vassdragsnr., navn, hierarki, årsavrenning, areal og årstilsig.Guest
Regional grønnstruktur (RPJ 2013)Regional grønnstruktur, regionalplan for jæren, 2013.Guest, Authenticated
Regional Grønnstruktur (RPJSR 2020)Regional Grønnstruktur (RPJSR 2020), justert versjon av regional grønnstruktur fra RPJ 2013. Del av foreløpig kart for regional blågrønn struktur, skal revideres i 2021 jf. handlingsprogram.Authenticated, Guest
Regionale friluftsområder - forslagRegionale friluftsområder - forslag. Forslag til reviderte regionale friluftsområder 2022, i hovedsak basert på regionale friluftsområder fra 2004 og kartlagte og verdsatte friluftsområder.Authenticated, Guest
Regionale friluftsområder (FINK 2004)Regionale friluftsområder fra FINK. Sikra, planlagt sikra og ikke sikra friluftsområder. Sikra områder ble oppdatert fra DN sin database sommer 2009.Guest, Authenticated, Områdeanalyse
Regionale friluftsområder (FINK 2004) - RPJ GUIRegionale friluftsområder fra FINK. Sikra, planlagt sikra og ikke sikra friluftsområder. Sikra områder ble oppdatert fra DN sin database sommer 2009.Guest, Authenticated
Regionale friluftsområder, ikke sikra (FINK)Ikke sikra regionale friluftsområder fra FINK.Authenticated, Guest
Regionale friluftsområder, sikra og planlagt sikra (FINK)Regionale friluftsområder fra FINK. Sikra og planlagt sikra friluftsområder. Sikra områder ble oppdatert fra DN sin database sommer 2009.Authenticated, Guest
Regionalplan - planomrissRegionalplan - planomriss for gjeldande regionalplanar der planomrisset er deler av Rogaland fylke. Under oppdatering!Guest, Authenticated
Regnskogmosar og hinnebregneRegnskogmosar og hinnebregneFMRO_Frivillig_Skogvern
Reguleringsplan - ubebygde bolig og næringsformål 26-08-2020bolig og næringsformål i kommuneplan og reguleringsplanens arealdel som er klassifisert som ubebygd i ar5. fkb bygg, fkb arealbruk og ssb arealbruk er også benyttet til å supplementere AR5.RFK_PlanMiljøSamfunn
Reguleringsplan forslag vn2 - RpOmråde overlappReguleringsplan forslag vn2 - RpOmråde overlappGuest, Authenticated
Regulert med formål (etter 2010)Regulert med formål (etter 2010) - basert på rpj_regulert_formaal.shp utarbeidd i samband med jordvernnotat 2018Authenticated, Guest
Regulert RP og avsatt i KPRegulert RP og avsatt i KP - basert på rpj_KP_totalt_reg.shp utarbeidd i samband med jordvernnotat 2018Authenticated, Guest
ReinskoglavReinskoglavFMRO_Frivillig_Skogvern
Rekefelt WMSKartet viser områder hvor det er rekefiske og er et utvalg fra temaet Fiskeplasser - Aktive redskap Rekefelt - Aktive redskap er områder hvor det drives eller har vært drevet yrkesfiske i og som kan påregnes brukt i fremtiden. Reketrål nyttes som redskap. Data blir samlet inn av Fiskeridirektoratets regionkontor basert på intervju med i hovedsak fiskere. Datasettet er under utarbeiding og det vil bli lagt ut data fra nye områder etterhvert som de er registrert og kvalitetsikret.Authenticated, Guest
Rennesøy - InnpendlingRennesøy - InnpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Rennesøy - UtpendlingRennesøy - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
RenseprinsippRenseprinsipp fra Miljødirektoratet - http://kartkatalog.miljodirektoratet.no/map_catalog_service.asp?servicename=avlopAuthenticated, Guest
ReservedrikkevannDrikkevannskjelder, samla inn via e-post frå vassverk (Ivar) og kommunar. Me mottok både shapefiler og namn på drikkevatn, og fleire kommunar sende koordinat eller SOSI-fil over borehol eller grunnvassuttak. Me kan ikkje garantere for nøyaktigheita, eller for kor fullstendig datasetter er. Det kan også finnast feilkjelder, der f.eks det er fleire vatn med same namn i området. Vennlegst meld frå dersom de finn feil. Kjelder er kommunane sjølv, og Ivar, i 2013.FMRO_Samfunnssikkerhet, Eksternt_Samfunnssikkerhet
Restareal 2020 - 0.1 - 0.5 dekarRestarealflater mellom 0.1 og 0.5 dekarAuthenticated, Guest
Restareal 2020 - 0.1 - 0.5 dekar - EnsfargetRestarealflater mellom 0.1 og 0.5 dekarGuest, Authenticated
Restareal 2020 - 0.5 - 1 dekarRestarealflater mellom 0.5 og 1 dekarGuest, Authenticated
Restareal 2020 - 0.5 - 1 dekar - EnsfargetRestarealflater mellom 0.5 og 1 dekarGuest, Authenticated
Restareal 2020 over 1 dekarRestarealflater over 1 dekarAuthenticated, Guest
Restareal 2020 over 1 dekar - EnsfargetRestarealflater over 1 dekarGuest, Authenticated
Restriksjonsområder - Naturvern - FerdselsforbudDatasettet stedfester hvor det finnes bestemte restriksjoner som gjelder i Naturvernområder (se eget datasett). Perioder som restriksjoner gjelder for, er også angitt. Datasettet omfatter foreløpig bare restriksjoner som gjelder ferdselsforbud og luftfart (lavflyving og start/landing med luftfartøy). Miljødirektoratet vil vurdere å tilrettelegge for andre restriksjonstyper senere.Guest, Authenticated
Restriksjonsområder - Naturvern - LandingsforbudDatasettet stedfester hvor det finnes bestemte restriksjoner som gjelder i Naturvernområder (se eget datasett). Perioder som restriksjoner gjelder for, er også angitt. Datasettet omfatter foreløpig bare restriksjoner som gjelder ferdselsforbud og luftfart (lavflyving og start/landing med luftfartøy). Miljødirektoratet vil vurdere å tilrettelegge for andre restriksjonstyper senere.Authenticated, Guest
Restriksjonsområder - Naturvern - Landingsforbud forsvaretDatasettet stedfester hvor det finnes bestemte restriksjoner som gjelder i Naturvernområder (se eget datasett). Perioder som restriksjoner gjelder for, er også angitt. Datasettet omfatter foreløpig bare restriksjoner som gjelder ferdselsforbud og luftfart (lavflyving og start/landing med luftfartøy). Miljødirektoratet vil vurdere å tilrettelegge for andre restriksjonstyper senere.Authenticated, Guest
Restriksjonsområder - Naturvern - Lavflyving forbudt under 300mDatasettet stedfester hvor det finnes bestemte restriksjoner som gjelder i Naturvernområder (se eget datasett). Perioder som restriksjoner gjelder for, er også angitt. Datasettet omfatter foreløpig bare restriksjoner som gjelder ferdselsforbud og luftfart (lavflyving og start/landing med luftfartøy). Miljødirektoratet vil vurdere å tilrettelegge for andre restriksjonstyper senere.Authenticated, Guest
Restriksjonsområder - Naturvern - Lavflyving forbudt under 300m ForsvaretDatasettet stedfester hvor det finnes bestemte restriksjoner som gjelder i Naturvernområder (se eget datasett). Perioder som restriksjoner gjelder for, er også angitt. Datasettet omfatter foreløpig bare restriksjoner som gjelder ferdselsforbud og luftfart (lavflyving og start/landing med luftfartøy). Miljødirektoratet vil vurdere å tilrettelegge for andre restriksjonstyper senere.Guest, Authenticated
rfk - Driftskontraktområder forslag 20210907Forslag til ny driftskontraktavgrensningAuthenticated, Guest
RFK gs veger som mangler vinterdriftsklassegs veger som mangler vinterdriftsklasseGuest, Authenticated
RFK gs veger som skal bli fv men er kvgs veger som skal bli fv men er kvGuest, Authenticated
RFK Kultur - Cult SearcherNoneAuthenticated, Guest
RFK Kultur - Diverse FlateNoneRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur - Diverse LinjeNoneRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur - Diverse PunktNoneRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur - FunnNoneRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur - PlangrenseNoneRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur - ProfilNoneRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur - PrøveNoneRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur - PrøvestikkNoneRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur - SjaktNoneRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur - StrukturNoneRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur feltdok - Diverse FlateRFK Kultur feltdok - Diverse FlateRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur feltdok - Diverse LinjeRFK Kultur feltdok - Diverse LinjeRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur feltdok - Diverse PunktRFK Kultur feltdok - Diverse PunktRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur feltdok - KulturminnerRFK Kultur feltdok - KulturminnerRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur feltdok - PlangrenseRFK Kultur feltdok - PlangrenseRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur feltdok - PrøvestikkRFK Kultur feltdok - PrøvestikkRFK_saksbehandler-kultur
RFK Kultur feltdok - SjaktRFK Kultur feltdok - SjaktRFK_saksbehandler-kultur
RFK kulturminneplan Høgsfjord - AskeladdenFredede kulturminner som inngår i kulturminneplanen for driftskontrakten "Høgsfjord 2021-2026".Authenticated, Guest
RFK kulturminneplan Høgsfjord - SEFRAKBygninger med høy kulturminneverdi som inngår i kulturminneplanen for driftskontrakten "Høgsfjord 2021-2026".Authenticated, Guest
RFK kulturminneplan Høgsfjord - vegminner fVegobjekter med kulturminneverdi som inngår i kulturminneplanen for driftskontrakten "Høgsfjord 2021-2026".Guest, Authenticated
RFK kulturminneplan Høgsfjord - vegminner lVegobjekter med kulturminneverdi som inngår i kulturminneplanen for driftskontrakten "Høgsfjord 2021-2026".Authenticated, Guest
RFK kulturminneplan Høgsfjord - vegminner pVegobjekter med kulturminneverdi som inngår i kulturminneplanen for driftskontrakten "Høgsfjord 2021-2026".Authenticated, Guest
RFK Samf - Asfaltparseller nord 2020Nyasfalteringer i 2020Guest, Authenticated
RFK Samf - Asfaltparseller sør 2021 - PlanlagtePlanlagte nyasfalteringer i 2021Guest, Authenticated
RFK Samf - KaierKaierGuest, Authenticated
RFK SAMF DK 1103 Kulturminneplan - første uttrekkKulturminner nær fylkesveg i driftskontrakten 1103 stavanger.Authenticated, Guest
RFK SAMF DK 1103 SEFRAK- første uttrekkSefrak bygg nær fylkesveg i driftskontrakten 1103 stavanger.Guest, Authenticated
RFK SAMF DK 1103 vegminner l - første uttrekkPunktvegminner nær fylkesveg i driftskontrakten 1103 stavanger.Guest, Authenticated
RFK SAMF DK 1103 vegminner p - første uttrekkPunktvegminner nær fylkesveg i driftskontrakten 1103 stavanger.Authenticated, Guest
RFK SAMF vegdekke fv450Viser hvilket år vegdekket på fv450 er lagt iflg. registreringer i NVDBGuest, Authenticated
RFK SAMF: belysningspunktNVDB uttrekk av belysningspunktAuthenticated, Guest
RFK SAMF: BelysningsstrekningNVDB uttrekk av BelysningsstrekningAuthenticated, Guest
RFK SAMF: Detektor trafikkNVDB uttrekk av Detektor trafikkGuest, Authenticated
RFK SAMF: Elektrisk anleggNVDB uttrekk av Elektrisk anleggGuest, Authenticated
RFK SAMF: FartstavleNVDB uttrekk av FartstavleAuthenticated, Guest
RFK SAMF: FordelingstavleNVDB uttrekk av FordelingstavleAuthenticated, Guest
RFK SAMF: KameraNVDB uttrekk av KameraGuest, Authenticated
RFK SAMF: KlimaanleggNVDB uttrekk av KlimaanleggGuest, Authenticated
RFK SAMF: LysarmaturNVDB uttrekk av LysarmaturAuthenticated, Guest
RFK SAMF: LysmastNVDB uttrekk av LysmastAuthenticated, Guest
RFK SAMF: SignalanleggNVDB uttrekk av SignalanleggAuthenticated, Guest
RFK SAMF: Signalanlegg LinjeNVDB uttrekk av Signalanlegg LinjeAuthenticated, Guest
RFK SAMF: SignalhodeNVDB uttrekk av SignalhodeAuthenticated, Guest
RFK SAMF: SignalpunktNVDB uttrekk av SignalpunktGuest, Authenticated
RFK SAMF: StyreapparatNVDB uttrekk av StyreapparatAuthenticated, Guest
RFK SAMF: TennpunktNVDB uttrekk av TennpunktAuthenticated, Guest
RFK Samferdsel: Driftskontraktområdergeografisk avgrensning for de ulike kontraktsområdene for drift og vedlikehold i rogaland.Guest, Authenticated
RFK Test navnsdflksdfdsfølskølkasdfølkasdfAuthenticated, Guest
rfk veg belyste strekkBelyste fylkesvegstrekningerAuthenticated, Guest
rfk veg strekk uten belysningfylkesvegstrekninger uten belysningGuest, Authenticated
RFK vegminner lKulturminner knyttet til vegAuthenticated, Guest
RFK vegminner pKulturminner knyttet til vegGuest, Authenticated
rfk_veg_artsrikvegkant_l_asfaltparseller_feb_2023Artsrik vegkant hentet fra NVDB 23.02.2023. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2023 med en buffer på 25m fra senterlinje veg.Authenticated, Guest
rfk_veg_artsrikvegkant_l_asfaltparseller_jan_2024Artsrik vegkant hentet fra NVDB 19.01.2024. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2024.Guest, Authenticated
rfk_veg_elvemusling_asfaltparseller_jan_2023Elvemusling hentet fra Temakart Rogaland 09.01.2023. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2023 med en buffer på 15m fra senterlinje veg.Authenticated, Guest
rfk_veg_elvemusling_asfaltparseller_jan_2024Elvemusling hentet fra Temakart Rogaland 16.01.2024.Guest, Authenticated
rfk_veg_fremmedearter_f_asfaltparseller_feb_2023Fremmede arter hentet fra NVDB 23.02.2023. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2023 med en buffer på 25m fra senterlinje veg.Guest, Authenticated
rfk_veg_fremmedearter_l_asfaltparseller_feb_2023Fremmede arter hentet fra NVDB 23.02.2023. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2023 med en buffer på 25m fra senterlinje veg.Guest, Authenticated
rfk_veg_fremmedearter_l_asfaltparseller_jan_2024Fremmede arter hentet fra NVDB 19.01.2024. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2024.Guest, Authenticated
rfk_veg_fremmedearter_p_asfaltparseller_feb_2023Fremmede arter hentet fra NVDB 23.02.2023. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2023 med en buffer på 25m fra senterlinje veg.Guest, Authenticated
rfk_veg_fremmedearter_se_f_asfaltparseller_jan_24Fremmede arter hentet fra Temakart Rogaland 19.01.2024. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2024 med en buffer på 25m fra senterlinje veg.Authenticated, Guest
rfk_veg_fremmedearter_se_p_asfaltparseller_feb_23Fremmede arter hentet fra Temakart Rogaland 23.02.2023. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2023 med en buffer på 25m fra senterlinje veg.Guest, Authenticated
rfk_veg_fremmedearter_se_p_asfaltparseller_jan_24Fremmede arter hentet fra Temakart Rogaland 19.01.2024. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2024 med en buffer på 25m fra senterlinje veg.Authenticated, Guest
rfk_veg_historisk_aadt_2010ÅDT-verdier fra 2010.Authenticated, Guest
rfk_veg_historisk_aadt_2011ÅDT-verdier fra 2011.Guest, Authenticated
rfk_veg_historisk_aadt_2012ÅDT-verdier fra 2012.Guest, Authenticated
rfk_veg_historisk_aadt_2013ÅDT-verdier fra 2013.Authenticated, Guest
rfk_veg_historisk_aadt_2014ÅDT-verdier fra 2014.Guest, Authenticated
rfk_veg_historisk_aadt_2015ÅDT-verdier fra 2015.Authenticated, Guest
rfk_veg_historisk_aadt_2016ÅDT-verdier fra 2016.Authenticated, Guest
rfk_veg_historisk_aadt_2017ÅDT-verdier fra 2017.Authenticated, Guest, Guest, Authenticated
rfk_veg_historisk_aadt_2018ÅDT-verdier fra 2018.Guest, Authenticated
rfk_veg_historisk_aadt_2019ÅDT-verdier fra 2019.Authenticated, Guest, Guest, Authenticated
rfk_veg_historisk_aadt_2019_nyÅDT-verdier fra 2019.Authenticated, Guest
rfk_veg_historisk_aadt_2019_NYÅDT-verdier fra 2019.Guest, Authenticated
rfk_veg_historisk_aadt_2020ÅDT-verdier fra 2020.Guest, Authenticated
rfk_veg_historisk_aadt_2021ÅDT-verdier fra 2021.Authenticated, Guest
rfk_veg_laksevassdrag_asfaltparseller_jan_2023Laksevassdrag hentet fra Temakart Rogaland 11.01.2023. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2023 med en buffer på 15m fra senterlinje veg.Guest, Authenticated
rfk_veg_laksevassdrag_asfaltparseller_jan_2024Laksevassdrag hentet fra Temakart Rogaland 18.01.2024.Authenticated, Guest
rfk_veg_naturtyperdn13_asfaltparseller_jan_2023Naturtyper DN-håndbok 13 hentet fra Temakart Rogaland 09.01.2023. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2023 med en buffer på 15m fra senterlinje veg.Authenticated, Guest
rfk_veg_naturtyperdn13_asfaltparseller_jan_2024Naturtyper DN-håndbok 13 hentet fra Temakart Rogaland 18.01.2024. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2024 med en buffer på 15m fra senterlinje veg.Guest, Authenticated
rfk_veg_naturtypernin_asfaltparseller_jan_2023Naturtyper NiN hentet fra Temakart Rogaland 09.01.2023. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2023 med en buffer på 15m fra senterlinje veg.Guest, Authenticated
rfk_veg_naturtypernin_asfaltparseller_jan_2024Naturtyper NiN hentet fra Temakart Rogaland 18.01.2024. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2024 med en buffer på 15m fra senterlinje veg.Guest, Authenticated
rfk_veg_naturvernomraader_asfaltparseller_jan_2023Naturvernområder hentet fra Temakart Rogaland 03.01.2023. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2023 med en buffer på 25m fra senterlinje veg.Authenticated, Guest
rfk_veg_naturvernomraader_asfaltparseller_jan_2024Naturvernområder hentet fra Temakart Rogaland 18.01.2024.Authenticated, Guest
rfk_veg_truaarter_asfaltparseller_jan_2023Trua arter hentet fra Temakart Rogaland 03.01.2023. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2023 med en buffer på 15m fra senterlinje veg.Guest, Authenticated
rfk_veg_utvalgtenaturtyper_asfaltparseller_jan_2023Utvalgte naturtyper hentet fra Temakart Rogaland 09.01.2023. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2023 med en buffer på 15m fra senterlinje veg.Guest, Authenticated
rfk_veg_utvalgtenaturtyper_asfaltparseller_jan_2024Utvalgte naturtyper hentet fra Temakart Rogaland 18.01.2024. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2024 med en buffer på 15m fra senterlinje veg.Guest, Authenticated
rfk_veg_vernavassdrag_asfaltparseller_jan_2023Verneplan vassdrag hentet fra Temakart Rogaland 11.01.2023. Datasettet er klippet mot Asfaltparseller 2023 med en buffer på 15m fra senterlinje veg.Guest, Authenticated
rfk_veg_vernavassdrag_asfaltparseller_jan_2024Verneplan vassdrag hentet fra Temakart Rogaland 18.01.2024.Guest, Authenticated
RFKsamferdsel_kulturminneplan_1105_Bygg med kulturminneverdiSEFRAK-bygningerAuthenticated, Guest
RFKsamferdsel_kulturminneplan_1105_Bygg med kulturminneverdi - ikke i pdfSEFRAK-bygningerAuthenticated, Guest
RFKsamferdsel_kulturminneplan_1105_Freda kulturminnerSikringssoner og lokaliteterAuthenticated, Guest
RFKsamferdsel_kulturminneplan_1105_Freda kulturminner - ikke i pdfSikringssoner og lokaliteterGuest, Authenticated
RFKsamferdsel_kulturminneplan_1105_Vegrelaterte objekter med kulturminneverdi lVegminner. Linje.Guest, Authenticated
RFKsamferdsel_kulturminneplan_1105_Vegrelaterte objekter med kulturminneverdi l - ikke i pdfVegminner. Linjer.Guest, Authenticated
RFKsamferdsel_kulturminneplan_1105_Vegrelaterte objekter med kulturminneverdi pVegminner. Punkt.Authenticated, Guest
RFKsamferdsel_kulturminneplan_1105_Vegrelaterte objekter med kulturminneverdi p - ikke i pdfVegminner. Punkt.Guest, Authenticated
Rikskogartar 1Rikskogartar 1FMRO_Frivillig_Skogvern
Rikskogartar 2Rikskogartar 2FMRO_Frivillig_Skogvern
RMP 2019 - PunktRMP 2019 - PunktAuthenticated, Guest
RMP 2019 FlateRMP 2019 FlateAuthenticated, Guest
RMP 2019 linjeRMP 2019 linjeGuest, Authenticated
RMP andre kulturminnerAuthenticated, Guest
RMP Beite av biologisk verdifulle arealer 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Beite av biologisk verdifulle arealer er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Guest, Authenticated
RMP Beite av biologisk verdifulle arealer 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Beite av biologisk verdifulle arealer er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Authenticated, Guest
RMP Beite av biologisk verdifulle arealer 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Beite av biologisk verdifulle arealer er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Guest, Authenticated
RMP Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Guest, Authenticated
RMP Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogam for Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Guest, Authenticated
RMP Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap arealer er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Guest, Authenticated
RMP Beiting av kystlynghei 2020RMP Beiting av kystlynghei 2020Authenticated, Guest
RMP Beiting av kystlynghei 2021RMP Beiting av kystlynghei 2021Authenticated, Guest
RMP Beiting av kystlynghei 2022RMP Beiting av kystlynghei 2022Authenticated, Guest
RMP Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark 2020RMP Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark 2020Authenticated, Guest
RMP Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark 2021RMP Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark 2021Authenticated, Guest
RMP Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark 2022RMP Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark 2022Guest, Authenticated
RMP Bruk av tilførselsslanger 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Bruk av tilførselsslanger er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Authenticated, Guest
RMP Bruk av tilførselsslanger 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Bruk av tilførselsslanger er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Authenticated, Guest
RMP Bruk av tilførselsslanger 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Bruk av tilførselsslanger er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Authenticated, Guest
RMP Drift av bratt areal 2020RMP Drift av bratt areal 2020Guest, Authenticated
RMP Drift av bratt areal 2021RMP Drift av bratt areal 2021Guest, Authenticated
RMP Drift av bratt areal 2022RMP Drift av bratt areal 2022Authenticated, Guest
RMP Drift av seter 2020RMP Drift av seter 2020Authenticated, Guest
RMP Drift av seter 2021RMP Drift av seter 2021Authenticated, Guest
RMP Drift av seter 2022RMP Drift av seter 2022Authenticated, Guest
RMP Fangvekster etter høsting 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Fangvekster etter høsting er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Guest, Authenticated
RMP Fangvekster etter høsting 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Fangvekster etter høsting er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Authenticated, Guest
RMP Fangvekster etter høsting 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Fangvekster etter høsting er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Guest, Authenticated
RMP Fangvekster sådd etter høsting 2020RMP Fangvekster sådd etter høsting 2020Authenticated, Guest
RMP Fangvekster sådd etter høsting 2021RMP Fangvekster sådd etter høsting 2021Guest, Authenticated
RMP Fangvekster sådd etter høsting 2022RMP Fangvekster sådd etter høsting 2022Guest, Authenticated
RMP Freda kulturminneEnkeltminner er ett enkeltstående automatisk fredet objekt (som f.eks. en gravhaug). Lokaliteter består i hovedsak av flere enkeltminner innenfor et automatisk fredet område. Obs! Det kan som følge av eldre registreringer forekomme lokalitetsavgrensninger hvor enkeltminner ikke har egen geometri. For beskrivelse av lokaliteten, og hvilken type enkeltminner som der er registrert, vises det til Askeladden. Det gjøres også oppmerksom på Askeladden ikke er helt komplett for alle tidligere registrerte automatisk freda kulturminner.Authenticated, Guest
RMP Grasdekt kantsone i åker, korn 2020RMP Grasdekt kantsone i åker, korn 2020Authenticated, Guest
RMP Grasdekt kantsone i åker, korn 2021RMP Grasdekt kantsone i åker, korn 2021Authenticated, Guest
RMP Grasdekt kantsone i åker, potet/grønnsaker 2020RMP Grasdekt kantsone i åker, potet/grønnsaker 2020Authenticated, Guest
RMP Grasdekt kantsone i åker, potet/grønnsaker 2021RMP Grasdekt kantsone i åker, potet/grønnsaker 2021Authenticated, Guest
RMP Grasdekt kantsone i åker, potet/grønnsaker 2022RMP Grasdekt kantsone i åker, potet/grønnsaker 2022Guest, Authenticated
RMP Grasdekte kantsoner i åker, korn 2022RMP Grasdekte kantsoner i åker, korn 2022Guest, Authenticated
RMP Grasdekte vannveier i åker, korn 2022RMP Grasdekte vannveier i åker, korn 2022Authenticated, Guest
RMP Grasdekte vannveier i åker, potet/grønnsaker 2022RMP Grasdekte vannveier i åker, potet/grønnsaker 2022Authenticated, Guest
RMP Grasstriper i åker, korn 2022RMP Grasstriper i åker, korn 2022Authenticated, Guest
RMP Grasstriper i åker, potet/grønnsaker 2022RMP Grasstriper i åker, potet/grønnsaker 2022Authenticated, Guest
RMP Kantsone i eng 2020RMP Kantsone i eng 2020Guest, Authenticated
RMP Kantsone i eng 2021RMP Kantsone i eng 2021Guest, Authenticated
RMP Kantsone i eng 2022RMP Kantsone i eng 2022Guest, Authenticated
RMP MiljøavtaleI nedslagsfeltet til utvalde vassdrag kan jordbruksføretak teikne miljøavtale for å minske tap av næringsstoff til vassdrag. Målet med miljøavtalane er å motivere bøndene til god gjødslingspraksis, til å gjere punkttiltak på eigen gard og til å halde ein grasdektugjødslakantsone langs vassdrag. Miljøavtalane kan maksimalt gå i seks år. Dei første tre åra er definert som trinn 1, medan dei tre neste er definert somtrinn 2.Guest, Authenticated
RMP Miljøavtale 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Miljøavtale er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Authenticated, Guest
RMP Miljøavtale 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Miljøavtale er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Guest, Authenticated
RMP Miljøavtale 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Miljøavtale er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Authenticated, Guest
RMP Miljøavtale 2020RMP Miljøavtale 2020Authenticated, Guest
RMP Miljøavtale 2021RMP Miljøavtale 2021Authenticated, Guest
RMP Miljøavtale 2022RMP Miljøavtale 2022Authenticated, Guest
RMP Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel 2020RMP Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel 2020Guest, Authenticated
RMP Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel 2021RMP Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel 2021Authenticated, Guest
RMP Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel 2022RMP Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel 2022Authenticated, Guest
RMP Nedlegging og nedfelling 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Nedlegging og nedfelling er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Guest, Authenticated
RMP Nedlegging og nedfelling 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Nedlegging og nedfelling er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Guest, Authenticated
RMP Nedlegging og nedfelling 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Nedlegging og nedfelling er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Guest, Authenticated
RMP Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Guest, Authenticated
RMP Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Guest, Authenticated
RMP Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner 2020RMP Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner 2020Guest, Authenticated
RMP Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner 2021RMP Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner 2021Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner 2022RMP Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner 2022Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer 2020RMP Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer 2020Guest, Authenticated
RMP Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer 2021RMP Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer 2021Guest, Authenticated
RMP Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer 2022RMP Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer 2022Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av bratt areal 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av bratt areal er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av bratt areal 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av bratt areal er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av bratt areal 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av bratt areal arealer er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner 2020RMP Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner 2020Guest, Authenticated
RMP Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner 2021RMP Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner 2021Guest, Authenticated
RMP Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner 2022RMP Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner 2022Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av gravminne 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av gravminne er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av gravminne 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av gravminne er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av gravminne 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av gravminne er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av kystlynghei 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av kystlynghei er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av kystlynghei 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av kystlynghei er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av kystlynghei 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av kystlynghei er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av slåttemark 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av slåttemark er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av slåttemark 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av slåttemark er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Guest, Authenticated
RMP Skjøtsel av slåttemark 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av slåttemark arealer er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av styvingstrær 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av styvingstrær er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Guest, Authenticated
RMP Skjøtsel av styvingstrær 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av styvingstrær er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av styvingstrær 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Skjøtsel av styvingstrær er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Guest, Authenticated
RMP Skjøtsel av styvingstrær 2020RMP Skjøtsel av styvingstrær 2020Authenticated, Guest
RMP Skjøtsel av styvingstrær 2021RMP Skjøtsel av styvingstrær 2021Guest, Authenticated
RMP Skjøtsel av styvingstrær 2022RMP Skjøtsel av styvingstrær 2022Guest, Authenticated
RMP Slått av biologisk verdifulle arealer 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Slått av biologisk verdifulle arealer er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Guest, Authenticated
RMP Slått av biologisk verdifulle arealer 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Slått av biologisk verdifulle arealer er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Authenticated, Guest
RMP Slått av biologisk verdifulle arealer 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Slått av biologisk verdifulle arealer er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Guest, Authenticated
RMP Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Authenticated, Guest
RMP Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Authenticated, Guest
RMP Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap arealer er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Authenticated, Guest
RMP Slått av slåttemark 2020RMP Slått av slåttemark 2020Guest, Authenticated
RMP Slått av slåttemark 2021RMP Slått av slåttemark 2021Authenticated, Guest
RMP Slått av slåttemark 2022RMP Slått av slåttemark 2022Authenticated, Guest
RMP Slått av slåttemyr 2020RMP Slått av slåttemyr 2020Authenticated, Guest
RMP Slått av slåttemyr 2021RMP Slått av slåttemyr 2021Guest, Authenticated
RMP Slått av slåttemyr 2022RMP Slått av slåttemyr 2022Authenticated, Guest
RMP Soner for pollinerende innsekter 2020RMP Soner for pollinerende innsekter 2020Guest, Authenticated
RMP Soner for pollinerende innsekter 2021RMP Soner for pollinerende innsekter 2021Guest, Authenticated
RMP Soner for pollinerende innsekter 2022RMP Soner for pollinerende innsekter 2022Guest, Authenticated
RMP Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange 2020RMP Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange 2020Authenticated, Guest
RMP Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange 2021RMP Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange 2021Authenticated, Guest
RMP Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange 2022RMP Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange 2022Guest, Authenticated
RMP Spredning med rask nedmolding 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Spredning med rask nedmolding er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Guest, Authenticated
RMP Spredning med rask nedmolding 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Spredning med rask nedmolding er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Guest, Authenticated
RMP Spredning med rask nedmolding 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Spredning med rask nedmolding er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Authenticated, Guest
RMP Tilrettelegging av fuglebiotoper 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Tilrettelegging av fuglebiotoper er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Authenticated, Guest
RMP Tilrettelegging av fuglebiotoper 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Tilrettelegging av fuglebiotoper er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018Guest, Authenticated
RMP Tilrettelegging av fuglebiotoper 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Tilrettelegging av fuglebiotoper er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Guest, Authenticated
RMP Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl 2020RMP Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl 2020Authenticated, Guest
RMP Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl 2021RMP Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl 2021Guest, Authenticated
RMP Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl 2022RMP Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl 2022Authenticated, Guest
RMP Ugjødsla randsone i eng 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Ugjødsla randsone i eng er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Guest, Authenticated
RMP Ugjødsla randsone i eng 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Ugjødsla randsone i eng er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Authenticated, Guest
RMP Ugjødsla randsone i engr 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Ugjødsla randsone i eng er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Guest, Authenticated
RMP Vedlikehold av fangdammer 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Vedlikehold av fangdammer er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Guest, Authenticated
RMP Vedlikehold av fangdammer 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Vedlikehold av fangdammer er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Authenticated, Guest
RMP Vedlikehold av fangdammer 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Vedlikehold av fangdammer er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Guest, Authenticated
RMP Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Authenticated, Guest
RMP Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Guest, Authenticated
RMP Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Guest, Authenticated
RMP Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet 2020RMP Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet 2020Guest, Authenticated
RMP Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet 2021RMP Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet 2021Authenticated, Guest
RMP Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet 2022RMP Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet 2022Guest, Authenticated
RMP Vegetasjonssone 2016Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Vegetasjonssone er innvilget. Søkt 2016, utbetalt 2017.Authenticated, Guest
RMP Vegetasjonssone 2017Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Vegetasjonssone er innvilget. Søkt 2017, utbetalt 2018.Guest, Authenticated
RMP Vegetasjonssone 2018Kartlaget viser arealer hvor søknad om tilskudd innenfor Regionalt miljøprogram for Vegetasjonssone er innvilget. Søkt 2018, utbetalt 2019.Guest, Authenticated
Rogaland Nye krefttilfellerNoneGuest, Authenticated
Rogaland Barn i lavinntektsfamilierNoneAuthenticated, Guest
Rogaland Bhg ansatte dispensasjonNoneGuest, Authenticated
Rogaland EneforsørgerNoneGuest, Authenticated
Rogaland Forhold P90 P10NoneAuthenticated, Guest
Rogaland Frafall vgsNoneAuthenticated, Guest
Rogaland Gjeld høyere enn 3 x inntektNoneAuthenticated, Guest
Rogaland Grunnskole høyeste utdNoneGuest, Authenticated
Rogaland Hjerte og kardiagnoserNoneAuthenticated, Guest
Rogaland LårbeinsbruddNoneAuthenticated, Guest
Rogaland Muskel og skjelettNoneGuest, Authenticated
Rogaland Type 2 diabetesNoneAuthenticated, Guest
Rogaland UføretrygdedeNoneGuest, Authenticated
Rogaland 2pktRogaland 2pktAuthenticated, Guest
Rogaland MedianinntektNoneGuest, Authenticated
Rogaland Psykiske symptomer og lidelserNoneAuthenticated, Guest
Rp - bakkenivåReguleringsplan - bakkenivåAuthenticated, Guest
Rp - over grunnenReguleringsplan - over grunnenGuest, Authenticated
Rp - under grunnenReguleringsplan - under grunnenGuest, Authenticated
RP Dalane 2019 - planområdeRP Dalane 2019 - planområdeGuest, Authenticated
RP Haugalandet 2017 - planområdeRP Haugalandet 2017 - planområdeAuthenticated, Guest
RP Jæren og Søre Ryfylke - planområdeRP Jæren og Søre Ryfylke - planområde (2020)Authenticated, Guest
RP Masse 2018 - planområdePlanområde RP Masse 2018 - Regionalplan for Massehåndtering på Jæren 2018-2040Authenticated, Guest
RP Preikestolen - delområde planomrissRP Preikestolen - delområde planomriss. Forslag til planomriss er under utarbeiding og temalaget er meint som hjelp i dette arbeidet.RFK_PlanMiljøSamfunn
RP Preikestolen - planforslagRP Preikestolen - planforslag. Forslag til planomriss er under utarbeiding og temalaget er meint som hjelp i dette arbeidet.RFK_PlanMiljøSamfunn
RP Preikestolen - PlanområdeRP Preikestolen - Planområde. Forslag til planomriss var til behandling 14.02.2023Authenticated, Guest
RP Preikestolen - Planområde - omrissRP Preikestolen - Planområde - omriss. Forslag til planomriss var til behandling 14.02.2023Guest, Authenticated
RP Ryfylke 2017 - planområdeRP Ryfylke 2017 - planområdeAuthenticated, Guest
RpArealformålOmrådeRpArealformålOmråde for Jordvernstrategi JærenGuest, Authenticated
RpArealformålOmråde vn2RpArealformålOmråde vn2. Planer fra kommuner som følge FDV rundenGuest, Authenticated
RpArealformålOmråde/RbFormålOmråde overlapperRpArealformålOmråde/RbFormålOmråde overlapperAuthenticated, Guest
RpFormålgrense vn2RpFormålgrense vn2. Planer fra kommuner som følge FDV rundenGuest, Authenticated
RPH bufferRPH buffer - brukt ved framstilling av kart i ATP Haugaland-plandokumentetAuthenticated, Guest
RPH ledigRPH ledig -Guest, Authenticated
RPH senterSenter på Haugalandet. Brukt ved framstilling av kart i ATP Haugaland-plandokumentetGuest, Authenticated
RPJ 2050 revidert grønnstrukturRPJ 2050 revidert grønnstruktur - work in progress - visningstema basert på digitemaRPJ2050_RFK_FMRO, RFK_PlanMiljøSamfunn
RPJ SentersonerRPJ SentersonerRFK_PlanMiljøSamfunn
RPJ Sentersoner april 2017RPJ Sentersoner april 2017RFK_PlanMiljøSamfunn
RPJ TettstedssonerRPJ TettstedssonerRFK_PlanMiljøSamfunn
RPJ_senterstrukturer_JaerenRPJ Senterstrukturer PunktGuest, Authenticated
RPJ2050 - FINK 2004 - mulig fremtidig grønnstrukturRPJ2050 FINK 2004 - mulig fremtidig grønnstruktur. Del av foreløpig kart for regional blågrønn struktur, skal revideres i 2021 jf. handlingsprogram.Guest, RPJ2050_RFK_FMRO, RFK_PlanMiljøSamfunn, Authenticated
RPJ2050 - Verneplan for vassdragTjenesten leverer datasettet "Verneplan for vassdrag" på GML-format i henhold til WFS-standarden: De fleste verneobjektene er avgrenset av nedbørfeltet. Det kan være nedbørfeltet til et helt vassdrag fra kilder til utløp i sjøen, sidenedbørfeltet til et større vassdrag, eller øvre deler av et nedbørfelt. I noen tilfeller omfatter vernet et nærmere bestemt geografisk område.Gjennom de fire vernevedtakene har det vært en utvikling i dokumentasjonen som ligger til grunn for vernet. I de første verneplanene, verneplan I og II, ble det vektlagt å verne helhetlige vassdrag fra kraftutbygging, de enkelte elementene i vassdraget ble ikke nærmere utredet. I mange tilfeller ble landskapsopplevelse, friluftsinteresser og urørthet vektlagt uten mer utfyllende vurderinger. I de siste verneplanene, verneplan III og IV ble det i større grad fokusert på verdien av ulike områder og elvestrekninger i vassdragene.Guest, Authenticated
RPJ2050 BlågrønnstrukturRPJ2050 Blågrønnstruktur - basert på DOK-datasettet Aktsomhetsområde flom . NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Del av foreløpig kart for regional blågrønn struktur, skal revideres i 2021 jf. handlingsprogram.Guest, RPJ2050_RFK_FMRO, RFK_PlanMiljøSamfunn, Authenticated
RPJ2050 Kjerneområde for landbrukRPJ2050 Dette er et generalisert dataset som indikerer hovedtyngden av landbruksområder i Rogaland. Datasettet er justert til å sammenfalle med langsiktig grense mot landbruk slik den er i de vedtatte kommuneplanene pr. 14.05.2020Authenticated, Guest
RPJ2050 Landbruksareal avsatt til utbygging (alt som ikke er LNFR)Landbruksareal avsatt til utbygging i regulerings-, kommune- eller regionalplan (alt som ikke er LNFR).RFK_PlanMiljøSamfunn
RPJ2050 Landbruksareal avsatt til utbygging (LAtU)Landbruksareal avsatt til utbygging i regulerings-, kommune- eller regionalplan.Authenticated, Guest
RPJ2050 Langsiktig grense mot LandbrukRPJ2050 Langsiktig grense mot Landbruk fra vedtatt kommuneplaner i mai 2020.Authenticated, Guest
RPJ2050 Nye ønskede forbindelserLinjetema som viser ønskede fremtidige forbindelser mellom grønnstrukturer. Del av foreløpig kart for regional blågrønn struktur, skal revideres i 2021 jf. handlingsprogram.Authenticated, Guest
RPJ2050 ParkeringssonerRPJ2050 ParkeringssonerAuthenticated, Guest
RPJ2050 Regional GrønnstrukturRPJ2050 Regional Grønnstruktur. Del av foreløpig kart for regional blågrønn struktur, skal revideres i 2021 jf. handlingsprogram.Guest, RPJ2050_RFK_FMRO, RFK_PlanMiljøSamfunn, Authenticated
RPJ2050 UTKAST Kommuneplan - Restarealer 20082020NoneRFK_PlanMiljøSamfunn
RPJ2050 UTKAST Reguleringsplan - Restarealer 20082020NoneRFK_PlanMiljøSamfunn
RPJ2050 UtviklingsretningerUtviklingsretninger i rpj2050 brukt for arealberegninger.Guest, Authenticated
RPJSR - Aktsomhet flom / Naturinteresser i vassdrag v1RPJSR - Aktsomhet flom / Naturinteresser i vassdrag v1 - basert på DOK-datasettet Aktsomhetsområde flom klippet mot utvalgte tema fra AR50 i bebygde områder. NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: mai 2021.Authenticated, Guest
RPJSR - Aktsomhet flom v2 (N250)RPJSR - Aktsomhet flom v2 (N250) - basert på DOK-datasettet Aktsomhetsområde flom klippet mot bebygde fra N250. NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: august 2021.Authenticated, Guest
RPJSR - Aktsomhetskart flom høring (N250)RPJSR - Aktsomhetskart flom høring (N250) - DOK-datasettet Aktsomhetsområde flom klippet mot bebygde fra N250. NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: august 2021.Guest, Authenticated
RPJSR - Aktsomhetskart flom revidertRPJSR - Aktsomhetskart flom revidert - DOK-datasettet Aktsomhetsområde flom klippet mot SSB tettsted + N50 Industri & Næring. NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode revisjon: nov 2022.Guest, Authenticated
RPJSR - Aktsomhetskart inn etter høringRPJSR - Aktsomhetskart inn etter høringGuest, Authenticated
RPJSR - Aktsomhetskart ut etter høringRPJSR - Aktsomhetskart ut etter høringAuthenticated, Guest
RPJSR - Differansetema friluftslivsområderTjenesten viser områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets veileder M-98 (tidliegere DN håndbok 25 – 2004 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder).RFK_PlanMiljøSamfunn
RPJSR - Friluftslivsinteresser v1RPJSR - Friluftslivsinteresser v1 - basert på kartlagte friluftsområder 2020 og utvalgte hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: mai 2021.Guest, Authenticated
RPJSR - Friluftslivsverdier på land/i sjø v3 - korr.RPJSR - Friluftslivsverdier på land/i sjø v3 - basert på kartlagte friluftsområder 2020 og utvalgte hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde areal i N250 arealdekke. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: aug/sept 2021. Korrigert for feil i hensynssonedata pga 560 lekkasje inn i friluftslivsverdier.Authenticated, Guest
RPJSR - Friluftslivsverdier v2 på land/i sjø (N250)RPJSR - Friluftslivsverdier v2 på land/i sjø (N250) - basert på kartlagte friluftsområder 2020 og utvalgte hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde areal i N250 arealdekke. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: august 2021.Authenticated, Guest
RPJSR - kun hensyn friluft v3 - korr.RPJSR - kun hensynssone friluftsliv og hensynssone grønnstruktur som utgangspunkt for blågrønn struktur. Korrigert for feil i hensynssonedata pga 560 lekkasje inn i friluftslivsverdier.RFK_PlanMiljøSamfunn
RPJSR - Nat&frilufts.-verdier inn etter høringRPJSR - Nat&frilufts.-verdier inn etter høringAuthenticated, Guest
RPJSR - Nat&frilufts.-verdier rev. - kun kp friluftRPJSR - Natur- og friluftsverdier revidert - områder der det er kun kp friluft og grønt som gjør at området er med i blågrønn struktur. Naturinteresser (land, sjø for naturvernområder) og friluftsinteresser (land og sjø) basert på utvalgte naturtema, friluftlivstema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde areal definert vha SSB tettsted + N50 Industri & Næring. Del av revidert høringskart for regional blågrønn struktur som skulle revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: nov 2022. Klikk i kart skal gi treff på antall natur/friluftstema som inkluderer området i den blågrønne strukturen. Tema merka "x" indikerer treff. Det er også mulig å filtrere ut enkelttema av interesse.RFK_PlanMiljøSamfunn
RPJSR - Nat&frilufts.-verdier rev. - kun kp naturRPJSR - Natur- og friluftsverdier revidert - områder der det er kun kp naturverdier (560) som gjør at området er med i blågrønn struktur. Naturinteresser (land, sjø for naturvernområder) og friluftsinteresser (land og sjø) basert på utvalgte naturtema, friluftlivstema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde areal definert vha SSB tettsted + N50 Industri & Næring. Del av revidert høringskart for regional blågrønn struktur som skulle revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: nov 2022. Klikk i kart skal gi treff på antall natur/friluftstema som inkluderer området i den blågrønne strukturen. Tema merka "x" indikerer treff. Det er også mulig å filtrere ut enkelttema av interesse.RFK_PlanMiljøSamfunn
RPJSR - Nat&frilufts.-verdier ut etter høringRPJSR - Nat&frilufts.-verdier ut etter høringAuthenticated, Guest
RPJSR - Natur- og friluftslivsverdier høringRPJSR - Natur- og friluftsverdier høring - Naturinteresser (land, sjø for naturvernområder) og friluftsinteresser (land og sjø) basert på utvalgte naturtema, friluftlivstema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde areal i N250 arealdekke. Innenfor bebygde areal er regional grønnstruktur fra RPJ 2013 tatt med. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: okt 2021. Klikk i kart skal gi treff på antall natur/friluftstema som inkluderer området i den blågrønne strukturen. Tema merka "x" indikerer treff. Det er også mulig å filtrere ut enkelttema av interesse.Guest, Authenticated
RPJSR - Natur- og friluftslivsverdier høring - kun friluftsomrRPJSR - Natur- og friluftsverdier høring - områder der det er kun kartlagte friluftsområder som gjør at området er med i blågrønn struktur. Naturinteresser (land, sjø for naturvernområder) og friluftsinteresser (land og sjø) basert på utvalgte naturtema, friluftlivstema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde areal i N250 arealdekke. Innenfor bebygde areal er regional grønnstruktur fra RPJ 2013 tatt med. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: okt 2021. Klikk i kart skal gi treff på antall natur/friluftstema som inkluderer området i den blågrønne strukturen. Tema merka "x" indikerer treff. Det er også mulig å filtrere ut enkelttema av interesse.RFK_PlanMiljøSamfunn
RPJSR - Natur- og friluftslivsverdier høring - kun kp friluftRPJSR - Natur- og friluftsverdier høring - områder der det er kun kp friluft og grønt som gjør at området er med i blågrønn struktur. Naturinteresser (land, sjø for naturvernområder) og friluftsinteresser (land og sjø) basert på utvalgte naturtema, friluftlivstema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde areal i N250 arealdekke. Innenfor bebygde areal er regional grønnstruktur fra RPJ 2013 tatt med. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: okt 2021. Klikk i kart skal gi treff på antall natur/friluftstema som inkluderer området i den blågrønne strukturen. Tema merka "x" indikerer treff. Det er også mulig å filtrere ut enkelttema av interesse.RFK_PlanMiljøSamfunn
RPJSR - Natur- og friluftslivsverdier revidertRPJSR - Natur- og friluftsverdier revidert - Naturinteresser (land, sjø for naturvernområder) og friluftsinteresser (land og sjø) basert på utvalgte naturtema, friluftlivstema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde areal definert vha SSB tettsted + N50 Industri & Næring. Del av revidert høringskart for regional blågrønn struktur som skulle revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: nov 2022. Klikk i kart skal gi treff på antall natur/friluftstema som inkluderer området i den blågrønne strukturen. Tema merka "x" indikerer treff. Det er også mulig å filtrere ut enkelttema av interesse.Guest, Authenticated
RPJSR - Natur- og friluftslivsverdier v2 (N250)RPJSR - Natur- og friluftsverdier v2 (N250) - alternativ visning av naturinteresser (land) og friluftsinteresser (land og sjø) basert på utvalgte naturtema, friluftlivstema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde areal i N250 arealdekke. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: august 2021.Authenticated, Guest
RPJSR - Natur- og friluftslivsverdier v3 korr.RPJSR - Natur- og friluftsverdier v3 - Naturinteresser (land) og friluftsinteresser (land og sjø) basert på utvalgte naturtema, friluftlivstema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde areal i N250 arealdekke. Innenfor bebygde areal er regional grønnstruktur fra RPJ 2013 tatt med. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: aug/sept 2021. Korrigert for feil i hensynssonedata pga 560 lekkasje inn i friluftslivsverdier.Guest, Authenticated
RPJSR - Naturinteresser på land v1RPJSR - Naturinteresser på land v1 - basert på utvalgte naturtema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: mai 2021.Authenticated, Guest
RPJSR - Naturverdier på land v2 (N250)RPJSR - Naturverdier på land v2 (N250) - basert på utvalgte naturtema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde område i N250 arealdekke. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: august 2021.Authenticated, Guest
RPJSR - Naturverdier på land v3 - korr.RPJSR - Naturverdier på land v3 - basert på utvalgte naturtema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde område i N250 arealdekke. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: aug/sept 2021. Korrigert for feil i hensynssonedata pga 560 lekkasje inn i friluftslivsverdier.Guest, Authenticated
RPJSR - Naturverdier v2 (innenfor N250 bebygd)RPJSR - Naturverdier v2 (innenfor N250 bebygd) - Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: august 2021.Authenticated, Guest
RPJSR - Naturverdier v3 innenfor N250 bebygdRPJSR - Naturverdier v3 innenfor N250 bebygd - Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: aug/sept 2021.Authenticated, Guest
RPJSR Byggesoner kommuneplanRPJSR Byggesoner kommuneplanGuest, Authenticated
RPJSR Hovedformål kommuneplanRPJSR Hovedformål kommuneplanAuthenticated, Guest
RPJSR LNFR kommuneplanRPJSR LNFR kommuneplanGuest, Authenticated
RPJSR Nye ønskede forbindelser - høringRPJSR Nye ønskede forbindelser - høring. Linjetema som viser ønskede fremtidige forbindelser mellom grønnstrukturer. Del av foreløpig kart for regional blågrønn struktur, skal revideres i 2021 jf. handlingsprogram.Guest, Authenticated
RPJSR Nye ønskede forbindelser - revidertRPJSR Nye ønskede forbindelser - revidert ved høring. Linjetema som viser ønskede fremtidige forbindelser mellom grønnstrukturer. Del av foreløpig kart for regional blågrønn struktur, skal revideres i 2021 jf. handlingsprogram.Guest, Authenticated
RpOmrådeRpOmråde JordvernAuthenticated, Guest
RpOmråde overlapperRpOmråde overlapperGuest, Authenticated
RpOmråde uten arealformålRpOmråde uten arealformålAuthenticated, Guest
RpOmråde vn2RpOmråde vn2. Planer fra kommuner som følge FDV rundenAuthenticated, Guest
RpPåskrift vn2RpPåskrift vn2. Planer fra kommuner som følge FDV rundenGuest, Authenticated
RuteinfoGrupperte egenskaper som beskriver en rute eller løypeGuest, Authenticated
Ruteinfo WMSWMS-tjeneste som viser ruteinfo for ulike ruter og løyperAuthenticated, Guest
rvu_kommunegrenserrvu_kommunegrenserGuest, Authenticated
rvu_kommunegrenser_updrvu_kommunegrenser_updGuest, Authenticated
rvu_reisemiddelfordeling_fra_kollektiv_prosentReiser fra sone med kollektiv i prosent.Authenticated, Guest
rvu_reisemiddelfordeling_fra_sykkel_prosentReiser fra sone med sykkel i prosent.Authenticated, Guest
rvu_reisemiddelfordeling_kollektiv_andelKollektivandel fra RVU-dataGuest, Authenticated
rvu_reisemiddelfordeling_kollektiv_prosentKollektivprosent fra RVU-dataAuthenticated, Guest
rvu_reisemiddelfordeling_sykkel_prosentSykkelprosent fra RVU-dataGuest, Authenticated
rvu_reisemiddelfordeling_til_kollektiv_prosentReiser til sone med kollektiv i prosent.Authenticated, Guest
rvu_reisemiddelfordeling_til_sykkel_prosentReiser til sone med sykkel i prosent.Guest, Authenticated
rvu_transporttilgang_antall_bilrvu_transporttilgang_antall_bilAuthenticated, Guest
rvu_transporttilgang_egen_pplassrvu_transporttilgang_egen_pplassAuthenticated, Guest
rvu_transporttilgang_elsykkel_prosentrvu_transporttilgang_elsykkel_prosentAuthenticated, Guest
rvu_transporttilgang_sykkel_prosentrvu_transporttilgang_sykkel_prosentAuthenticated, Guest
RynkeroseRynkerose - fra ArtsdatabankenGuest, Authenticated
Rømming, påvirkningRømming, påvirkning. K1. Del av leveranse 1 frå SALT i prosjektet "Kunnskapsinnhenting og analyser om sjøareala i Rogaland"Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023-2027 - FortauNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023-2027 - FortauNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Authenticated, Guest, Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023-2027 - Tettbygd strøkTettbygd strøk for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - BilvegNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - BilvegNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - BruNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Bru fNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Bru lNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Busker fNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Busker lNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Busker lNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Busker l nyNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Busker pNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Busker pNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Authenticated, Guest, Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Feierode månedligNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Feierode ukentligNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Feierode årligData for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Grasdekker fNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Grasdekker lNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - GS-vegData for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - GS-vegData for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Kantklipp fNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Kantklipp fNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Kantklipp lNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Kontroll- og veieplassNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - RasteplassNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Rasteplass fNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Trafikkmengde 0-700NVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Trafikkmengde 10501-22000NVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Trafikkmengde 4001-10500NVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Trafikkmengde 701-4000NVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Trær lNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Trær lNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Trær pNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Trær pNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - TunnelløpNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - TunnelløpNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Vinterdriftsklasse DkB HøyNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Vinterdriftsklasse DkB HøyNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Vinterdriftsklasse DkB LavNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Vinterdriftsklasse DkB MiddelsNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Vinterdriftsklasse DkB MiddelsNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Vinterdriftsklasse DkCNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Vinterdriftsklasse DkCNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Vinterdriftsklasse DkDNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Authenticated, Guest
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Vinterdriftsklasse DkDNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Vinterdriftsklasse GsANVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Vinterdriftsklasse GsBNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Authenticated, Guest, Guest, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Vinterdriftsklasse SideanleggNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB des 2022.Guest, Guest, Authenticated, Authenticated
S01 DK 1101 Dalane 2023 - 2027 - Vinterdriftsklasse SideanleggNVDB-data for DK1101 Dalane i perioden 2023-2027. Hentet fra NVDB nov 2022.Guest, Authenticated
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Artsrik VegkantNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - BilvegNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Busker FlateNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Busker LinjeNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Busker PunktNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - FeierodeNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - FerjeleieNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - FortauNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - fremmed arter v fylkesvegObservasjoner i artsdatabanken 6m eller nærmere fylkesveg i Høgsfjord driftskontraktområdeGuest, Authenticated
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Fremmede Arter LinjeNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Fremmede Arter PunktNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Gang- og sykkelvegNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Grasdekker FlateNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Grasdekker LinjeNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Kantklippeareal FlateNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Kantklippeareal LinjeNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - NaturvernområderNaturvernområder der deler er nærmere enn 20m fra fylkesvegAuthenticated, Guest
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - NIN v. fylkesvegNatur i Norge kartlegginger der deler er nærmere enn 20m fra fylkesvegAuthenticated, Guest
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Rasteplass FlateNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Rasteplass LinjeNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - TrafikkmengdeNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Trær LinjeNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Trær PunktNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - TunnelløpNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - Utvalgte NaturtyperMiljødirektoratets utvalgte naturtyper der deler er nærmere enn 20m fra fylkesvegAuthenticated, Guest
s01 DK 1102 Høgsfjord 2021-2026 - VinterdriftsklasseNVDB-data for driftskontrakt 1102 Høgsfjord periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Artsrik vegkant lNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Artsrik vegkant l - rettetNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - BilfergeNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - BilvegNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - BruNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Busker fNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Busker lNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Busker pNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Feieroder månedligNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - FergekaiNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - FortauNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Gang- og sykkelvegNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Grasdekke fNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Grasdekke lNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Kantklipp lNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Kantvegetasjon vassdragData for driftskontrakt 1103 for perioden 2022-2027Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Kontroll- og veieplass lNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Kontroll- og veieplass pNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Rasteplass fNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Rasteplass lNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Sykkelfelt fNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Sykkelfelt lNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Trafikkmengde 0-700NVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Trafikkmengde 10501-22000NVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Trafikkmengde 22000NVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Trafikkmengde 4001-10500NVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Trafikkmengde 701-4000NVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Trær fNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Trær lNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Trær pNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - TunnelløpNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Vinterdriftsklasse DkANVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Vinterdriftsklasse DkB HøyNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Vinterdriftsklasse DkB LavNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Vinterdriftsklasse DkB MiddelsNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Vinterdriftsklasse DkDNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Vinterdriftsklasse GsANVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Vinterdriftsklasse GsBNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1103 Stavanger 2022-2027 - Vinterdriftsklasse SideanleggNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - Artsrik VegkantNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - BilvegNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - Busker LinjeNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - FeierodeNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - FerjeleieNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - FortauNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - Fremmede Arter LinjeNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - Fremmede Arter PunktNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - Gang- og sykkelvegNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - Grasdekker FlateNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - Grasdekker LinjeNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - Kantklippeareal FlateNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - Kantklippeareal LinjeNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - Rasteplass FlateNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - Rasteplass LinjeNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - TrafikkmengdeNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - Trær LinjeNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Authenticated, Guest
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - Trær PunktNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - TunnelløpNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
s01 DK 1105 Indre Ryfylke 2021-2026 - VinterdriftsklasseNVDB-data for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke periode 2021-2026. Hentet fra NVDB Januar 2021.Guest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - Artsrik vegkant lArtsrik vegkant fra DK Haugalandet langs fylkesveg innenfor 15 m senterlinje veg.Authenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - Barnehager pBarnehager innenfor driftskontraktområdetAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - bilveg lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - bilveg lGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - bru fS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - bru fAuthenticated, Guest
S01 Dk 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - bru lS01 Dk 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - bru lAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - busker 1107 fS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - busker 1107 fGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - busker 1107 lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - busker 1107 lAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - busker 1107 pS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - busker 1107 pGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - elvemusling fS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - elvemusling fGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - elvenett tilknyttet fv lElvenett i tilknytning til fylkesveg i driftskontrakt Haugalandet (innen 20 m fra senterlinje veg).Authenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - feierode månedlig 1107 lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - feierode månedlig 1107 lAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - feierode ukentlig 1107 lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - feierode ukentlig 1107 lAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - ferjekai 1107 pS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - ferjekai 1107 pAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - fortau lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - fortau lGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - Fremmede arter (NVDB) lFremmede arter hentet fra NVDB innenfor 15 m fra senterlinje vegGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - Fremmede arter (SE og HI) pFremmede arter (SE og HI) 15 m fra senterlinje vegGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - grasdekker 1107 fS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - grasdekker 1107 fAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - grasdekker 1107 lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - grasdekker 1107 lGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - Grunnskoler pGrunnskoler innenfor driftskontraktområdetGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - gs-veg lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - gs-veg lGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - kantklipp 1107 fS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - kantklipp 1107 fAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - kantklipp 1107 lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - kantklipp 1107 lAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - Kontroll- og veieplass pNVDB-data for DK1107 Haugalandet i perioden 2024-2029. Hentet fra NVDB des 2023.Guest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - lakseforende vassdrag fS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - lakseforende vassdrag fGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - Naturtyper DN Håndbok 13 fNaturtyper DN Håndbok 13 fra DK Haugalandet som ligger innenfor 15 m fra senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - Naturtyper Marine DN Håndbok 19 fNaturtyper marine DN Håndbok 19 som ligger innenfor 15 m fra senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - Naturtyper NiN fNaturtyper NiN 15 m innenfor senterlinje vegAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - Naturvernområder fNaturvernområder fra DK Haugalandet. Tok med alleGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - Naturvernområder uten fyll fNaturvernområder uten fyll fra DK Haugalandet. Tok med alleGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - rasteplass 1107 fS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - rasteplass 1107 fAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - sykkelfelt 1107 lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - sykkelfelt 1107 lGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - Tettbygde strøk lTettbygde strøk innenfor driftskontraktområdetGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - traer 1107 lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - traer 1107 lGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - traer 1107 pS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - traer 1107 pGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - trafikkmengde 0-700 lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - trafikkmengde 701-4000 lGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - trafikkmengde 10501-22000 lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - trafikkmengde 10501-22000 lAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - trafikkmengde 22001-30000 lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - trafikkmengde 22001-30000 lGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - trafikkmengde 4001-10500 lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - trafikkmengde 4001-10500 lGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - trafikkmengde 701-4000 lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - trafikkmengde 701-4000 lAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - Trua arter fTrua arter fra DK Haugalandet som ligger innenfor 15 m fra senterlinje fylkesveg.Authenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - tunnelløp 1107 lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - tunnelløp 1107 lAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - Utvalgte naturtyper fUtvalgte naturtyper fra DK Haugalandet som ligger innenfor 15 m fra senterlinje fylkesveg.Guest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - verneplan vassdrag fS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - verneplan vassdrag fAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - Videregående skoler pVideregående skoler innenfor driftskontraktområdetAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse dka lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse dka lAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse dkb hoy lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse dkb hoy lAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse dkb lav lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse dkb lav lGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse dkb middels lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse dkb middels lGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse dkc lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse dkc lGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse dkd lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse dkd lGuest, Authenticated
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse gsb lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse gsb lAuthenticated, Guest
S01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse sideanlegg lS01 DK 1107 Haugalandet 2024 - 2029 - vinterdriftsklasse sideanlegg lGuest, Authenticated
s01 DK Stavanger 2022-2027 - Kantklipp fNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK1103 Stavanger 2022-2027 - Feieroder dagligNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK1103 Stavanger 2022-2027 - Feieroder to ganger årligNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK1103 Stavanger 2022-2027 - Feieroder ukentligNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Authenticated, Guest
s01 DK1103 Stavanger 2022-2027 - Feieroder årligNVDB-data for DK1103 Stavanger i perioden 2022-2027. Hentet fra NVDB i desember 2021.Guest, Authenticated
s01 DK1103 Stavanger 2022-2027 - NaturvernområdeData for driftskontrakt 1103 for perioden 2022-2027Guest, Authenticated
s01 DK1103 Stavanger 2022-2027 - Nye feieroderFeieroder som har kommet til siden des. 2021Authenticated, Guest
s01 DK1103 Stavanger 2022-2027 - Supplerende vern FMData for driftskontrakt 1103 for perioden 2022-2027Authenticated, Guest
s01 DK1103 Stavanger 2022_2027 - artsdatabanken - fremmede arterFremmede arter nær fylkesveg i stavanger driftskontraktområde.Authenticated, Guest
s01 DK1103 Stavanger 2022_2027 - artsdatabanken - truede arterTruede arter nær fylkesveg i stavanger driftskontraktområde.Guest, Authenticated
saddsasdsadasGuest, Authenticated
Samarbeid om fosterhjemUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteAuthenticated, Guest
Samferdselsprosjekter - bilder fra bilSamferdselsprosjekter - bilder fra bilAuthenticated, Guest
Sammen om å støtte barns utvikling i fosterhjemUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteGuest, Authenticated
Sandnes - InnpendlingSandnes - InnpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Sandnes - UtpendlingSandnes - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Sandnes dispenasjonerSandnes dispenasjonerGuest, Authenticated
Sandnes endringerSandnes endringerAuthenticated, Guest
sandnes_markagrensesandnes_markagrenseRFK_PlanMiljøSamfunn
Sauda - InnpendlingSauda - InnpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Sauda - UtpendlingSauda - UtpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Sefrak bygninger - RFK evalueringSefrak bygninger med link til bra-arkiv, evaluert per april 2018.Authenticated, Guest
Sefrak bygninger - RFK evaluering rev.Sefrak bygninger - RFK evaluering rev. Med link til bra-arkiv, evaluert per april 2018, oppdatert 2022 med punkt for gamle Ølen kommune (1214). Evaluering for gamle Ølen k blir lagt inn ved høve. NB, i BraArkiv er Sefrak-bygning for gamle Ølen registrert med kommunenr 1160 som første del av Sefrak-ID. Vi har derfor oppretta tilleggs-ID som muliggjer lenke til BraArkiv.RFK_saksbehandler-kultur
Sefrak bygninger - RFK evaluering teknisk rev.Sefrak bygninger - RFK evaluering teknisk rev. Med link til bra-arkiv, evaluert per april 2018, oppdatert 2022 med punkt for gamle Ølen kommune (1214). Evaluering for gamle Ølen k blir lagt inn ved høve. NB, oppdatert 2023 med ny feltverdi sefrak_id_braarkiv tilpassa lenkeformat i braarkiv: i BraArkiv er Sefrak-bygning for gamle Ølen registrert med kommunenr 1160 som første del av Sefrak-ID. Vi har derfor oppretta tilleggs-ID som muliggjer lenke til BraArkiv.RFK_saksbehandler-kultur
Sefrak bygninger 2014Sefrak med link til bra-arkiv. Data evaluert mai-2014.Guest, Authenticated
Sefrak med linkSefrak med linkAuthenticated, Guest
Sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasseSentrale mottaksanlegg for overskuddsmasse. Basert på illustrasjonskart av mottaksapparat for masse s.29 i regionalplan for massehåndtering. Ca plassering av mottakspunkt. De grønne områdene regnes for avklart gjennom kommune eller reguleringsplan. Disse må suppleres for å få etablert et nettverk med tilstrekkelig bredde i geografi og behandlingstyper. Områdene som er markert med blått kan være aktuelleGuest, Authenticated
SFRO Byggesaker 2020-2023SFRO Byggesaker 2020-2023Domain user
SFRO byggesaker polygonSFRO byggesaker polygon. Saker med ordningsverdi 423.1FMRO Sak i kart testing
SFRO byggesaker punktSFRO byggesaker. Saker med ordningsverdi 423.1FMRO_Alle, Domain user
SFRO kommunerplansaker polygonSFRO kommunerplansaker polygonFMRO Sak i kart testing
SFRO kommunerplansaker punktSFRO kommunerplansaker punktDomain user, FMRO_Alle
SFRO landbruk takareal - andre bygningerFKB bygning med bygningstype koder er ikke 113,241,242,249, som er innenfor eiendommer hvor folk søke produksjonstilskuddSFRO landbruk takareal
SFRO landbruk takareal - Annen bygning/takoverbyggFKB bygning med objekttype Annen bygning/takoverbygg, som er innenfor eiendommer hvor folk søke produksjonstilskuddSFRO landbruk takareal
SFRO landbruk takareal - EiendommerEiendommerSFRO landbruk takareal
SFRO landbruk takareal - LandbruksbyggFKB bygning med bygningstype koder 113,241,242,249, som er innenfor eiendommer hvor folk søke produksjonstilskuddSFRO landbruk takareal
SFRO reguleringsplansaker polygonSFRO reguleringsplansaker polygonFMRO Sak i kart testing
SFRO reguleringsplansaker punktSFRO reguleringsplansaker punktFMRO_Alle, Domain user
SFRO saker samfunnssikkerhet multipolygon 1SFRO saker samfunnssikkerhet multipolygon. Kommune- og reguleringsplan saker med sist oppdatert dato i det siste 6 måneder som er i en flomsoneFMRO_Samfunnssikkerhet, FMRO Sak i kart testing
Sikringstiltak i vassdrag WMSDatasettet inneholder sikringstiltak (f.eks. flomsikring, erosjonssikring, skredsikring) utført i regi av NVE, og egenskaper knyttes til disse (f.eks. navn, nr, anleggstype, formål, status). Datasettet består av tre kartlag. Det ene kartlaget viser utstrekningen til sikringsanlegg i terrenget, det andre kartlaget viser midtpunkt til anleggene, og det tredje kartlaget viser hvor det er utført vedlikehold/gjort endringer på anleggene (f.eks. reparasjoner, forlenginger, o.l.). Begge kartlagene som viser utstrekning og midtpunkt til anleggene inneholder egenskaper tilknyttet anleggene. Kartlaget som viser vedlikehold/endring av anlegg (f.eks. reparasjoner, forlenginger) inneholder egenskaper knyttet til disse endringene. Datasettet inneholder både anlegg under bygging, og ferdigstilte anlegg.Guest, Authenticated
Sirdal - InnpendlingSirdal - InnpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Sirdal - UtpendlingSirdal - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Sivilforsvaret (DSB)DSBs WMS-tjenester inneholder flere tema: Brannstasjoner (2 varianter), 110-sentraler, 110-sentraldistrikter, Interkommunale brannvesen, Sivilforsvarets distriktskontor, Sivilforsvarsdistrikter og offentlige tilfluktsrom. For mer opplysninger om temaene, se metadata om de tilsvarende nedlastbare datasettene. Forskjellen på de to variantene av Brannstasjoner er at den ene er symbolisert etter hovedstasjon / lokalstasjon / depot, mens den andre er symbolisert etter kasernering. 110-sentraler er det samme som brannalarmsentraler.Guest, Authenticated
Sjeldan utskifting av bassengvatn WMSSjeldan utskifting av bassengvatn. Kartlaget viser fjorder med estimert sjeldan eller moderat utskifting av bassengvatn. Berekna gjennomsnittleg tid mellom utskiftingsepisodar er presentert for to periodar: 1960 – 1990 og 1990 – 2020, referert til som første og andre periode. Område med berekna utskifting frå og med 2 år til 5 år i andre persioden er fargelagt med gult og omtalt som moderat utskifting, og område med berekna utskifting kvart 5. år eller sjeldnare er fargelagt med raudt og omtala som sjeldan utskifting. Område med berekna utskifting hyppigare enn 2 år er ikke markert i kartet,Guest, Authenticated
Sjøfugl - FerdselsforbodSjøfugl - FerdselsforbodAuthenticated, Guest
Sjøfugl - JaktSjøfugl - JaktGuest, Authenticated
Sjøfugl - TaretrålingSjøfugl - TaretrålingAuthenticated, Guest
SjøfugldatabaseKilden er Fylkesmannen sine sjøfuglregistreringarGuest, Authenticated
Sjønære friluftsområderFriluftsområder i og ved sjø.Guest, Authenticated
Sjønære friluftsområder - buffer 500mBuffer på 500m rundt sjønære friluftsområder.Authenticated, Guest
Sjøtrafikk og AISRegistreringer av skipstrafikk for mai 2015. ”Sporene” fartøyene har etterlatt seg på en måned vil gi en kjapp indikasjon på trafikken i et område.Authenticated, Guest
Sjøørret - Andre observasjonerGuest, Authenticated
Sjøørret - BekkeforløpAuthenticated, Guest
Sjøørret - BekkeutløpNoneGuest, Authenticated
Sjøørret - Vandringshindre annetGuest, Authenticated
Sjøørret - Vandringshindre menneskeskaptAuthenticated, Guest
Sjøørret - Vandringshindre naturligAuthenticated, Guest
Sjøørret kartlegging - dekningskartAuthenticated, Guest
Sjøørret kartlegging - HabitatkvalitetAuthenticated, Guest
Sjøørret kartlegging - VandringshinderGuest, Authenticated
skas-heigreskas-heigre - innhenta i samband med utarbeiding av regionalplan for massehandteringAuthenticated, Guest
SkiløypeSkiløypeGuest, Authenticated
Skipstrafikk 1 år (2016-2017)Datasettet viser data over skipstrafikken i perioden 1. juli 2016 til 30 juni 2017 fordelt i et rutenett på 250 x 250 meter. Dataene viser alle skip med klasse A AIS transponder. Datakilden er Havbase. Jo sterkere farge jo flere passeringer av ruten i perioden. Dette gir et godt oversiktsbilde av de store trafikkstrømmene.Authenticated, Guest
Skipstrafikk 2016 Europa (skip over 15m)Datasettet viser data over skipstrafikken i 2016 fordelt i et rutenett på 50 x 50 meter. Dataene viser alle skip over 15 meter. Datakilden er AIS rådata. Jo sterkere farge jo flere passeringer av ruten i perioden. Dette gir et godt oversiktsbilde av de store trafikkstrømmene.Guest, Authenticated
Skipstrafikk 2016 Norge (skip over 15m)Datasettet viser data over skipstrafikken i 2016 fordelt i et rutenett på 50 x 50 meter. Dataene viser alle skip over 15 meter. Datakilden er AIS rådata. Jo sterkere farge jo flere passeringer av ruten i perioden. Dette gir et godt oversiktsbilde av de store trafikkstrømmene.Guest, Authenticated
Skjellsand kartlagtSkjellsandområder. Avgrensningen er basert på kartlegging, og områder er delt i to klasser: Påvist skjellsand (forekomsten verifisert med prøvetaking) og Mulig skjellsand (lokaliteten er avgrenset vha. akustiske kartleggingsmetoder).Guest, Authenticated
Skjellsand modellertSkjellsandområder, der avgrensningen er basert på modelleringsresultater. Modellerte skjellsandområder er utarbeidet i regi av Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold - kyst. Modellene er basert på datainnsamling i felt (NGU) og modellering (NIVA), og viser utbredelsen av skjellsand som naturtype. Modellen viser hvor skjellsand kan dannes under dagens forhold, men sier ingenting om skjellsandmektighet. Les mer: http://www.dirnat.no/content/954/SkjellsandGuest, Authenticated
Skjellsand, bufferSkjellsand, 500m og 1500m buffer. K3. Del av leveranse 1 frå SALT i prosjektet "Kunnskapsinnhenting og analyser om sjøareala i Rogaland"Guest, Authenticated
SkjellsandkonsesjonsområderFylkeskommunen er konsesjonsmyndighet for kommersielle uttak av skjellsand fra sjøområdet. Skjellsandkonsesjoner har varighet på inntil 5 år, men kan søkes forlenget med inntil 5 år av gangen. Skjellsandkonsesjonsområder er viktig arealinformasjon i forbindelse med kystsoneplaner og kommuneplaner. Per i dag finnes det kun ett konsesjonsområde for skjellsand i Rogaland; Dyrholmen/Salvøy på vestsida av Karmøy.Authenticated, Guest
Skjellsandkonsesjonsområder i RogalandFylkeskommunen er konsesjonsmyndighet for kommersielle uttak av skjellsand fra sjøområdet. Skjellsandkonsesjoner har varighet på inntil 5 år, men kan søkes forlenget med inntil 5 år av gangen. Skjellsandkonsesjonsområder er viktig arealinformasjon i forbindelse med kystsoneplaner og kommuneplaner. Per i dag finnes det kun ett konsesjonsområde for skjellsand i Rogaland; Dyrholmen/Salvøy på vestsida av Karmøy.Guest, Authenticated
Skjøtsel av biologisk verdifulle arealSkjøtsel av biologisk verdifulle arealGuest, Authenticated
Skog naturtypekartlegging 2014Skog naturtypekartlegging 2014FMRO_Frivillig_Skogvern
Skogsbrukplaner - oppdateringsdatoSkogsbrukplaner - oppdateringsdatoAuthenticated, Guest
Skogsmark (NiN) - NaturområderDatasettet syner naturområde i skogsmark, kartlagt etter ein oppdragsspesifikk instruks fastsett av Miljødirektoratet. Kvart naturområde er delt inn i skogeigenskapar som er bestemt i NiN (Natur i Norge). Dette er hogstklasse 1 og 2, regnskog (tre typar), liggjnande daud ved, store gamle tre, T38 Treplantasje, kalkrik mosaikk og kalkfattig mosaikk.Authenticated, Guest
Skogsmark (NiN) - ProsjektDatasettet syner naturområde i skogsmark, kartlagt etter ein oppdragsspesifikk instruks fastsett av Miljødirektoratet. Kartlegginga dekkker all skogsmark innanfor ei prosjektgrense, som også er dekningsområde for kartlegginga. Andre areal innanfor prosjektgrensa er ikkje kartlagt.
Produktark: Skogsmark - NiN
Guest, Authenticated
SkredhendelserSkredhendelsesdatabasen inneholder opplysninger om tidligere skred og er derfor viktig ved farekartlegging av skredutsatte områder. Registreringene er sammenstilt fra ulike kilder, og kvaliteten er varierende.Authenticated, Guest
SkråfotoSkråfotoAuthenticated, Guest
Skyte- og øvingsfelt (RP sjøareal)Militære skyte-og øvingsfelt i planområdet - øya Rott/FlatholmenGuest, Authenticated
Skyteanlegg DFSSkyteanlegg DFSGuest, Authenticated
Skytebane DFS linjeTjenesten leverer datasettet Skyteanlegg DFS som inneholder skyteanlegg og skytebaner fra registeret til Det Frivillige Skyttervesen.Authenticated, Guest
Skytebane DFS punktTjenesten leverer datasettet Skyteanlegg DFS som inneholder skyteanlegg og skytebaner fra registeret til Det Frivillige Skyttervesen.Guest, Authenticated
SlaktekyllingSlaktekyllingGuest, Authenticated
Slått av slåttemyr eller slåttemark (HB13)Tilskotet gjeld område som er kartlagt og registrert som utvalt naturtype. Areala må bli slått, beiting aleine vil ikkje utløyse tilskot. ​Håndbok 13Guest, Authenticated
Slått av slåttemyr eller slåttemark (NiN)Tilskotet gjeld område som er kartlagt og registrert som utvalt naturtype. Areala må bli slått, beiting aleine vil ikkje utløyse tilskot. ​Guest, Authenticated
Sokndal - InnpendlingSokndal - InnpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Sokndal - UtpendlingSokndal - UtpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Sola - InnpendlingSola - InnpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Sola - UtpendlingSola - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Soner ungdomskortDet røde feltet markerer ungdomsbillettsonen. Her må man kjøpe ungdomsbillett for å få skoleskyss.Authenticated, Guest
Spor - og jevnhetsdata 2022Spor - og jevnhetsdata 2022Guest, Authenticated
Spor og jevnhet - IRISpor og jevnhet - IRIAuthenticated, Guest
Spor og jevnhet - KurveradiusSpor og jevnhet - KurveradiusAuthenticated, Guest
Spor og jevnhet - MPDSpor og jevnhet - MPDGuest, Authenticated
Spor og jevnhet - SporbreddeSpor og jevnhet - SporbreddeGuest, Authenticated
Spor og jevnhet - SpordybdeSpor og jevnhet - SpordybdeAuthenticated, Guest
Spor og jevnhet - TverrfallSpor og jevnhet - TverrfallAuthenticated, Guest
Spordybde 2022Spordybde 2022Guest, Authenticated
Spordybde 2023Spordybde 2023Guest, Authenticated
Spreieareal - LandbrukseiendomSpreieareal gruppert på landbrukseiendom. Oppdateres to ganger dagligAuthenticated, Guest
Spreieareal - Landbrukseiendom WMSSpreieareal gruppert på landbrukseiendom. Oppdateres to ganger dagligGuest, Authenticated
Spreieareal - omrissSpreieareal - omrissGuest, Authenticated
Spreieareal - små polygonermv_spreieareal_smaa_polysAuthenticated, Guest
Spreieareal overlappende polygonerVises alle polygoner hvor det fins en overlapp. Det bør ikke være overlappende polygoner i datasettet.Guest, Authenticated
Spreieareal utenfor innmarksbeiteSpreieareal utenfor innmarksbeiteAuthenticated, Guest
Spreieareal/Naturtyper (hb13) overlappAlle områder over 200m2 der spreieareal og viktige naturtyper overlapper.Guest, Authenticated
Spreieareal/Naturtyper (NiN) overlappAlle områder over 200m2 der spreieareal og NiN overlapper.Guest, Authenticated
Spreiing av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedleggingSpreiing av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedleggingAuthenticated, Guest
SR16 - srbonitetg <= 23SR16 - srbonitetg <= 23Authenticated, Guest
SSB ArealbrukTjenesten viser datasettet SsbArealbruk som skal være et landsdekkende datasett som gir oversikt over bebygd og opparbeidet areal og hvordan dette brukes. Datasettet danner deler av grunnlaget for SSBs arealstatistikk. SsbArealbruk er basert på en rekke digitale kartdata, tilrettelagt og sammensatt slik at det kvalitetsmessig beste datasettet blir valgt ut der det er tilgjengelig, men der slikt datagrunnlag ikke finnes tas datagrunnlag av enklere kvalitet inn.Authenticated, Guest
Stat-BoligbyggingNoneGuest, Authenticated
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøenTjenesten/datasettet viser statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Planretningslinjen gjelder i 100-metersbeltet innenfor kystkonturen.Forbud mot tiltak i strandsonen er utdypet med Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Datasettet viser hvor strengt forbudet skal håndheves i den enkelte kommune.Authenticated, Guest, RPJ2050_RFK_FMRO
Status for naturtypekartleggingStatus for naturtypekartleggingAuthenticated, Guest
Stavanger - InnpendlingStavanger - InnpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Stavanger - UtpendlingStavanger - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Stengte områder for tarehøstingNoneGuest, Authenticated
Sterkt trua (EN)Sterkt trua (EN)Authenticated, Guest
Stikkrenne/kulvert Rogaland fStikkrenne/kulvert Rogaland flateveg Naturmangfold Rogaland, Authenticated
Stikkrenne/kulvert Rogaland lStikkrenne/kulvert Rogaland linjeveg Naturmangfold Rogaland, Authenticated
Stikkrenne/kulvert Rogaland pStikkrenne/kulvert Rogaland punktAuthenticated, veg Naturmangfold Rogaland
Stortare - tareskogTareskog kartlagt av NIVA i Rogaland, kategorier A + B, foreløpig. Latinsk navn: Laminaria hyperborea. Familie: Laminariaceae. Leveområde: I strømrike kystområder på hard bunn fra lavvannsgrensen og ned til ca. 30-40 m dyp.Guest, Authenticated
Strand - InnpendlingStrand - InnpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Strand - UtpendlingStrand - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Strandsone (flate) - Sandnes kommuneDatasettet viser en buffer på 100 meter langs strandsonen.RPJ2050_RFK_FMRO, RFK_PlanMiljøSamfunn
Strandsone (linje) - Sandnes kommuneDatasettet viser avgrensningen til buffer på 100 meter langs strandsonen.RFK_PlanMiljøSamfunn, RPJ2050_RFK_FMRO
Strategiskstøykart Lden WMSDenne tjenesten inneholder støysoner rundt veg fra støyberegning både for Strategisk støykartlegging etter forurensingsforskriften §5 og Støyvarselkart etter T-1442. De strategiske støykartene viser støysituasjonen fra vegtrafikk ved årsskiftet 2016/2017 for de største byområdene i landet og i tillegg langs de riks- og fylkesveger der det passerer mer enn 8200 kjøretøy per døgn. Denne støykartleggingen gjøres etter krav i forurensningsforskriften §5 og inngår i en større kartlegging i Europa. Datasettet oppdateres ikke, men produseres på nytt hvert 5 år I beregningen inngår storbyområdene Rundt Oslo, Bergen, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg og Stavanger, samt riks- og fylkesveger med trafikkmengde over 8200 i årsdøgnstrafikk (ÅDT). I storbyområdene tas det med kommunale veger med ÅDT over 1000. Støyvarselkartene er utarbeidet etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at trafikkvolum (ÅDT), som er en av de viktigste parameterne i støyberegningsmodellen, er fremskrevet (basert på prognoser) til oppgitt beregningsår. Beregningshøyden er 4 meter. Kartleggingene er gjennomført med Statens vegvesens beregningsverktøy NorStøy. Beregningsmetode er Nord2000Road. Data om vegene og trafikken hentes fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). De viktigste parameterne er ÅDT, tungtrafikkandel og hastighet. Kartdata hentes fra felles kartdatabasen (FKB). Informasjon om bygninger hentes fra matrikkelen. Datasettet oppdateres ikke, men produseres på nytt hvert 4 år.Guest, Authenticated
Strategiskstøykart Lnight WMSDenne tjenesten inneholder støysoner rundt veg fra støyberegning både for Strategisk støykartlegging etter forurensingsforskriften §5 og Støyvarselkart etter T-1442. De strategiske støykartene viser støysituasjonen fra vegtrafikk ved årsskiftet 2016/2017 for de største byområdene i landet og i tillegg langs de riks- og fylkesveger der det passerer mer enn 8200 kjøretøy per døgn. Denne støykartleggingen gjøres etter krav i forurensningsforskriften §5 og inngår i en større kartlegging i Europa. Datasettet oppdateres ikke, men produseres på nytt hvert 5 år I beregningen inngår storbyområdene Rundt Oslo, Bergen, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg og Stavanger, samt riks- og fylkesveger med trafikkmengde over 8200 i årsdøgnstrafikk (ÅDT). I storbyområdene tas det med kommunale veger med ÅDT over 1000. Støyvarselkartene er utarbeidet etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at trafikkvolum (ÅDT), som er en av de viktigste parameterne i støyberegningsmodellen, er fremskrevet (basert på prognoser) til oppgitt beregningsår. Beregningshøyden er 4 meter. Kartleggingene er gjennomført med Statens vegvesens beregningsverktøy NorStøy. Beregningsmetode er Nord2000Road. Data om vegene og trafikken hentes fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). De viktigste parameterne er ÅDT, tungtrafikkandel og hastighet. Kartdata hentes fra felles kartdatabasen (FKB). Informasjon om bygninger hentes fra matrikkelen. Datasettet oppdateres ikke, men produseres på nytt hvert 4 år.Authenticated, Guest
Styrking av arbeid med fosterheimaneUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteGuest, Authenticated
Styrking av barnevernvaktordningaUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteGuest, Authenticated
Styrking av fosterhjemsarbeidetUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteGuest, Authenticated, Authenticated, Guest
Støy - Fiskå Mølle ForusStøy - Fiskå Mølle ForusStøy - juli 2017
Støy - Lden RisavikaStøy - Lden RisavikaStøy - juli 2017
Støy - Lnight RisavikaNoneStøy - juli 2017
Støy - Veier / flyplassenStøy - Veier / flyplassenStøy - juli 2017
Støy - Vågen, Risavika, MekjarvikStøy - Vågen, Risavika, MekjarvikStøy - juli 2017
Støy Veg WMSDenne tjenesten inneholder støysoner rundt veg fra støyberegning både for Strategisk støykartlegging etter forurensingsforskriften §5 og Støyvarselkart etter T-1442. De strategiske støykartene viser støysituasjonen fra vegtrafikk ved årsskiftet 2016/2017 for de største byområdene i landet og i tillegg langs de riks- og fylkesveger der det passerer mer enn 8200 kjøretøy per døgn. Denne støykartleggingen gjøres etter krav i forurensningsforskriften §5 og inngår i en større kartlegging i Europa. Datasettet oppdateres ikke, men produseres på nytt hvert 5 år I beregningen inngår storbyområdene Rundt Oslo, Bergen, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg og Stavanger, samt riks- og fylkesveger med trafikkmengde over 8200 i årsdøgnstrafikk (ÅDT). I storbyområdene tas det med kommunale veger med ÅDT over 1000. Støyvarselkartene er utarbeidet etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at trafikkvolum (ÅDT), som er en av de viktigste parameterne i støyberegningsmodellen, er fremskrevet (basert på prognoser) til oppgitt beregningsår. Beregningshøyden er 4 meter. Kartleggingene er gjennomført med Statens vegvesens beregningsverktøy NorStøy. Beregningsmetode er Nord2000Road. Data om vegene og trafikken hentes fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). De viktigste parameterne er ÅDT, tungtrafikkandel og hastighet. Kartdata hentes fra felles kartdatabasen (FKB). Informasjon om bygninger hentes fra matrikkelen. Datasettet oppdateres ikke, men produseres på nytt hvert 4 år.Authenticated, Guest
Støysoner Avinors lufthavner WMSDatasettet gir opplysninger om støy i innflyvningssoner og støy ved bakken i tilknytning til flyplasser. Støysonene i dette datasettet er utarbeidet i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442.Guest, Authenticated
Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt etter T-1442 WMSStøysonene er ment som et hjelpemiddel i forbindelse med kommunens plan- og byggesaksarbeid. Rød sone angir områder som er sterkt berørte av støy, der det frarådes å etablere støyfølsom bebyggelse. Gul sone angir områder som i noen grad er berørte av støy og der etablering av støyfølsom bebyggelse kan vurderes dersom det utføres støyreduserende tiltak. Nye støyberegninger skal gjøres hvert 5. år eller dersom det skjer forandringer i skytefeltet/skytebanen som påvirker støybildet.Guest, Authenticated
Suldal - InnpendlingSuldal - InnpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Suldal - UtpendlingSuldal - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Supplerende vern - MiljødirektoratetOmråder foreslått av miljødirekoratet for supplerende vern. Alle foreslåtte nasjonalparkområder i Rogaland er p.t. ikke tatt med i videre arbeid hos Miljødirektoratet/KMD.Authenticated, Guest
Svamphage - wms testSvamphage - wms testGuest, Authenticated
Sveio- UtpendlingSveio - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Sveio - InnpendlingSveio - InnpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Svært høy risiko (SE)Svært høy risiko (SE)Authenticated, Guest
Sykkelkart Nord-JærenSykkelkartet er utarbeidet i forbindelse med arbeid med sykkelstrategi for Nord-Jæren, som ble vedtatt i fylkestinget 14.6.2016. Det står mer om sykkelstrategien på Rogaland fylkeskommune sine nettsider. www.rogfk.noAuthenticated, Guest
Sæleg verdifull kystlyngheiSæleg verdifull kystlyngheiAuthenticated, Guest
Særskilt kjøreløyveSærskilt kjøreløyveGuest, Authenticated
Sårbar (VU)Sårbar (VU)Guest, Authenticated
Saarbare omraade - MOBSaarbare omraade - MOBGuest, Authenticated
Tareskog modellert NIVATareskog modellert NIVAUtbredning Tareskog, dataen er lagt av NIVA gjennom modellering. Modellen dekker ikke tareskog i områder som er beskyttet for bølger, men utsatt for strøm. Kontaktperson FMRO: Stig Sandring, Cathrine Stabel HenriksenSFRO_Miljø
Tareskogforekomst, bufferTareskogforekomst, 500m og 1500m buffer. K3 Del av leveranse 1 frå SALT i prosjektet "Kunnskapsinnhenting og analyser om sjøareala i Rogaland"Authenticated, Guest
TekstTekst fra Topo2 WMS tjeneste.Authenticated, Guest
TettbebyggelseTettbebyggelse fra Miljødirektoratet - http://kartkatalog.miljodirektoratet.no/map_catalog_service.asp?servicename=avlopAuthenticated, Guest
Tettsted 2004Tettsted 2004FMRO_Kommunereform, Guest, Authenticated
Tettsted 2014Tettsted 2014Guest, Authenticated, FMRO_Kommunereform
Tettstedendring - 2018 - 2019 fjernetTettstedendring - 2018 - 2019 fjernetAuthenticated, Guest
Tettstedendring - 2018 - 2019 nyTettstedendring - 2018 - 2019 nyAuthenticated, Guest
Tettsteder 2018Datasettet viser Tettsteder pr. 01.01.2018. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Et tettsted er en hussamling med minst 200 bosatte og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter. Les mer om tettsted og fullstendig definisjon her: http://www.ssb.no/beftettAuthenticated, Guest
Tettsteder 2019Datasettet viser Tettsteder pr. 01.01.2019. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Et tettsted er en hussamling med minst 200 bosatte og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter. Les mer om tettsted og fullstendig definisjon her: http://www.ssb.no/beftett.Guest, Authenticated
Tettsteder 2020Datasettet viser Tettsteder pr. 01.01.2020. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Et tettsted er en hussamling med minst 200 bosatte og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter. Les mer om tettsted og fullstendig definisjon her: http://www.ssb.no/beftett.Authenticated, Guest
Tettsteder 2021Datasettet viser Tettsteder pr. 01.01.2021. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Et tettsted er en hussamling med minst 200 bosatte og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter. Les mer om tettsted og fullstendig definisjon her: http://www.ssb.no/beftett.Authenticated, Guest
Tettsteder 2022 - RPJSRDatasettet viser Tettsteder innenfor planområdet for Regionalplan Jæren og Søre Ryfylke pr. 01.01.2022. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Et tettsted er en hussamling med minst 200 bosatte og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter. Les mer om tettsted og fullstendig definisjon her: http://www.ssb.no/beftett.Guest, Authenticated
tettstedsavgrensningtettstedsavgrensning - brukt i rpj2013 mm men ikkje oppdatert til bruk i rpj2050RPJ2050_RFK_FMRO, RFK_PlanMiljøSamfunn
Til fosterbarnets besteUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteGuest, Authenticated
Tilgjengelige besøksmål på nord-jærenTilgjengelige besøksmål på nord-jæren.Guest, Authenticated
Tilgjengelighet andreNoneGuest, Authenticated
Tilgjengelighet hoteller / overnattingsstederNoneAuthenticated, Guest
Tilgjengelighet idrettsanleggNoneGuest, Authenticated
Tilgjengelighet konferanselokalerNoneAuthenticated, Guest
Tilgjengelighet kulturbyggNoneGuest, Authenticated
Tilgjengelighet kulturminnerNoneAuthenticated, Guest
Tilgjengelighet serveringsstederNoneAuthenticated, Guest
Tilgjengelighet tannklinikkerNoneGuest, Authenticated
Tilgjengelighet videregående skolerNoneGuest, Authenticated
Tilrettelegging av hekke- og beiteområde for fuglTilrettelegging av hekke- og beiteområde for fugl som er innlemma i RMP-ordninga "Fuglerike biotopar og våtmarksbeite". Viktige leveområde for fugl i-/ved våtmarksområde som treng beiting for at biotopkvalitetane skal haldast oppe. Brukar kan få tilskot i Regionalt miljøprogram for ugjødsla beiting for å oppnå dette. Kontaktperson FMRO: Monica Dahlmo, Erik Steen LarsenGuest, Authenticated
Tilretteleggingstiltak i friluftsliv-områdetTilretteleggingstiltak i friluftsliv-områdetAuthenticated, Guest
Time - InnpendlingTime - InnpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Time - UtpendlingTime - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Torvastad countsNoneLandfrag
TrafikkulykkeTrafikkulykke_570 (NVDB)Authenticated, Guest
Traktorveg og SkogsbilvegTraktorveg og Skogsbilveg. Traktorveger fra FKB data og Skogsbilveger fra Vegnett data.Guest, Authenticated
Traktorveier/Sti (FKB)Traktorveier/Sti (FKB)Guest, Authenticated
Traktorveier/Sti (N50)Traktorveier/Sti (N50)Authenticated, Guest
tranmob_bef_dot_finaltranmob_bef_dot_finalGuest, Authenticated
tranmob_bef_finaltranmob_bef_finalGuest, Authenticated
tranmob_bef_final_dottranmob_bef_final_dotAuthenticated, Guest
tranmob_befolkning_dotdensity_2019tranmob_befolkning_dotdensity_2019Authenticated, Guest
tranmob_befolkning_grunnkrets_dotdensity_2019tranmob_befolkning_grunnkrets_dotdensity_2019Authenticated, Guest
tranmob_GTFS_kolombus_haugalandettranmob_GTFS_kolombus_haugalandetAuthenticated, Guest
tranmob_gtfs_kolombus_haugalandet_egenskptranmob_gtfs_kolombus_haugalandet_egenskpAuthenticated, Guest
tranmob_gtfs_kolombus_haugalandet_utenobjidtranmob_gtfs_kolombus_haugalandet_utenobjidGuest, Authenticated
tranmob_gtfs_kolombus_nj_egenskptranmob_gtfs_kolombus_nj_egenskpAuthenticated, Guest
tranmob_GTFS_kolombus_nordjaerentranmob_GTFS_kolombus_nordjaerenAuthenticated, Guest
tranmob_gtfs_kolombus_nordjaeren_utenobjidtranmob_gtfs_kolombus_nordjaeren_utenobjidAuthenticated, Guest
tranmob_rvu_grunnkretsinndeling_mbefolkningNoneGuest, Authenticated
tranmob_rvu_soneinndeling_mbefolkningtranmob_rvu_soneinndeling_mbefolkningGuest, Authenticated
Tysvær - InnpendlingTysvær - InnpendlingFMRO_Kommunereform, Guest
Tysvær - UtpendlingTysvær - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Tysvær clippedTysvær clippedAuthenticated, Guest
Tysvær kommunedelplanTysvær kommunedelplanAuthenticated, Guest
Tysvær kommuneplanTysvær kommuneplanGuest, Authenticated
Tysvær ReguleringsplanTysvær ReguleringsplanAuthenticated, Guest
U. OFF - StorulykkesvirksomhetU. OFF - Storulykkesvirksomhet. Dataene må ikke deles.FMRO_plangruppe, FMRO_Samfunnssikkerhet
U. OFF - Storulykkesvirksomhet bufferU. OFF - Storulykkesvirksomhet buffer. Dataene må ikke deles.FMRO_plangruppe, FMRO_Samfunnssikkerhet
ugjødsla arealugjødsla arealGuest, Authenticated
Uoffentlig FuglerUoffentlig FuglerFMRO_Miljø_Uoff_Fugler, Vestskog_uoff_arter
Uoffentlig Fugler - Ecofact - Bjerkreim/GjesdalUoffentlig Fugler - Ecofact - Bjerkreim/GjesdalEcofact_Bjerkreim_Gjesdal_Uoff
Urban Atlas 2018 - Stavanger Urban CoreUrban Atlas 2018 - Stavanger Urban Core - https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2018RFK_PlanMiljøSamfunn
Urban Atlas 2018 - StavangerregionenUrban Atlas 2018 - Stavangerregionen - https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2018RFK_PlanMiljøSamfunn
UT turstier JærstrendeneUT turstier JærstrendeneGuest, Authenticated
Utanlandske treslagRegistrerte søknader om utsetjing av utanlandske treslag i Rogaland. Temaet vert oppdatert kontinuerleg. Ver merksam på at saker som vert påklaga till Miljødirektoratet, kan få anna utslag når klaga er handsama. Desse vedtaka kan få motsett utfall når klagen er handsama, og vert difor vist utan vedtak i Temakart.Authenticated, Guest
Utanlandske treslag SFRORegistrerte søknader om utsetjing av utanlandske treslag i Rogaland. Temaet vert oppdatert kontinuerleg. Ver merksam på at saker som vert påklaga till Miljødirektoratet, kan få anna utslag når klaga er handsama. Desse vedtaka kan få motsett utfall når klagen er handsama, og vert difor vist utan vedtak i Temakart. For bruk hos SFRO.FMRO_Alle, Domain user
Utbygd vindkraftverk, områdeUtbygd vindkraftverk, områdeGuest, Authenticated
Utbyggingsområder (fdph 2004)Utbyggingsområder utover gjeldende kommuneplan.Authenticated, Guest
Utbyggingsområder (fdpj 2000)Utbyggingsområder i Fylkesdelplan for Jæren, 2000.Authenticated, Guest
UTM-rutenett WMSUTM-rutenett WMS - https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/utm-rutenett-wms/af3409eb-fd28-4480-8da0-0292aaad723eGuest, Authenticated
Utpekt områderArealer som foreslås utpekt til de mest egnede områdene for landbasert vindkraft i Norge. Disse områdene er resultatet av arealanalysene og er de foreslåtte områdene vurdert som mest egnet for utbygging av landbasert vindkraft i Norge.Guest, Authenticated
Utsira - UtpendlingUtsira - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Utsira kommuneplanUtsira kommuneplanAuthenticated, Guest
Utsira reguleringsplanUtsira reguleringsplanGuest, Authenticated
Utsira reguleringsplanforslagUtsira reguleringsplanforslagGuest, Authenticated
Utsira UKL innsendelseFor internt bruk hos SFRO. Datasettet er lagt ut i Temakart for Landbruk og miljø hos SFRO for å sjekke at grense ser ok før vi sende til MDir.Domain user
Utvidet NiN vern datasettUtvidet NiN vern datasettSFRO Verneomraadeforvaltere
Vakre landskap - RPHVerdifulle landskap på Haugalandet.Guest, Authenticated
Vannkraftverk - Ikke utbygd Dam punktUtbygd Dam punktGuest, Authenticated
Vannkraftverk - Ikke utbygd inntakspunktIkke utbygd inntakspunktGuest, Authenticated
Vannkraftverk - Ikke utbygd magasinIkke utbygd magasinAuthenticated, Guest
Vannkraftverk - Ikke utbygd vannkraftverkIkke utbygd vannkraftverkGuest, Authenticated
Vannkraftverk - Ikke utbygd vannveiIkke utbygd vannveiGuest, Authenticated
Vannkraftverk - Utbgyd delfeltUtbygd inntakspunkDelfelttGuest, Authenticated
Vannkraftverk - Utbygd Dam linjeUtbygd Dam linjeGuest, Authenticated
Vannkraftverk - Utbygd Dam punktUtbygd Dam punktAuthenticated, Guest
Vannkraftverk - Utbygd inntakspunktUtbygd inntakspunktAuthenticated, Guest
Vannkraftverk - Utbygd magasinUtbygd magasinGuest, Authenticated
Vannkraftverk - Utbygd utløpspunktUtbygd utløpspunktGuest, Authenticated
Vannkraftverk - Utbygd vannkraftverkUtbygd vannkraftverkGuest, Authenticated
Vannkraftverk - Utbygd vannveiUtbygd vannveiGuest, Authenticated
Vannlinjer (WMS)Vannlinjer fra Kartverket. Tjenesten inneholder FKB og N-Serie data.Guest, Authenticated
VannmiljøVannmiljø er verktøyet som miljømyndighetene bruker til å registrere og analysere miljøtilstanden i elver, innsjøer og kystvann. Systemet systematiserer data og gjør data om tilstand og utvikling i miljøkvaliteten i vann tilgjengelig for bruk i det offentlige.Guest, Authenticated
VannscooterVannscooterGuest, Authenticated
VassdragsområdeVassdragsområdeGuest, Authenticated
vedtatte planer - testtestGuest, Authenticated
veg_tunnelscan_lScannede og uscannede tunneler på fylkesveg i RogalandGuest, Authenticated
Vegbilder (Mapspace)Sjå også eigen Temakart-klient for meir informasjon om prosjektet: https://www.temakart-rogaland.no/apps/map/3dAuthenticated, Guest
Vegbilder_Field_Kjørt_2022Vegbilder_Field_Kjørt_2022Authenticated, Guest
Vegnett - MetreringsretningNoneGuest, Authenticated
Vegnett WMSVegnett WMS fremstiller vegnettsgeometri som registrert i datasettet Vbase. Vbase er en eksport fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og inneholder vegnettsgeometri samt et utvalg egenskaper. Denne tjenesten utfases fra 1.desember 2022 og erstattes av ny WMS som fremstiller vegnettsgeometri og vegsperring fra Forenklet Elveg 2.0.Guest, Authenticated
Vegvesen - KvikkleireområderVegvesen - KvikkleireområderGuest, Authenticated
Vegvesen - KvikkleirepunktVegvesen - KvikkleirepunktGuest, Authenticated
Vei i flomsone 2018Datasettet viserbygninger som er lokalisert i flomsone. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.RP_Klimatilpasning
Vei i risikoområde for 200-års stormflo 2019Datasettet viser vei som går igjennom områder som kan påvirkes som følge av 200-års stormflo i 2019. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.RP_Klimatilpasning
Vei i risikoområde for 200-års stormflo 2090Datasettet viser vei som går igjennom områder som kan påvirkes som følge av 200-års stormflo i 2090. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.Authenticated, Guest
Vei i risikoområde for havnivåstigning 2090Datasettet viser vei som går igjennom områder som kan oversvømmes som følge av havnivåstigning frem mot 2090. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.Guest, Authenticated
Vei i skredsone 2018Datasettet viser vei som går igjennom skredsone. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.Authenticated, Guest
Veksthus fra FKB - AR5 forvaltningNoneAuthenticated, Guest
Vekstseason - median lengdeVekstsesong fra NIBIOGuest, Authenticated
Vekstseason - median nedbørVekstsesong fra NIBIOGuest, Authenticated
Vekstseason - median nedbør balanseVekstsesong fra NIBIOAuthenticated, Guest
Vekstseason - median varmesumVekstsesong fra NIBIOGuest, Authenticated
Vekstseason - årlig nedbørVekstsesong fra NIBIOGuest, Authenticated
Vekstseason - årlig nedbør balanseVekstsesong fra NIBIOAuthenticated, Guest
Vekstseason - årlig sesongVekstsesong fra NIBIOGuest, Authenticated
Vekstseason - årlig varmesumVekstsesong fra NIBIOAuthenticated, Guest
Verneområder, 1000m bufferVerneområder, 1000m buffer. K3. Del av leveranse 1 frå SALT i prosjektet "Kunnskapsinnhenting og analyser om sjøareala i Rogaland"Guest, Authenticated
VernskogVernskog, Skog med vernfunksjon. mer info: https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/vernskogAuthenticated, Guest
Vestlandsmodellen – undersøking i høgkonfliktssakerUtviklingsprosjekt i kommunal barneverntjenesteGuest, Authenticated
Vgskole_in_100m_fvVgskole_in_100m_fvAuthenticated, Guest
Vgskole_utenf_100m_fvVgskole_utenf_100m_fvGuest, Authenticated
Videregående skolerVideregående skolerGuest, Authenticated
Videregående skolerVideregående skoler i RogalandAuthenticated, Guest
Viktige landskap i RogalandNoneAuthenticated, Guest
Viktige naturtyper - punktViktige naturtyper - punktGuest, Authenticated
Viktige naturtyper AViktige naturtyperAuthenticated, Guest
Viktige naturtyper B og CViktige naturtyperAuthenticated, Guest
Viktige naturtyper verdsattViktige naturtyperGuest, Authenticated
Villrein leveområderDatasettet inneholder data fra nasjonale villreinområder. Den største polygonen for hvert villreinområde viser yttergrensen for leveområdet. De mindre polygonene innenfor leveområdet er funksjonsområder.Guest, Authenticated
Viltpunktdata UOffViltpunktdata UOffFMRO_Miljø_Uoff_Fugler, Vestskog_uoff_arter, SFRO_Miljø
Viltpunktdata UOff - Ecofact - Bjerkreim/GjesdalViltpunktdata UOff - Ecofact - Bjerkreim/GjesdalEcofact_Bjerkreim_Gjesdal_Uoff
Vindafjord - InnpendlingVindafjord - InnpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Vindafjord - UtpendlingVindafjord - UtpendlingGuest, FMRO_Kommunereform
Vindafjord kommuneplanVindafjord kommuneplanAuthenticated, Guest
Vindafjord reguleringsplanReguleringsplan fra FonnakartGuest, Authenticated
Vindafjord reguleringsplanforslagVindafjord reguleringsplanforslagAuthenticated, Guest
Virksomheter - AVirksomheter - AGuest, Authenticated, Domain user
Virksomheter - ABVirksomheter - ABDomain user, Authenticated, Guest
Virksomheter - BVirksomheter - BDomain user, Authenticated, Guest
Virksomheter - CVirksomheter - CAuthenticated, Domain user, Guest
Virksomheter - UVirksomheter - UAuthenticated, Domain user, Guest
Vurderte planområde feilVurderte planområde feilRFK_saksbehandler-kultur
Vurderte planområderVurderte planområder, som omriss. Temaet oppdateres dynamisk fra digitaliseringstemaet.RFK_saksbehandler-kultur, RFK_PlanMiljøSamfunn
WRB-grupper (WMS)WRB (World Reference Base for Soil Resources, 2006) er et internasjonalt referansesystem for jordsmonn. Formålet med dette referansesystemet er å danne et felles internasjonalt klassifikasjonssystem for jordsmonn som alle nasjonale klassifikasjonssystemer kan sammenlignes med. WRB fungerer derfor som et internasjonalt språk for jordsmonnklassifikasjon, hvor alle begrepene har en spesiell betydning som oppfattes likt over hele verden.Guest, Authenticated
ØK raster - 1900-tallet (WMS)NoneGuest, Authenticated
ØK raster - 1900-tallet metadata (WMS)ØK raster - 1900-tallet metadata (WMS)Authenticated, Guest
ØK raster (WMS)NoneGuest, Authenticated
Økt biomasse, sommerØkt biomasse, sommer. K2. Del av leveranse 1 frå SALT i prosjektet "Kunnskapsinnhenting og analyser om sjøareala i Rogaland"Authenticated, Guest
Økt produksjon, biomasseØkt produksjon, biomasse. K2. Del av leveranse 1 frå SALT i prosjektet "Kunnskapsinnhenting og analyser om sjøareala i Rogaland"Authenticated, Guest
ÅDT 2022ÅDT 2022Authenticated, Guest
Ålegras modellert NIVAAalegras modellert NIVA. Utbredning Ålegras dataene er laget av NIVA gjennom modellering. Modellen angir flateområder med dyp mellom 0 og 5 m i relativt beskytta områder. Kontaktpersoner FMRO: Stig Sandring, Cathrine Stabel HenriksenSFRO_Miljø, Guest, Testing
Ålegras, sukkertare og stortareskogPunkter som er registrert tilknyttet kartlegging av ålegrasenger, sukkertare og stortareskog fra NIVASFRO_Miljø
Ålegrassamfunn, bufferÅlegrassamfunn, 500m og 1500m buffer. K3. Del av leveranse 1 frå SALT i prosjektet "Kunnskapsinnhenting og analyser om sjøareala i Rogaland"Guest, Authenticated
aapne dfaapne dfAuthenticated, Guest