25.01.2024 13:05
Dataset nameDescriptionTilgang
10km buffer10km bufferBegrenset tilgang
3km buffer3km bufferBegrenset tilgang
Analyse rekkverk langs vannAnalyse rekkverk langs vannBegrenset tilgang
Analyse rekkverk langs vann m elv og bekkAnalyse rekkverk langs vann m elv og bekkBegrenset tilgang
Analyse rekkverk langs vann m elv og bekk m ådt og fartsgrenseAnalyse rekkverk langs vann m elv og bekk m ådt og fartsgrenseBegrenset tilgang
Analyse rekkverk vann m elv og bekk manglerAnalyse rekkverk vann m elv og bekk manglerBegrenset tilgang
Analyse rekkverk vann m elv og bekk mangler med ådt og fartsgrenseAnalyse rekkverk vann m elv og bekk mangler med ådt og fartsgrenseBegrenset tilgang
Analyse rekkverk vann manglerAnalyse rekkverk vann manglerBegrenset tilgang
AR5 endring 2005-2019 Hå kommuneAR5 endring 2005-2019 Hå kommune med fokus på endring frå myr og innmarksbeite til fulldyrka og overflatedyrka. Utvalg: endring > 0.05 daaBegrenset tilgang
AR5 endring 2005-2019 Sola kommuneAR5 endring 2005-2019 Sola kommune med fokus på endring frå myr og innmarksbeite til fulldyrka og overflatedyrka. Utvalg: endring > 0.05 daaBegrenset tilgang
AR5 endring av myr - testAR5 endring av myr - test av bruk av historiske AR5 data fra perioden 2000-2010 mot 2020 for å identifisere bruksendring/omdisponering av myr. NB, feilkilder kan forekomme. Arealer under 5m2 (0,005 daa) er ikke inkludert i datasettet.Begrenset tilgang
AR5 InnmarksbeiteAR5 InnmarksbeiteBegrenset tilgang
Artsrik vegkant Rogaland fArtsrik vegkant Rogaland flateBegrenset tilgang
Artsrik vegkant Rogaland lArtsrik vegkant Rogaland linjeBegrenset tilgang
BefolkningBefolkningBegrenset tilgang
BETA - Strand k - Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder - verdiBETA - Strand k - Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder - verdi - i påvente av endeleg versjon frå NaturbaseBegrenset tilgang
Bilder lokasjonerBilder lokasjonBegrenset tilgang
Bjerkreim - InnpendlingBjerkreim - InnpendlingBegrenset tilgang
Bjerkreim - UtpendlingBjerkreim - UtpendlingBegrenset tilgang
Bokn - InnpendlingBokn - InnpendlingBegrenset tilgang
Bokn - UtpendlingBokn - UtpendlingBegrenset tilgang
Brakkareal - BjerkreimBrakkareal - BjerkreimBegrenset tilgang
Brakkareal - EigersundBrakkareal - EigersundBegrenset tilgang
Brakkareal - FinnøyBrakkareal - FinnøyBegrenset tilgang
Brakkareal - HjelmelandBrakkareal - HjelmelandBegrenset tilgang
Brakkareal - HåBrakkareal - HåBegrenset tilgang
Brakkareal - KvitsøyBrakkareal - KvitsøyBegrenset tilgang
Brakkareal - LundBrakkareal - LundBegrenset tilgang
Brakkareal - RandabergBrakkareal - RandabergBegrenset tilgang
Brakkareal - SaudaBrakkareal - SaudaBegrenset tilgang
Brakkareal - SokndalBrakkareal - SokndalBegrenset tilgang
Brakkareal - StavangerBrakkareal - StavangerBegrenset tilgang
Brakkareal - SuldalBrakkareal - SuldalBegrenset tilgang
Brakkareal - TysværBrakkareal - TysværBegrenset tilgang
Brakkareal - VindafjordBrakkareal - VindafjordBegrenset tilgang
Buffer akvakulturanleggBuffer rundt omsøkte akvakulturanleggBegrenset tilgang
Buffer MDir industriverksemdBuffer som er bestemt i digtheme Mdir industriverksemd.Begrenset tilgang
Buffer to akvakulturanleggBuffer rundt omsøkte akvakulturanleggBegrenset tilgang
Bygninger i flomsone 2018Datasettet viser bygninger som er lokalisert i flomsone. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.Begrenset tilgang
Bygninger i risikoområde for 200-års stormflo i 2019Datasettet viser bygninger som er lokalisert i områder som kan påvirkes som følge av 200 års stormflo i 2019. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.Begrenset tilgang
bymiljopakken_bomringerData for oversiktskart til BymiljøpakkenBegrenset tilgang
bymiljopakken_bomstasjoner_krData for oversiktskart til BymiljøpakkenBegrenset tilgang
DOK - Naturtyper - DN-håndbok 13DOK - Naturtyper - DN-håndbok 13Begrenset tilgang
DOK - Naturtyper - marine - DN-håndbok 19DOK - Naturtyper - marine - DN-håndbok 19. Datasettet viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturmangfoldloven/ naturvernloven. Kriteriene for verdisettingen finnes i kartleggingshåndbøkene. Verdisettingen er et viktig hjelpemiddel ved konsekvensutredninger og andre vurderinger som legges til grunn for arealbruk. Kartleggingen av naturtyper på land og i ferskvann startet i 1999. Marin kartlegging startet i 2000. Kartleggingene er gjort/gjøres både i regi av kommuner, fylkesmenn og Miljødirektoratet i samarbeid med aktuelle sektorer.Begrenset tilgang
DOK - TrafikkulykkerTjenesten viser datasettet NVDB Trafikkulykker, som skal beskrive alle trafikkulykker de siste 5 kalenderårene med personskader eller større materielle skader.Begrenset tilgang
DrikkevatnDrikkevannskjelder, samla inn via e-post frå vassverk (Ivar) og kommunar. Me mottok både shapefiler og namn på drikkevatn, og fleire kommunar sende koordinat eller SOSI-fil over borehol eller grunnvassuttak. Me kan ikkje garantere for nøyaktigheita, eller for kor fullstendig datasetter er. Det kan også finnast feilkjelder, der f.eks det er fleire vatn med same namn i området. Vennlegst meld frå dersom de finn feil. Kjelder er kommunane sjølv, og Ivar, i 2013.Begrenset tilgang
Drikkevatn - punktDrikkevannskjelder, samla inn via e-post frå vassverk (Ivar) og kommunar. Me mottok både shapefiler og namn på drikkevatn, og fleire kommunar sende koordinat eller SOSI-fil over borehol eller grunnvassuttak. Me kan ikkje garantere for nøyaktigheita, eller for kor fullstendig datasetter er. Det kan også finnast feilkjelder, der f.eks det er fleire vatn med same namn i området. Vennlegst meld frå dersom de finn feil. Kjelder er kommunane sjølv, og Ivar, i 2013.Begrenset tilgang
E39 - Eksempel på veglinjerE39 - Eksempel på veglinjerBegrenset tilgang
E39 - Mulige kryssområderE39 - Mulige kryssområderBegrenset tilgang
E39 - UtredningskorridorerE39 - UtredningskorridorerBegrenset tilgang
E39 - Ålgård - Bue alternativ A1E39 - Ålgård - Bue alternativ A1Begrenset tilgang
E39 - Ålgård - Bue alternativ A1 uten spleisE39 - Ålgård - Bue alternativ A1Begrenset tilgang
E39 - Ålgård - Bue alternativ A4R1E39 - Ålgård - Bue alternativ A4R1Begrenset tilgang
E39 - Ålgård - Bue alternativ A4R1 uten spleisE39 - Ålgård - Bue alternativ A4R1 uten spleisBegrenset tilgang
E39 - Ålgård - Bue alternativ B1E39 - Ålgård - Bue alternativ B1Begrenset tilgang
E39 - Ålgård - Bue alternativ C1E39 - Ålgård - Bue alternativ C1Begrenset tilgang
E39 - Ålgård - Bue alternativ D3E39 - Ålgård - Bue alternativ D3Begrenset tilgang
E39 - Ålgård - Bue overvåkningsstasjonerE39 - Ålgård - Bue overvåkningsstasjonerBegrenset tilgang
E39 korridor heleE39 korridor heleBegrenset tilgang
E39 korridor inndelingE39 korridor inndelingBegrenset tilgang
E39 treseerE39 treseerBegrenset tilgang
E39 utredningskorridorE39 utredningskorridorBegrenset tilgang
Egersund - InnpendlingEgersund - InnpendlingBegrenset tilgang
Egersund - UtpendlingEgersund - UtpendlingBegrenset tilgang
Eksplosiver -storulykkesvirksomhetUnntatt Offentlighet.

Håndtering av eksplosiv vare reguleres av brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Sentrale hensyn bak regelverket er å sikre en forsvarlig håndtering av eksplosivene, at sikkerheten til omgivelsene og tredjeperson ivaretas, samt at eksplosivene ikke kommer på avveie eller i urette hender.
Eksplosiv vare er definert som eksplosjonsfarlig stoff som helt eller delvis består av eller inneholder slikt emne at varen kan eksplodere eller forbrenne på eksplosjonsartet måte,.

Eksplosjonsfarlig stoff er fast, flytende eller gassformig stoff eller stoffblanding, samt kombinasjon av slike tilstander, som i kraft av sine egenskaper lett vil kunne forårsake eksplosjon ved støt, gnidning, eller ved kontakt med tennkilder eller andre stoffer.
Eksempler på eksplosiv vare er sprengstoff, krutt, tennmidler, ammunisjon og pyroteknisk vare, herunder fyrverkeri.

Eksplosiver er klassifisert etter farlighetsgrad i henhold til FNS rekommandasjoner om transport av farlig gods i faregruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6.
For å ha en sentral oversikt over hvem som lovlig kan håndtere eksplosiver er søknader om erverv av eksplosiv vare sentralisert hos DSB.Den som vil kjøpe eksplosiv vare må ha særskilt tillatelse fra DSB i henhold til kapittel 8 i eksplosivforskriften. Tillatelse kan bare gis til den som har behov for eksplosiv vare og som ellers har nødvendig kompetanse og anses skikket.Med eksplosiv vare menes varer klassifisert under hovedslagene sprengstoff, krutt, tennmidler, ammunisjon og pyroteknisk vare inkludert fyrverkeri.
Begrenset tilgang
ElvemuslingkartleggingElvemuslingkartleggingBegrenset tilgang
Etne - InnpendlingEtne - InnpendlingBegrenset tilgang
Etne - UtpendlingEtne - UtpendlingBegrenset tilgang
Farlig stoff -storulykkesvirksomhetAnlegg som dekkes av Forskrift om håndtering av farlig stoff skal meldes innt il DSB og legges i «FAST-registeret».Forskrift om håndtering av farlig stoff krever at alle som oppbevarer farlig stoff over visse mengder, skal melde dette til DSB. Løsningen, som heter "FAST - anlegg og kart", inneholder informasjon om ca 7400 anlegg som lagrer farlig stoff.

DSB har nå lagt til rette for at brannvesen, 110-sentraler, kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner får tilgang til informasjon om anlegg med farlig stoff innenfor sitt ansvarsområde. Informasjonen vil være et nyttig verktøy i tilsyns-, beredskaps- og arealplanleggingen i kommuner og fylker.
"FAST - anlegg og kart" inneholder anlegg med mange ulike typer stoffer.  Det er også stor variasjon i mengden farlig stoff i anleggene. Kommunene må ta hensyn til stofftype -og mengde for å vurdere risiko ved et anlegg.  Enkelte anlegg kan ha sikkerhetsavstander som må tas hensyn til ved arealplanlegging, spesielt storulykkesvirksomhetene bør omfattes av hensynssoner.

Med farlig stoff menes i denne forskriften brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff.
Anleggene kan være bygninger, konstruksjoner og sammenmontert utstyr. Eksempelvis omfatter forskriften boliger, bensinstasjoner, tankanlegg, gassanlegg, gasskraftverk,kuldeanlegg, dampanlegg, trykkluftanlegg, oppbevaring av stykkgods, transport i rørledning, prosessanlegg, herunder aluminiumsverk, smelteverk, malingsfabrikker, farmasøytisk industri, papir- og treforedlingsindustri, næringsmiddelindustri og varmekraftverk.

Det tilstrebes at data i registeret er korrekt, men det vil være en usikkerhet i og med at det er den enkelte eier/bruker som melder inn stoff på anlegget. Anleggene er stedfestet av innmelder, og DSB har bare unntaksvis mulighet for å kontrollere stedfestingen. De fleste er trolig stedfestet riktig, men det kan forekomme feil. Dersom feil oppdages, må DSB få beskjed.
Begrenset tilgang
FeltdagbokFeltdagbokBegrenset tilgang
FieldsFieldsBegrenset tilgang
Finnøy - InnpendlingFinnøy - InnpendlingBegrenset tilgang
Finnøy - UtpendlingFinnøy - UtpendlingBegrenset tilgang
Fjørfe 2020Fjørfe 2020. For bruk av MattilsynetBegrenset tilgang
Fjørfe 2020 (Driftssenteret)Fjørfe 2020 (Driftssenteret). For bruk av MattilsynetBegrenset tilgang
Fjørfe alleFjørfe alle. Begrenset tilgang.Begrenset tilgang
Fjørfe innenfor 10kmNoneBegrenset tilgang
Fjørfe innenfor 3kmNoneBegrenset tilgang
Flekkefjord - InnpendlingFlekkefjord - InnpendlingBegrenset tilgang
Flekkefjord - UtpendlingFlekkefjord - UtpendlingBegrenset tilgang
Foreslått kartlegging av kalkskogForeslått kartlegging av kalkskogBegrenset tilgang
Forsand - InnpendlingForsand - InnpendlingBegrenset tilgang
Forsand - UtpendlingForsand - UtpendlingBegrenset tilgang
Forslag kystfuruskog 2014Forslag kystfuruskog 2014Begrenset tilgang
Fremmede arter Rogaland fFremmede arter Rogaland flateBegrenset tilgang
Fremmede arter Rogaland lFremmede arter Rogaland linjeBegrenset tilgang
Fremmede arter Rogaland pFremmede arter Rogaland punktBegrenset tilgang
Friluftsliv - Sti og rute i risikoområde for 200-års stormflo 2019Datasettet viser stier, fotruter og sykkelruter som går igjennom områder som kan påvirkes ved 200-års stormflo i 2019. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.Begrenset tilgang
FV Forvaltningssoner JærstrendeneFV Forvaltningssoner JærstrendeneBegrenset tilgang
Fylkesplan kulturminner 1989Fylkesplan kulturminner 1989 - Digitalisert kart frå fylkesplan for kulturminner (1989) 1_Fylkesplan kulturminner_modified.tifBegrenset tilgang
Geonorge planlegging igangsatt - RpOmråde vn2RpOmråde vn2Begrenset tilgang
Geonorge reguleringsplan forslag - Hensynssoner og bestemmelsesområder vn2Hensynssoner og bestemmelsesområder vn2Begrenset tilgang
Geonorge reguleringsplan forslag - RpArealformålOmråde vn2RpArealformålOmråde vn2Begrenset tilgang
Geonorge reguleringsplan forslag - RpFormålgrense vn2RpFormålgrense vn2Begrenset tilgang
Geonorge reguleringsplan forslag - RpJuridisklinje og RpRegulerthøyde vn2RpJuridisklinje og RpRegulerthøyde vn2Begrenset tilgang
Geonorge reguleringsplan forslag - RpJuridiskPunkt vn2RpJuridiskPunkt vn2Begrenset tilgang
Geonorge reguleringsplan forslag - RpOmråde vn2RpOmråde vn2Begrenset tilgang
Geonorge reguleringsplan forslag - RpPåskrift vn2RpPåskrift vn2Begrenset tilgang
Gjesdal - InnpendlingGjesdal - InnpendlingBegrenset tilgang
Gjesdal - UtpendlingGjesdal - UtpendlingBegrenset tilgang
gjesdal_friluftsomr_utkastgjesdal_friluftsomr_utkast - under arbeid hos Gjesdal - unntatt off!Begrenset tilgang
gjesdal_gronnkorridor_utkastgjesdal_gronnkorridor_utkast - under arbeid hos Gjesdal - unntatt off!Begrenset tilgang
Gris alleGris alle. Begrenset tilgang.Begrenset tilgang
Gris innenfor 10kmBegrenset tilgangBegrenset tilgang
Gris innenfor 3kmBegrenset tilgangBegrenset tilgang
GyteområderkartleggingGyteområderkartleggingBegrenset tilgang
Harde eksklusjonerKartet med harde eksklusjoner gir en oversikt over områder som fjernes fra resten av analysen fordi områdene åpenbart er uegnet for vindkraftutbygging.Begrenset tilgang
Haugesund - InnpendlingHaugesund - InnpendlingBegrenset tilgang
Haugesund - UtpendlingHaugesund - UtpendlingBegrenset tilgang
Helliesen kulturminneregistreringer (1890-1910)Helliesen kulturminneregistreringer (1890-1910) Konservator Tor Helliesens registreringer av fornminner i Stavanger amt i perioden ca 1890-1910. Kartene er bare til internt bruk på seksjon for kulturarv. Arkeologisk museum, UiS eier rettighetene til kartene. Tilrettelagt i QGIS: Helliesen test 20 tiled tillegg.tifBegrenset tilgang
Hensynssoner kommuneplandata RPJSRUtvalgte hensynssoner fra kommuneplandata til bruk i arbeidet med revidert grøntstruktur for RPJSR. Data frå 2019/2021. Deler av gamle Forsand manglar. Time er ikkje oppdatert med sist vedtatt komplan juni2021Begrenset tilgang
Hjelmeland - InnpendlingHjelmeland - InnpendlingBegrenset tilgang
Hjelmeland - UtpendlingHjelmeland - UtpendlingBegrenset tilgang
HubroOversikt over hekkeplasser for hubro fram t.o.m. 2009Begrenset tilgang
Hubro - Ecofact - Bjerkreim/GjesdalOversikt over hekkeplasser for hubro fram t.o.m. 2009Begrenset tilgang
Hå - InnpendlingHå - InnpendlingBegrenset tilgang
Hå - UtpendlingHå - UtpendlingBegrenset tilgang
Håelva november 2013-2014Håelva november 2013-2014Begrenset tilgang
Innmeldte områder for massehåndteringRegionalplan for massehåndtering - områder til vurdering, antatt tidleg del av planprosessen, kun synleg for rolle Plan Miljø Samfunn (ROGFK)Begrenset tilgang
Kandidater september 2017Kandidater september 2017Begrenset tilgang
Karbonrike areal - Myr, prioritet (NIBIO 2023)Karbonrike areal - Myr, prioritet (NIBIO 2023)Begrenset tilgang
Karbonrike areal - oversikt (NIBIO 2023)Karbonrike areal - oversikt (NIBIO 2023). Figur 2 i NIBIO rapport Kartlegging av karbonrike arealer - Kunnskapsgrunnlag til regionalplan for klimaomstilling i RogalandBegrenset tilgang
Karbonrike areal - planlagt nedbygd (NIBIO 2023)Karbonrike areal - planlagt nedbygd (NIBIO 2023)Begrenset tilgang
Karbonrike areal - verneformer (NIBIO 2023)Karbonrike areal - verneformer (NIBIO 2023). Områder underlagt ei eller fleire former for vern.Begrenset tilgang
Karmøy - InnpendlingKarmøy - InnpendlingBegrenset tilgang
Karmøy - UtpendlingKarmøy - UtpendlingBegrenset tilgang
Kjener områder 2014Kjener områder 2014Begrenset tilgang
Klepp - InnpendlingKlepp - InnpendlingBegrenset tilgang
Klepp - UtpendlingKlepp - UtpendlingBegrenset tilgang
Klimaskog - 40 % slopeBegrenset tilgang
KommunefaktaKommunefaktaBegrenset tilgang
Kommuneplan - ubebygde bolig og næringsformål 26-08-2020bolig og næringsformål i kommuneplan og reguleringsplanens arealdel som er klassifisert som ubebygd i ar5. fkb bygg, fkb arealbruk og ssb arealbruk er også benyttet til å supplementere AR5.Begrenset tilgang
Korona - article testKorona - article testBegrenset tilgang
Korona - risikonivåKorona - risikonivåBegrenset tilgang
Korona - smittede siste 14 døgnKorona - smittede siste 14 døgnBegrenset tilgang
Korona - smittede siste døgnNoneBegrenset tilgang
KULA områder på høringKULA områder på høring. Temaet oppdateres dynamisk frå digitaliseringstemaet.Begrenset tilgang
Kvitsøy - InnpendlingKvitsøy - InnpendlingBegrenset tilgang
Kvitsøy - UtpendlingKvitsøy - UtpendlingBegrenset tilgang
Lakselus i Rogaland (2012-2016)Lakselus i Rogaland fra uke 1 2012 - uke 47 2016. Hentet fra Barentswatch. Bruk skyvebryteren for å se utviklingen.Begrenset tilgang
Landfrag - Hå linjerLandfrag - Hå linjerBegrenset tilgang
Landfrag - Hå polygonerLandfrag - Hå polygonerBegrenset tilgang
Landfrag - Hå polygoner kjørelengdeLandfrag - Hå polygoner kjørelengdeBegrenset tilgang
Landfrag - Hå punktLandfrag - Hå punktBegrenset tilgang
Landfrag - Nærbø PolygonsLandfrag - Nærbø PolygonsBegrenset tilgang
Landfrag - Nærbø punkterLandfrag - Nærbø punkterBegrenset tilgang
Landfrag - Nærbø routesLandfrag - Nærbø routesBegrenset tilgang
Landfrag - Orre PolygonsLandfrag - Orre PolygonsBegrenset tilgang
Landfrag - Orre punkterLandfrag - Orre punkterBegrenset tilgang
Landfrag - Orre routesLandfrag - Orre routesBegrenset tilgang
Landfrag - Torvastad PolygonsLandfrag - Torvastad PolygonsBegrenset tilgang
Landfrag - Torvastad punkterLandfrag - Torvastad punkterBegrenset tilgang
Landfrag - Torvastad routesLandfrag - Torvastad routesBegrenset tilgang
Ledning el FKBLedning el FKBBegrenset tilgang
LREG - 610 - ForetakslisteLREG - 610 - ForetakslisteBegrenset tilgang
Lund - InnpendlingLund - InnpendlingBegrenset tilgang
Lund - UtpendlingLund - UtpendlingBegrenset tilgang
Mangler på Geonorge - reguleringsplan forslag - RpArealformålOmråde vn2RpArealformålOmråde vn2Begrenset tilgang
Mangler på Geonorge - reguleringsplan forslag - RpOmråde vn2RpOmråde vn2Begrenset tilgang
Mattilsynet 10km bufferMattilsynet 10km bufferBegrenset tilgang
Mattilsynet 3km bufferMattilsynet 3km bufferBegrenset tilgang
Mattilsynet lokasjonerMattilsynet lokasjonerBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - 10km bufferNoneBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - 3km bufferNoneBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Alle dyreslag 10kmNoneBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Fjørfe 10kmNoneBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Fjørfe 3kmBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Lokasjon 3Begrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Lokasjon 3 10km bufferBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Lokasjon 3 3km bufferBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Lokasjon 3 Alle dyreslag 10kmBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Lokasjon 3 Fjørfe 10kmBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Lokasjon 3 Fjørfe 3kmBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Utbrudd 2 10km bufferBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Utbrudd 2 3km bufferBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Utbrudd 2 Alle dyreslag 10kmBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Utbrudd 2 Fjørfe 10kmNoneBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Utbrudd 2 Fjørfe 3kmBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Utbrudd 2 lokasjonBegrenset tilgang
Mattilsynet sept 2022 - Utbrudd lokasjonNoneBegrenset tilgang
Multistråle sjømåling i RogalandModerne sjømålingsdata tilgjengelig på database hos Sjødivisjonen med tetthet på 10m eller bedre. Datasettet gir et generelt bilde på dekningen i Rogaland fylke.Begrenset tilgang
Myke eksklusjonerKartet med myke eksklusjoner gir en oversikt over områder som fjernes fra resten av analysen fordi de sannsynligvis ikke er godt egnet for vindkraft.Begrenset tilgang
Norgeskart Polygon test 1Norgeskart Polygon testBegrenset tilgang
Norsvin - griser 2021Norsvin - griser 2021Begrenset tilgang
Nærbø countsBegrenset tilgang
Orre countsNoneBegrenset tilgang
OskespreiingOskespreiingBegrenset tilgang
Prosjekttema DAL-HJE inngrepsgrenserProsjekttema DAL-HJE §9 inngrepsgrenser - supplement til omriss i Vurderte planområder, lagt inn for å bevare detaljnivå i tilsendt områdeinformasjon for Dalen-Hjelmeland prosjektetBegrenset tilgang
Randaberg - InnpendlingRandaberg - InnpendlingBegrenset tilgang
Randaberg - UtpendlingRandaberg - UtpendlingBegrenset tilgang
Regionale friluftsområder (FINK 2004)Regionale friluftsområder fra FINK. Sikra, planlagt sikra og ikke sikra friluftsområder. Sikra områder ble oppdatert fra DN sin database sommer 2009.Begrenset tilgang
Regnskogmosar og hinnebregneRegnskogmosar og hinnebregneBegrenset tilgang
Reguleringsplan - ubebygde bolig og næringsformål 26-08-2020bolig og næringsformål i kommuneplan og reguleringsplanens arealdel som er klassifisert som ubebygd i ar5. fkb bygg, fkb arealbruk og ssb arealbruk er også benyttet til å supplementere AR5.Begrenset tilgang
ReinskoglavReinskoglavBegrenset tilgang
Rennesøy - InnpendlingRennesøy - InnpendlingBegrenset tilgang
Rennesøy - UtpendlingRennesøy - UtpendlingBegrenset tilgang
ReservedrikkevannDrikkevannskjelder, samla inn via e-post frå vassverk (Ivar) og kommunar. Me mottok både shapefiler og namn på drikkevatn, og fleire kommunar sende koordinat eller SOSI-fil over borehol eller grunnvassuttak. Me kan ikkje garantere for nøyaktigheita, eller for kor fullstendig datasetter er. Det kan også finnast feilkjelder, der f.eks det er fleire vatn med same namn i området. Vennlegst meld frå dersom de finn feil. Kjelder er kommunane sjølv, og Ivar, i 2013.Begrenset tilgang
RFK Kultur - Diverse FlateNoneBegrenset tilgang
RFK Kultur - Diverse LinjeNoneBegrenset tilgang
RFK Kultur - Diverse PunktNoneBegrenset tilgang
RFK Kultur - FunnNoneBegrenset tilgang
RFK Kultur - PlangrenseNoneBegrenset tilgang
RFK Kultur - ProfilNoneBegrenset tilgang
RFK Kultur - PrøveNoneBegrenset tilgang
RFK Kultur - PrøvestikkNoneBegrenset tilgang
RFK Kultur - SjaktNoneBegrenset tilgang
RFK Kultur - StrukturNoneBegrenset tilgang
RFK Kultur feltdok - Diverse FlateRFK Kultur feltdok - Diverse FlateBegrenset tilgang
RFK Kultur feltdok - Diverse LinjeRFK Kultur feltdok - Diverse LinjeBegrenset tilgang
RFK Kultur feltdok - Diverse PunktRFK Kultur feltdok - Diverse PunktBegrenset tilgang
RFK Kultur feltdok - KulturminnerRFK Kultur feltdok - KulturminnerBegrenset tilgang
RFK Kultur feltdok - PlangrenseRFK Kultur feltdok - PlangrenseBegrenset tilgang
RFK Kultur feltdok - PrøvestikkRFK Kultur feltdok - PrøvestikkBegrenset tilgang
RFK Kultur feltdok - SjaktRFK Kultur feltdok - SjaktBegrenset tilgang
Rikskogartar 1Rikskogartar 1Begrenset tilgang
Rikskogartar 2Rikskogartar 2Begrenset tilgang
RP Preikestolen - delområde planomrissRP Preikestolen - delområde planomriss. Forslag til planomriss er under utarbeiding og temalaget er meint som hjelp i dette arbeidet.Begrenset tilgang
RP Preikestolen - planforslagRP Preikestolen - planforslag. Forslag til planomriss er under utarbeiding og temalaget er meint som hjelp i dette arbeidet.Begrenset tilgang
RPJ 2050 revidert grønnstrukturRPJ 2050 revidert grønnstruktur - work in progress - visningstema basert på digitemaBegrenset tilgang
RPJ SentersonerRPJ SentersonerBegrenset tilgang
RPJ Sentersoner april 2017RPJ Sentersoner april 2017Begrenset tilgang
RPJ TettstedssonerRPJ TettstedssonerBegrenset tilgang
RPJ2050 - FINK 2004 - mulig fremtidig grønnstrukturRPJ2050 FINK 2004 - mulig fremtidig grønnstruktur. Del av foreløpig kart for regional blågrønn struktur, skal revideres i 2021 jf. handlingsprogram.Begrenset tilgang
RPJ2050 BlågrønnstrukturRPJ2050 Blågrønnstruktur - basert på DOK-datasettet Aktsomhetsområde flom . NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Del av foreløpig kart for regional blågrønn struktur, skal revideres i 2021 jf. handlingsprogram.Begrenset tilgang
RPJ2050 Landbruksareal avsatt til utbygging (alt som ikke er LNFR)Landbruksareal avsatt til utbygging i regulerings-, kommune- eller regionalplan (alt som ikke er LNFR).Begrenset tilgang
RPJ2050 Regional GrønnstrukturRPJ2050 Regional Grønnstruktur. Del av foreløpig kart for regional blågrønn struktur, skal revideres i 2021 jf. handlingsprogram.Begrenset tilgang
RPJ2050 UTKAST Kommuneplan - Restarealer 20082020NoneBegrenset tilgang
RPJ2050 UTKAST Reguleringsplan - Restarealer 20082020NoneBegrenset tilgang
RPJSR - Differansetema friluftslivsområderTjenesten viser områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets veileder M-98 (tidliegere DN håndbok 25 – 2004 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder).Begrenset tilgang
RPJSR - kun hensyn friluft v3 - korr.RPJSR - kun hensynssone friluftsliv og hensynssone grønnstruktur som utgangspunkt for blågrønn struktur. Korrigert for feil i hensynssonedata pga 560 lekkasje inn i friluftslivsverdier.Begrenset tilgang
RPJSR - Nat&frilufts.-verdier rev. - kun kp friluftRPJSR - Natur- og friluftsverdier revidert - områder der det er kun kp friluft og grønt som gjør at området er med i blågrønn struktur. Naturinteresser (land, sjø for naturvernområder) og friluftsinteresser (land og sjø) basert på utvalgte naturtema, friluftlivstema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde areal definert vha SSB tettsted + N50 Industri & Næring. Del av revidert høringskart for regional blågrønn struktur som skulle revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: nov 2022. Klikk i kart skal gi treff på antall natur/friluftstema som inkluderer området i den blågrønne strukturen. Tema merka "x" indikerer treff. Det er også mulig å filtrere ut enkelttema av interesse.Begrenset tilgang
RPJSR - Nat&frilufts.-verdier rev. - kun kp naturRPJSR - Natur- og friluftsverdier revidert - områder der det er kun kp naturverdier (560) som gjør at området er med i blågrønn struktur. Naturinteresser (land, sjø for naturvernområder) og friluftsinteresser (land og sjø) basert på utvalgte naturtema, friluftlivstema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde areal definert vha SSB tettsted + N50 Industri & Næring. Del av revidert høringskart for regional blågrønn struktur som skulle revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: nov 2022. Klikk i kart skal gi treff på antall natur/friluftstema som inkluderer området i den blågrønne strukturen. Tema merka "x" indikerer treff. Det er også mulig å filtrere ut enkelttema av interesse.Begrenset tilgang
RPJSR - Natur- og friluftslivsverdier høring - kun friluftsomrRPJSR - Natur- og friluftsverdier høring - områder der det er kun kartlagte friluftsområder som gjør at området er med i blågrønn struktur. Naturinteresser (land, sjø for naturvernområder) og friluftsinteresser (land og sjø) basert på utvalgte naturtema, friluftlivstema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde areal i N250 arealdekke. Innenfor bebygde areal er regional grønnstruktur fra RPJ 2013 tatt med. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: okt 2021. Klikk i kart skal gi treff på antall natur/friluftstema som inkluderer området i den blågrønne strukturen. Tema merka "x" indikerer treff. Det er også mulig å filtrere ut enkelttema av interesse.Begrenset tilgang
RPJSR - Natur- og friluftslivsverdier høring - kun kp friluftRPJSR - Natur- og friluftsverdier høring - områder der det er kun kp friluft og grønt som gjør at området er med i blågrønn struktur. Naturinteresser (land, sjø for naturvernområder) og friluftsinteresser (land og sjø) basert på utvalgte naturtema, friluftlivstema + hensynssoner fra gjeldende kommuneplaner. Utenfor bebygde areal i N250 arealdekke. Innenfor bebygde areal er regional grønnstruktur fra RPJ 2013 tatt med. Del av høringskart for regional blågrønn struktur som revideres i 2021 jf. handlingsprogram. Analyseperiode: okt 2021. Klikk i kart skal gi treff på antall natur/friluftstema som inkluderer området i den blågrønne strukturen. Tema merka "x" indikerer treff. Det er også mulig å filtrere ut enkelttema av interesse.Begrenset tilgang
Sandnes - InnpendlingSandnes - InnpendlingBegrenset tilgang
Sandnes - UtpendlingSandnes - UtpendlingBegrenset tilgang
sandnes_markagrensesandnes_markagrenseBegrenset tilgang
Sauda - InnpendlingSauda - InnpendlingBegrenset tilgang
Sauda - UtpendlingSauda - UtpendlingBegrenset tilgang
Sefrak bygninger - RFK evaluering rev.Sefrak bygninger - RFK evaluering rev. Med link til bra-arkiv, evaluert per april 2018, oppdatert 2022 med punkt for gamle Ølen kommune (1214). Evaluering for gamle Ølen k blir lagt inn ved høve. NB, i BraArkiv er Sefrak-bygning for gamle Ølen registrert med kommunenr 1160 som første del av Sefrak-ID. Vi har derfor oppretta tilleggs-ID som muliggjer lenke til BraArkiv.Begrenset tilgang
Sefrak bygninger - RFK evaluering teknisk rev.Sefrak bygninger - RFK evaluering teknisk rev. Med link til bra-arkiv, evaluert per april 2018, oppdatert 2022 med punkt for gamle Ølen kommune (1214). Evaluering for gamle Ølen k blir lagt inn ved høve. NB, oppdatert 2023 med ny feltverdi sefrak_id_braarkiv tilpassa lenkeformat i braarkiv: i BraArkiv er Sefrak-bygning for gamle Ølen registrert med kommunenr 1160 som første del av Sefrak-ID. Vi har derfor oppretta tilleggs-ID som muliggjer lenke til BraArkiv.Begrenset tilgang
SFRO Byggesaker 2020-2023SFRO Byggesaker 2020-2023Begrenset tilgang
SFRO byggesaker polygonSFRO byggesaker polygon. Saker med ordningsverdi 423.1Begrenset tilgang
SFRO byggesaker punktSFRO byggesaker. Saker med ordningsverdi 423.1Begrenset tilgang
SFRO kommunerplansaker polygonSFRO kommunerplansaker polygonBegrenset tilgang
SFRO kommunerplansaker punktSFRO kommunerplansaker punktBegrenset tilgang
SFRO landbruk takareal - andre bygningerFKB bygning med bygningstype koder er ikke 113,241,242,249, som er innenfor eiendommer hvor folk søke produksjonstilskuddBegrenset tilgang
SFRO landbruk takareal - Annen bygning/takoverbyggFKB bygning med objekttype Annen bygning/takoverbygg, som er innenfor eiendommer hvor folk søke produksjonstilskuddBegrenset tilgang
SFRO landbruk takareal - EiendommerEiendommerBegrenset tilgang
SFRO landbruk takareal - LandbruksbyggFKB bygning med bygningstype koder 113,241,242,249, som er innenfor eiendommer hvor folk søke produksjonstilskuddBegrenset tilgang
SFRO reguleringsplansaker polygonSFRO reguleringsplansaker polygonBegrenset tilgang
SFRO reguleringsplansaker punktSFRO reguleringsplansaker punktBegrenset tilgang
SFRO saker samfunnssikkerhet multipolygon 1SFRO saker samfunnssikkerhet multipolygon. Kommune- og reguleringsplan saker med sist oppdatert dato i det siste 6 måneder som er i en flomsoneBegrenset tilgang
Sirdal - InnpendlingSirdal - InnpendlingBegrenset tilgang
Sirdal - UtpendlingSirdal - UtpendlingBegrenset tilgang
Skog naturtypekartlegging 2014Skog naturtypekartlegging 2014Begrenset tilgang
Sokndal - InnpendlingSokndal - InnpendlingBegrenset tilgang
Sokndal - UtpendlingSokndal - UtpendlingBegrenset tilgang
Sola - InnpendlingSola - InnpendlingBegrenset tilgang
Sola - UtpendlingSola - UtpendlingBegrenset tilgang
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøenTjenesten/datasettet viser statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Planretningslinjen gjelder i 100-metersbeltet innenfor kystkonturen.Forbud mot tiltak i strandsonen er utdypet med Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Datasettet viser hvor strengt forbudet skal håndheves i den enkelte kommune.Begrenset tilgang
Stavanger - InnpendlingStavanger - InnpendlingBegrenset tilgang
Stavanger - UtpendlingStavanger - UtpendlingBegrenset tilgang
Stikkrenne/kulvert Rogaland fStikkrenne/kulvert Rogaland flateBegrenset tilgang
Stikkrenne/kulvert Rogaland lStikkrenne/kulvert Rogaland linjeBegrenset tilgang
Stikkrenne/kulvert Rogaland pStikkrenne/kulvert Rogaland punktBegrenset tilgang
Strand - InnpendlingStrand - InnpendlingBegrenset tilgang
Strand - UtpendlingStrand - UtpendlingBegrenset tilgang
Strandsone (flate) - Sandnes kommuneDatasettet viser en buffer på 100 meter langs strandsonen.Begrenset tilgang
Strandsone (linje) - Sandnes kommuneDatasettet viser avgrensningen til buffer på 100 meter langs strandsonen.Begrenset tilgang
Støy - Fiskå Mølle ForusStøy - Fiskå Mølle ForusBegrenset tilgang
Støy - Lden RisavikaStøy - Lden RisavikaBegrenset tilgang
Støy - Lnight RisavikaNoneBegrenset tilgang
Støy - Veier / flyplassenStøy - Veier / flyplassenBegrenset tilgang
Støy - Vågen, Risavika, MekjarvikStøy - Vågen, Risavika, MekjarvikBegrenset tilgang
Suldal - InnpendlingSuldal - InnpendlingBegrenset tilgang
Suldal - UtpendlingSuldal - UtpendlingBegrenset tilgang
Sveio- UtpendlingSveio - UtpendlingBegrenset tilgang
Sveio - InnpendlingSveio - InnpendlingBegrenset tilgang
Tareskog modellert NIVATareskog modellert NIVAUtbredning Tareskog, dataen er lagt av NIVA gjennom modellering. Modellen dekker ikke tareskog i områder som er beskyttet for bølger, men utsatt for strøm. Kontaktperson FMRO: Stig Sandring, Cathrine Stabel HenriksenBegrenset tilgang
TestBegrenset tilgang
TEST fjørfeinfluensa 10kmTEST fjørfeinfluensa 10kmBegrenset tilgang
TEST fjørfeinfluensa 3kmTEST fjørfeinfluensa 3kmBegrenset tilgang
TEST fjørfeinfluensa gris 10kmTEST fjørfeinfluensa gris 10kmBegrenset tilgang
TEST fjørfeinfluensa gris 3kmTEST fjørfeinfluensa 3kmBegrenset tilgang
TEST MUST FlateTEST MUST FlateBegrenset tilgang
TEST NOR Planforslag overlapsTEST NOR Planforslag overlapsBegrenset tilgang
TEST NOR Planforslag overlaps linjeTEST NOR Planforslag overlaps linjeBegrenset tilgang
TEST NOR Planforslag overlaps punktTEST NOR Planforslag overlaps punktBegrenset tilgang
TEST NOR Planforslag RpOmråde v2TEST NOR Planforslag RpOmråde v2Begrenset tilgang
TEST NOR Planlegging igangsatt overlapsTEST NOR Planlegging igangsatt overlapsBegrenset tilgang
TEST NOR Planlegging igangsatt overlaps linjeTEST NOR Planforslag overlaps linjeBegrenset tilgang
TEST NOR planlegging igangsatt overlaps punktTEST NOR planlegging igangsatt overlaps punktBegrenset tilgang
TEST NOR Planlegging igangsatt RpOmråde v2TEST NOR Planlegging igangsatt RpOmråde v2Begrenset tilgang
Tettsted 2004Tettsted 2004Begrenset tilgang
Tettsted 2014Tettsted 2014Begrenset tilgang
tettstedsavgrensningtettstedsavgrensning - brukt i rpj2013 mm men ikkje oppdatert til bruk i rpj2050Begrenset tilgang
Time - InnpendlingTime - InnpendlingBegrenset tilgang
Time - UtpendlingTime - UtpendlingBegrenset tilgang
Torvastad countsNoneBegrenset tilgang
Tysvær - InnpendlingTysvær - InnpendlingBegrenset tilgang
Tysvær - UtpendlingTysvær - UtpendlingBegrenset tilgang
U. OFF - StorulykkesvirksomhetU. OFF - Storulykkesvirksomhet. Dataene må ikke deles.Begrenset tilgang
U. OFF - Storulykkesvirksomhet bufferU. OFF - Storulykkesvirksomhet buffer. Dataene må ikke deles.Begrenset tilgang
Uoffentlig FuglerUoffentlig FuglerBegrenset tilgang
Uoffentlig Fugler - Ecofact - Bjerkreim/GjesdalUoffentlig Fugler - Ecofact - Bjerkreim/GjesdalBegrenset tilgang
Urban Atlas 2018 - Stavanger Urban CoreUrban Atlas 2018 - Stavanger Urban Core - https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2018Begrenset tilgang
Urban Atlas 2018 - StavangerregionenUrban Atlas 2018 - Stavangerregionen - https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2018Begrenset tilgang
Utanlandske treslag SFRORegistrerte søknader om utsetjing av utanlandske treslag i Rogaland. Temaet vert oppdatert kontinuerleg. Ver merksam på at saker som vert påklaga till Miljødirektoratet, kan få anna utslag når klaga er handsama. Desse vedtaka kan få motsett utfall når klagen er handsama, og vert difor vist utan vedtak i Temakart. For bruk hos SFRO.Begrenset tilgang
Utsira - UtpendlingUtsira - UtpendlingBegrenset tilgang
Utsira UKL innsendelseFor internt bruk hos SFRO. Datasettet er lagt ut i Temakart for Landbruk og miljø hos SFRO for å sjekke at grense ser ok før vi sende til MDir.Begrenset tilgang
Utvidet NiN vern datasettUtvidet NiN vern datasettBegrenset tilgang
Vei i flomsone 2018Datasettet viserbygninger som er lokalisert i flomsone. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.Begrenset tilgang
Vei i risikoområde for 200-års stormflo 2019Datasettet viser vei som går igjennom områder som kan påvirkes som følge av 200-års stormflo i 2019. Datasettet er produsert i forbindelse med kartlegging gjennomført som en del av kunnskapsdokument for regionalplan for klimatilpasning. Kartleggingen ble gjennomført oktober 2018. Rogaland fylkeskommune tar ingen ansvar for feil i grunnlagsdatasettene som ble benyttet.Begrenset tilgang
Viltpunktdata UOffViltpunktdata UOffBegrenset tilgang
Viltpunktdata UOff - Ecofact - Bjerkreim/GjesdalViltpunktdata UOff - Ecofact - Bjerkreim/GjesdalBegrenset tilgang
Vindafjord - InnpendlingVindafjord - InnpendlingBegrenset tilgang
Vindafjord - UtpendlingVindafjord - UtpendlingBegrenset tilgang
Virksomheter - AVirksomheter - ABegrenset tilgang
Virksomheter - ABVirksomheter - ABBegrenset tilgang
Virksomheter - BVirksomheter - BBegrenset tilgang
Virksomheter - CVirksomheter - CBegrenset tilgang
Virksomheter - UVirksomheter - UBegrenset tilgang
Vurderte planområde feilVurderte planområde feilBegrenset tilgang
Vurderte planområderVurderte planområder, som omriss. Temaet oppdateres dynamisk fra digitaliseringstemaet.Begrenset tilgang
Ålegras modellert NIVAAalegras modellert NIVA. Utbredning Ålegras dataene er laget av NIVA gjennom modellering. Modellen angir flateområder med dyp mellom 0 og 5 m i relativt beskytta områder. Kontaktpersoner FMRO: Stig Sandring, Cathrine Stabel HenriksenBegrenset tilgang
Ålegras, sukkertare og stortareskogPunkter som er registrert tilknyttet kartlegging av ålegrasenger, sukkertare og stortareskog fra NIVABegrenset tilgang